SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
4
2
0
9
5
0

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA TỈNH BẠC LIÊU

Ngày 14/9/2010 Thanh tra tỉnh ban hành Quyết định số 209/QĐ-TTr về việc ban hành Quy chế hoạt động của Thanh tra tỉnh Bạc Liêu. Quy chế này bao gồm những nội dung như sau:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh

            - Quy chế này quy định về nguyên tắc, chế độ trách nhiệm, lề lối làm việc, quan hệ công tác của Thanh tra tỉnh Bạc Liêu, Chánh Thanh tra và các Phó Chánh Thanh tra; chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng, các phòng chuyên môn thuộc Thanh tra tỉnh (sau đây gọi tắt là các phòng).

            - Công chức Thanh tra tỉnh, Thanh tra cấp huyện, Thanh tra các Sở, ngành và các tổ chức, cá nhân có quan hệ công tác với Thanh tra tỉnh chịu sự điều chỉnh của Quy chế này.

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Thanh tra tỉnh

- Thanh tra tỉnh Bạc Liêu làm việc theo chế độ Thủ trưởng. Việc giải quyết công việc của các phòng, của công chức Thanh tra tỉnh phải đúng chức năng, nhiệm vụ, phạm vi trách nhiệm và đúng thẩm quyền được giao.

- Thực hiện nhiệm vụ, công vụ đúng Hiến pháp, pháp luật, Quy tắc ứng xử; giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn, bí mật công tác.

- Mỗi công chức phải thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư.

- Trưởng phòng các phòng thuộc Thanh tra tỉnh chịu trách nhiệm chính về công việc được giao, phân công công chức phụ trách và chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra về việc phân công đó.

- Bảo đảm tuân thủ trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết công việc theo đúng quy định của pháp luật, chương trình, kế hoạch, lịch làm việc và Quy chế này, trừ trường hợp đặc biệt, đột xuất phải báo cáo Chánh Thanh tra. Các đoàn thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng làm việc theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh tra.

- Phát huy năng lực, sở trường của công chức, giữ gìn đoàn kết nội bộ, phải phối hợp, giúp đỡ nhau, trao đổi thông tin trong công tác theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động chung của Thanh tra tỉnh.

- Đảm bảo tính công khai, dân chủ, minh bạch trong khuôn khổ pháp luật quy định.

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG; TRÁCH NHIỆM,

PHẠM VI GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 3. Văn phòng

1. Chức năng:

Văn phòng có chức năng tham mưu, giúp Chánh Thanh tra về công tác hành chính, quản trị, tổ chức công chức.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

Văn phòng có nhiệm vụ tham mưu, giúp Chánh Thanh tra:

- Dự thảo quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm; chương trình, đề án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao;

- Tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Thực hiện công tác thông tin, tổng hợp, báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của ngành Thanh tra Bạc Liêu theo quy định của UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ;

- Soạn thảo các văn bản về hành chính; xử lý và quản lý công văn đi, công văn đến, hồ sơ lưu trữ;

- Xây dựng nội quy, quy chế làm việc của Thanh tra tỉnh theo quy định;

- Dự toán chi tiết các nguồn kinh phí hoạt động của cơ quan;

- Quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí theo đúng chế độ, định mức của Nhà nước và quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan; tổng hợp, thanh toán, quyết toán theo quy định;

- Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản được giao theo quy định của pháp luật và sự phân công của Chánh Thanh tra;

- Theo dõi, hạch toán, kiểm kê tài sản công theo chế độ quy định;

- Kiểm tra, giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng kinh phí, quản lý và sử dụng tài sản công;

- Xây dựng hệ thống hạ tầng thông tin đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh. Khai thác và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Thanh tra tỉnh được thông suốt. Thực hiện quy chế an toàn, bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật;

- Bảo vệ an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ trong cơ quan Thanh tra  tỉnh; Thực hiện công tác phục vụ và lễ tân của cơ quan;

- Hướng dẫn về nghiệp vụ tổ chức đối với Thanh tra cấp huyện, Thanh tra các sở;

- Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của Thanh tra tỉnh. Nghiên cứu đề xuất phương hướng cải tiến tổ chức bộ máy phù hợp theo yêu cầu nhiệm vụ và cải cách hành chính;

- Đề xuất với cấp trên về chế độ chính sách đối với công chức phù hợp với thực tế quản lý Nhà nước của ngành;

- Xây dựng kế hoạch biên chế hàng năm cho cơ quan, tham mưu hướng dẫn xét duyệt và đề nghị nâng lương, nâng ngạch, chuyển ngạch theo thẩm quyền cho công chức trong cơ quan theo quy định của Nhà nước; tham mưu hướng dẫn, thống kê tổng hợp xét bổ nhiệm thanh tra viên cho công chức ngành Thanh tra Bạc Liêu;

- Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Theo dõi tổng hợp về đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức thuộc Thanh tra tỉnh; kế hoạch quy hoạch, dự nguồn công chức theo quy định;

- Tổ chức nhận xét, đánh giá công chức hàng năm;

- Giải quyết chế độ nghỉ hưu, nghỉ việc đối với công chức thuộc phạm vi phân cấp quản lý và giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với người lao động thuộc Thanh tra tỉnh;

- Là thành viên Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật của Thanh tra tỉnh, có trách nhiệm giúp Chánh Thanh tra theo dõi, hướng dẫn tổ chức thi đua, khen thưởng và xử lý kỷ luật đối với công chức thuộc phạm vi phân cấp quản lý;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra phân công;

- Quản lý công chức và tài sản được giao thuộc Văn phòng.

Điều 4. Phòng thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 1

1. Chức năng:

Phòng thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 1 có chức năng tham mưu, giúp Chánh Thanh tra về công tác thanh tra, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng trên lĩnh vực quản lý kinh tế, ngân sách, tài sản công, đầu tư xây dựng cơ bản và việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

Phòng thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 1 có nhiệm vụ tham mưu, giúp Chánh Thanh tra:

- Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh về lĩnh vực thanh tra liên quan đến công tác quản lý kinh tế, ngân sách, tài sản công, đầu tư xây dựng cơ bản;

- Soạn thảo các văn bản thuộc thẩm quyền của Chánh Thanh tra về công tác thanh tra;

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra của Thanh tra cấp huyện, Thanh tra sở. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, chương trình, kế hoạch về thanh tra, phòng, chống tham nhũng sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra;

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Chủ tịch UBND cấp huyện, Giám đốc sở trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra;

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ thanh tra đối với Thanh tra cấp huyện, Thanh tra sở và công chức làm công tác thanh tra của các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của UBND tỉnh;

- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý kinh tế, ngân sách, tài sản công, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, nhiệm vụ của UBND cấp huyện, các Sở;

- Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch UBND tỉnh giao;

- Phối hợp với cơ quan Kiểm toán nhà nước, cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong việc phát hiện, xử lý người có hành vi tham nhũng sau thanh tra;

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất, báo cáo chuyên đề theo quy định;

- Một số công việc khác do Chánh Thanh tra giao và theo quy định của pháp luật;

- Quản lý công chức và tài sản được giao thuộc phạm vi phòng.

Điều 5. Phòng thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 2

1. Chức năng:

Phòng thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 2 có chức năng tham mưu, giúp Chánh Thanh tra về công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng về lĩnh vực văn hoá - xã hội như: sử dụng các nguồn vốn, quỹ phát triển văn hoá, xã hội, chương trình mục tiêu…

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

Phòng thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 2 có nhiệm vụ tham mưu, giúp Chánh Thanh tra:

- Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh về lĩnh vực thanh tra văn hoá - xã hội;

- Soạn thảo các văn bản thuộc thẩm quyền của Chánh Thanh tra về công tác thanh tra;

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra văn hoá - xã hội của Thanh tra cấp huyện, Thanh tra sở. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, chương trình, kế hoạch về thanh tra sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra;

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Chủ tịch UBND cấp huyện, Giám đốc sở trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra;

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ thanh tra đối với Thanh tra cấp huyện, Thanh tra sở và công chức làm công tác thanh tra của các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của UBND tỉnh;

- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về văn hoá - xã hội, nhiệm vụ của UBND cấp huyện, các Sở;

- Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch UBND tỉnh giao;

- Phối hợp với cơ quan Kiểm toán nhà nước, cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong việc phát hiện, xử lý người có hành vi tham nhũng sau thanh tra;

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất, báo cáo chuyên đề theo quy định;

- Một số công việc khác do Chánh Thanh tra giao và theo quy định của pháp luật;

- Quản lý công chức và tài sản được giao thuộc phạm vi phòng.

Điều 6. Phòng thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 3

1. Chức năng:

Phòng thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 3 có chức năng tham mưu, giúp Chánh Thanh tra về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

 2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

Phòng thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 3 có nhiệm vụ tham mưu, giúp Chánh Thanh tra:

- Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh về lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Soạn thảo các văn bản thuộc thẩm quyền của Chánh Thanh tra về công tác  giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, chương trình, kế hoạch về giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Chủ tịch UBND cấp huyện, Giám đốc sở trong việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Thanh tra cấp huyện, Thanh tra sở và công chức làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của UBND tỉnh;

- Hướng dẫn UBND cấp huyện, các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của UBND tỉnh thực hiện việc tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp huyện, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của UBND tỉnh trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiến nghị các biện pháp nhằm chấn chỉnh công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý của Chủ tịch UBND tỉnh;

- Tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo tại cơ quan Thanh tra tỉnh; Xác minh, kết luận và kiến nghị việc giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh khi được giao;

- Xem xét, kết luận nội dung tố cáo mà Chủ tịch UBND cấp huyện, Giám đốc sở đã giải quyết nhưng có vi phạm pháp luật; trong trường hợp kết luận việc giải quyết có vi phạm pháp luật thì kiến nghị người đã giải quyết xem xét, giải quyết lại theo quy định;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, văn bản xử lý tố cáo của Chủ tịch UBND tỉnh;

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất, báo cáo chuyên đề theo quy định;

- Một số công việc khác cho Chánh Thanh tra giao và theo quy định của pháp luật;

- Quản lý công chức và tài sản được giao thuộc phạm vi phòng.

Điều 7. Phòng pháp chế và phòng, chống tham nhũng

1. Chức năng:

Phòng pháp chế và phòng, chống tham nhũng có chức năng tham mưu, giúp Chánh Thanh tra về công tác pháp chế, phòng, chống tham nhũng; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, kiến nghị xử lý sau thanh tra.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

Phòng pháp chế và phòng, chống tham nhũng có nhiệm vụ tham mưu, giúp Chánh Thanh tra:

- Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh về lĩnh vực phòng, chống tham nhũng;

- Soạn thảo các văn bản thuộc thẩm quyền của Chánh Thanh tra về công tác phòng, chống tham nhũng;

- Xây dựng kế hoạch thanh tra phòng, chống tham nhũng hàng năm của ngành Thanh tra;

- Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, chương trình, kế hoạch về  phòng, chống tham nhũng sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

- Tiếp nhận, thu thập, xử lý đơn thư tố cáo, thông tin phản ánh về các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng; quản lý hồ sơ kê khai minh bạch tài sản của các đối tượng theo quy định;

- Thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật do Thanh tra tỉnh soạn thảo trình UBND tỉnh;

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Chủ tịch UBND cấp huyện, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các Ban ngành trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ phòng, chống tham nhũng đối với Thanh tra cấp huyện, Thanh tra sở và công chức làm công tác phòng, chống tham nhũng của các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của UBND tỉnh;

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra phòng, chống tham nhũng của Thanh tra cấp huyện, Thanh tra sở;

- Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng của các Sở, UBND cấp huyện và các đơn vị thuộc quyền quản lý của UBND tỉnh; tiến hành xác minh kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

- Thống kê, báo cáo việc thực hiện kê khai, minh bạch tài sản thu nhập, công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu;

- Phối hợp với cơ quan Kiểm toán nhà nước, cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Văn phòng Ban chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng trong việc phát hiện, xử lý người có hành vi tham nhũng sau thanh tra;

- Kiểm tra, giám sát nội bộ nhằm ngăn chặn hành vi tham nhũng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng;

- Thanh tra các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng thuộc thẩm quyền của Thanh tra tỉnh; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra của Thanh tra tỉnh và của Chủ tịch UBND tỉnh;

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất, báo cáo chuyên đề theo quy định;

- Một số công việc khác do Chánh Thanh tra giao và theo quy định của pháp luật;

- Quản lý công chức và tài sản được giao thuộc phạm vi phòng.

Điều 8. Những công việc Ban lãnh đạo Thanh tra tỉnh thảo luận tập thể trước khi Chánh Thanh tra quyết định

- Báo cáo, chương trình công tác năm của ngành Thanh tra Bạc Liêu; dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật trình UBND tỉnh;

- Kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

- Các vấn đề về tổ chức, công chức như: quy hoạch, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, chuyển đổi vị trí công tác của công chức thuộc Thanh tra tỉnh; hiệp y bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với Chánh Thanh tra cấp huyện, Chánh Thanh tra các Sở, ngành; hiệp y thành lập tổ chức Thanh tra theo luật định;

- Kết luận các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo kế hoạch và do Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh giao;

- Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; kết quả giải quyết đơn tố cáo đối với cán bộ, công chức thuộc diện Tỉnh uỷ quản lý;

- Những vấn đề khác mà Chánh Thanh tra thấy cần thiết phải thảo luận.

Điều 9. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Chánh Thanh tra

1. Trách nhiệm:

- Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chung hoạt động của Thanh tra tỉnh trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật; Lãnh đạo công tác Văn phòng, công tác tổ chức, cán bộ; Chỉ đạo việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và công tác pháp chế thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Thanh tra tỉnh;

- Phân công các Phó Chánh Thanh tra giải quyết một số công việc thuộc phạm vi thẩm quyền của Chánh Thanh tra; trường hợp cần thiết uỷ nhiệm cho Trưởng các phòng thuộc Thanh tra tỉnh thực hiện công việc cụ thể; chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện để xử lý công việc có liên quan đến nhiệm vụ của Thanh tra tỉnh hoặc được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao;

- Ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Chánh Thanh tra;

- Chịu trách nhiệm trước Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về hoạt động của Thanh tra tỉnh và của ngành Thanh tra Bạc Liêu.

2. Phạm vi giải quyết công việc:

- Những công việc thuộc thẩm quyền được quy định trong Luật Thanh tra và Nghị định số 41/2005/NĐ-CP; những công việc được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao;

- Giải quyết một số công việc tuy đã giao cho Phó Chánh Thanh tra phụ trách nhưng thấy cần thiết; những việc liên quan đến trách nhiệm của từ hai Phó Chánh Thanh tra trở lên nhưng các Phó Chánh Thanh tra còn có ý kiến khác nhau;

- Phân công một Phó Chánh Thanh tra thường trực giúp Chánh Thanh tra điều hành hoạt động của Thanh tra tỉnh và một số công việc do Chánh Thanh tra uỷ nhiệm.

Điều 10. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Phó Chánh Thanh tra

1. Trách nhiệm:

- Các Phó Chánh Thanh tra được Chánh Thanh tra phân công phụ trách một số lĩnh vực, một số phòng trực thuộc Thanh tra tỉnh và được sử dụng quyền hạn của Chánh Thanh tra khi giải quyết công việc được phân công;

- Phó Chánh Thanh tra chủ động giải quyết công việc được phân công, chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Khi Chánh Thanh tra điều chỉnh sự phân công giữa các Phó Chánh Thanh tra thì các Phó Chánh Thanh tra phải bàn giao nội dung công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan cho nhau và báo cáo Chánh Thanh tra;

Ngoài những nhiệm vụ trên, các Phó Chánh Thanh tra còn thực hiện một số công việc khác do Chánh Thanh tra phân công.

2. Phạm vi giải quyết công việc:

- Chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do Chánh Thanh tra phân công, phát hiện và đề xuất những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung;

- Chủ động giải quyết công việc được phân công, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực của Phó Chánh Thanh tra khác thì chủ động phối hợp để giải quyết. Trường hợp cần có ý kiến của Chánh Thanh tra hoặc giữa các Phó Chánh Thanh tra còn có ý kiến khác nhau, phải báo cáo Chánh Thanh tra quyết định.

Điều 11. Phó Chánh Thanh tra thường trực

Ngoài trách nhiệm và phạm vi giải quyết công việc của Phó Chánh Thanh tra còn có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

- Thay mặt Chánh Thanh tra chỉ đạo, điều hành hoạt động của Thanh tra tỉnh và một số công việc do Chánh Thanh tra uỷ nhiệm; chỉ đạo công tác Văn phòng;

- Giải quyết một số công việc của Phó Chánh Thanh tra khác, khi Phó Chánh Thanh tra đó vắng mặt và thông báo lại kết quả cho Phó Chánh Thanh tra đó biết khi trở lại làm việc.

Điều 12. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của các Trưởng phòng thuộc Thanh tra tỉnh

1. Chủ động xây dựng lịch công tác hàng tuần, tổ chức thực hiện những công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng và những việc do Ban lãnh đạo Thanh tra tỉnh giao, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra, trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao;

2. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và nắm tình hình thực hiện chương trình công tác của Thanh tra cấp huyện, Thanh tra Sở, ngành; phản ảnh kịp thời đến Phó Chánh Thanh tra phụ trách hoặc Chánh Thanh tra về các yêu cầu, kiến nghị của Thanh tra cấp huyện, Thanh tra Sở, ngành để giải quyết;

3. Đề xuất, cử công chức tham gia các đoàn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền hoặc được phân công; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc hoạt động của các đoàn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng đảm bảo đúng tiến độ, đúng kế hoạch; tham gia ý kiến dự thảo báo cáo, dự thảo kết luận do công chức thuộc phòng mình làm trưởng đoàn trước khi trình Lãnh đạo Thanh tra tỉnh;

4. Tham gia dự thảo, góp ý, xây dựng văn bản khi Ban lãnh đạo phân công;

5. Phối hợp với các Trưởng phòng khác để xử lý những vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng mình và thực hiện nhiệm vụ chung của Thanh tra tỉnh; những công việc vượt quá thẩm quyền của phòng phải báo cáo Phó Chánh Thanh tra phụ trách hoặc Chánh Thanh tra cho ý kiến giải quyết;

6. Quản lý, phân công công tác cho công chức thuộc phòng mình; tham gia ý kiến đóng góp về công tác tổ chức, công chức khi Ban lãnh đạo giao;

7. Thực hiện những việc khác do Ban lãnh đạo uỷ nhiệm;

8. Khi đi vắng hoặc đi công tác trong thời gian làm việc từ 02 ngày trở lên phải uỷ nhiệm cho cấp phó quản lý, điều hành hoạt động của phòng, người được uỷ nhiệm chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Ban lãnh đạo Thanh tra tỉnh và trước pháp luật về mọi hoạt động của phòng trong thời gian được uỷ nhiệm;

9. Phải ký xác nhận kiểm tra văn bản do phòng soạn thảo trước khi trình Ban lãnh đạo Thanh tra tỉnh ký.

Điều 13. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của thanh tra viên,  công chức Thanh tra tỉnh

- Chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật lao động, nội quy, quy chế của ngành, của Thanh tra tỉnh và của phòng;

- Chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, giải quyết công việc được lãnh đạo phòng hoặc lãnh đạo Thanh tra tỉnh phân công; báo cáo và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng, lãnh đạo Thanh tra tỉnh, trước pháp luật về kết quả thực hiện công việc được giao;

- Chấp hành sự điều động, phân công của Ban lãnh đạo Thanh tra tỉnh, thực hiện đúng nội dung, tinh thần ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ được giao đúng thời hạn, chất lượng, hiệu quả.

Điều 14. Quan hệ công tác

1. Giữa Ban lãnh đạo Thanh tra tỉnh với các phòng thuộc Thanh tra tỉnh thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo thông qua các Trưởng phòng; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra định kỳ hoặc đột xuất họp với các phòng để nghe báo cáo tình hình, kết quả giải quyết công việc, chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch công tác. Khi cần thiết Ban lãnh đạo Thanh tra tỉnh làm việc trực tiếp với công chức;

2. Giữa các Trưởng phòng với nhau: Trưởng phòng khi được giao giải quyết công việc có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng khác phải chủ động trao đổi ý kiến với Trưởng phòng có liên quan. Người được hỏi ý kiến phải trả lời theo nội dung yêu cầu đúng thời gian và đúng thẩm quyền;

3. Quan hệ công tác giữa Thanh tra tỉnh với Thanh tra cấp huyện, Thanh tra  các Sở, ngành cấp tỉnh:

- Thanh tra tỉnh thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn công tác, tổ chức và chuyên môn, nghiệp vụ; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch và giải quyết những công việc thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Thanh tra tỉnh;

- Thanh tra cấp huyện, Thanh tra các Sở, ngành phải thực hiện nghiêm chỉnh chế độ thông tin, báo cáo đúng quy định.

4. Quan hệ công tác giữa Ban lãnh đạo Thanh tra tỉnh với Chi uỷ, Công đoàn, Đoàn thanh niên của Thanh tra tỉnh: Ban Lãnh đạo Thanh tra tỉnh tạo điều kiện thuận lợi để Chi bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên hoạt động theo Điều lệ, Quy chế làm việc, các quy định của Đảng và của đoàn thể.

- Đối với Chi ủy Thanh tra tỉnh: Thảo luận, thống nhất những vấn đề về tổ chức, quy hoạch, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, chuyển đổi vị trí công tác của công chức thuộc Thanh tra tỉnh; Cùng với Chi uỷ lãnh đạo đảng viên, công chức và Chi bộ hoạt động đạt tiêu chuẩn tronh sạch, vững mạnh;

- Đối với Công đoàn và Đoàn thanh niên: Tạo điều kiện tham gia giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tiêu cực, đóng góp ý kiến và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, xây dựng cơ quan vững mạnh, đạt chuẩn văn hoá.

Chương III

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA THANH TRA TỈNH

Điều 15. Chương trình công tác của Thanh tra tỉnh

            1. Căn cứ vào chương trình công tác của Thanh tra Chính phủ, sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Văn phòng Thanh tra tỉnh chịu trách nhiệm phối hợp với các phòng  thuộc Thanh tra tỉnh, Thanh tra cấp huyện, Thanh tra các Sở, ngành, xây dựng chương trình, kế hoạch năm của ngành Thanh tra Bạc Liêu sát với yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tế địa phương và ý kiến chỉ đạo của cấp trên trình Ban lãnh đạo Thanh tra tỉnh đúng thời gian quy định; Ban lãnh đạo Thanh tra tỉnh họp với các Trưởng phòng để rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh trình Chánh Thanh tra ký và trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

            2. Phòng pháp chế và phòng, chống tham nhũng phối hợp với Thanh tra cấp huyện, Thanh tra các sở, ngành xây dựng kế hoạch thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng hàng năm trình Ban lãnh đạo Thanh tra tỉnh ký trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt và gửi về Thanh tra Chính phủ đúng thời gian quy định.

            3. Định kỳ tháng, quý, 06 tháng, 09 tháng, năm hoặc đột xuất các phòng  thuộc Thanh tra tỉnh, Thanh tra cấp huyện, Thanh tra các Sở, ngành gửi báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, công tác và chương trình công tác thời gian tới gửi Thanh tra tỉnh. Văn phòng chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo trình Chánh Thanh tra ký báo cáo. Kết quả thực hiện chương trình công tác được coi là một tiêu chí quan trọng để xem xét, đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của của mỗi phòng, mỗi đơn vị.

4. Các phòng phải tham mưu báo cáo chuyên đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của mình hoặc được lãnh đạo phân công.

Chương IV

CÁCH THỨC GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

THANH TRA TỈNH; TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TRÌNH KÝ

Điều 16. Cách thức giải quyết công việc của Lãnh đạo Thanh tra tỉnh

1. Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra xem xét, giải quyết công việc thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra tỉnh trên cơ sở kiến nghị, đề xuất của các phòng.

2. Những vấn đề quan trọng, khi cần thiết Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra ban hành văn bản hoặc chủ trì họp với lãnh đạo các cơ quan, tổ chức có liên quan để lấy ý kiến trước khi quyết định.

3. Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra có thể giải quyết công việc cấp bách, cần thiết thuộc chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn trong khi đi công tác, hội nghị, làm việc ở ngoài cơ quan.

Điều 17. Thủ tục trình văn bản giải quyết công việc

1. Văn bản trình Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra ký phải do Trưởng phòng, Phó trưởng phòng kiểm tra và ký xác nhận trước khi trình.

2. Văn bản do Chánh Thanh tra Sở, ngành, Chánh Thanh tra cấp huyện trình phải ký tên và đóng dấu.

3. Trường hợp giải quyết những công việc có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng, đơn vị khác thì trong hồ sơ trình phải có ý kiến bằng văn bản của phòng, đơn vị liên quan.

Điều 18.hong hoh kyho Trách nhiệm trong việc trình lãnh đạo Thanh tra tỉnh giải quyết công việc

1. Văn phòng chỉ trình lãnh đạo Thanh tra tỉnh những vấn đề thuộc phạm vi giải quyết của lãnh đạo khi có đủ thủ tục và hồ sơ quy định tại Điều 17.

2. Khi nhận được hồ sơ, văn bản của các phòng, đơn vị trình lãnh đạo Thanh tra tỉnh thì Văn phòng có trách nhiệm thẩm tra về mặt thủ tục, thể thức, nội dung văn bản, nếu còn thiếu, sai sót hoặc chưa rõ thì gửi trả lại phòng, đơn vị trình và nêu rõ lý do trả lại, đồng thời phải báo cáo lãnh đạo Thanh tra tỉnh biết.

3. Các phòng trình trực tiếp lãnh đạo Thanh tra tỉnh các văn bản giải quyết công việc thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình và phải đảm bảo thủ tục và hồ sơ quy định tại Điều 17.

Điều 19. Xử lý hồ sơ trình và thông báo kết quả

1. Tối đa trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, văn bản trình, lãnh đạo Thanh tra tỉnh có trách nhiệm xử lý hồ sơ, văn bản trình và cho ý kiến chính thức việc phát hành.

2. Đối với những vấn đề cần phải lấy ý kiến của các ngành có liên quan hoặc ý kiến tập thể Ban lãnh đạo Thanh tra tỉnh trước khi Chánh Thanh tra quyết định, thì tổ chức họp hoặc gửi văn bản lấy ý kiến.

Chương V

CHẾ ĐỘ HỘI NGHỊ, HỌP

            Điều 20. Quyết định cuộc họp, hội nghị

            1. Chánh Thanh tra quyết định:

            - Hội nghị sơ kết, tổng kết công tác thanh tra và triển khai chương trình, nhiệm vụ công tác ngành Thanh tra Bạc Liêu;

            - Hội nghị chuyên đề, tập huấn thuộc lĩnh vực Chánh Thanh tra chủ trì;

            - Họp lãnh đạo Thanh tra tỉnh;

            - Họp giao ban định kỳ, đột xuất;

- Họp, làm việc của lãnh đạo Thanh tra tỉnh với lãnh đạo các Sở, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện.

            2. Phó Chánh Thanh tra quyết định các hội nghị, cuộc họp thuộc lĩnh vực được phân công như:

            - Họp, làm việc với các phòng mà mình phụ trách, các địa phương, đơn vị;

            - Hội nghị chuyên đề, tập huấn;

            - Các cuộc họp để giải quyết công việc do Phó Chánh Thanh tra chủ trì.

3. Trưởng các phòng quyết định các cuộc họp do lãnh đạo phòng chủ trì để giải quyết công việc chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ của phòng.

Điều 21. Công tác chuẩn bị cuộc họp, hội nghị

1. Văn phòng chịu trách nhiệm chuẩn bị chương trình, nội dung cuộc họp và kiểm tra tài liệu tại các cuộc họp: hội nghị sơ kết, tổng kết, các cuộc họp khác được phân công, trình Phó Chánh Thanh tra phụ trách hoặc Chánh Thanh tra duyệt.

2. Các phòng khác chịu trách nhiệm chuẩn bị và kiểm tra tài liệu tại các cuộc họp, hội nghị về những chuyên đề, lĩnh vực được phân công, trình Phó Chánh Thanh tra phụ trách hoặc Chánh Thanh tra duyệt.

3. Dự thảo báo cáo trình Ban lãnh đạo Thanh tra tỉnh trước khi khai mạc cuộc họp, hội nghị ít nhất là 04 ngày.

4. Phòng chủ trì tổ chức cuộc họp phải phối hợp Văn phòng chuẩn bị giấy mời, danh sách đại biểu, thời gian, tài liệu, phòng họp.

5. Văn phòng chịu trách nhiệm chuẩn bị giấy mời, danh sách đại biểu, tài liệu, phòng họp phục vụ cuộc họp, hội nghị chung của Thanh tra tỉnh, nếu cuộc họp, hội nghị cách trụ sở Thanh tra tỉnh từ 10 km trở lên thì Văn phòng bố trí xe đưa đón, nơi ăn, nghỉ cho đại biểu thuộc Thanh tra tỉnh và theo chỉ đạo của Chánh Thanh tra.

6. Trước khi họp giao ban, Trưởng phòng phải tổ chức họp phòng nắm tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ thời gian qua, những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị và đề ra phương hướng nhiệm vụ thời gian tới để báo cáo tại cuộc họp.

7. Giấy mời họp do lãnh đạo Thanh tra tỉnh ký, hoặc Chánh Văn phòng ký thừa lệnh Chánh Thanh tra.

Chương VI

THẨM QUYỀN KÝ, PHÁT HÀNH VĂN BẢN

Điều 22. Thẩm quyền ký văn bản

1. Chánh Thanh tra tỉnh ký các văn bản sau:

- Báo cáo, chương trình kế hoạch công tác thanh tra và các văn bản quan trọng khác gửi Thanh tra Chính phủ, Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh;

- Các văn bản quản lý hành chính, về tổ chức, công chức, thi đua, khen thưởng;

- Phê duyệt các văn bản về đầu tư xây dựng cơ bản do Thanh tra tỉnh làm chủ đầu tư.

2. Các Phó Chánh Thanh tra: Được Chánh Thanh tra uỷ nhiệm ký thay các văn bản xử lý, giải quyết công việc thuộc lĩnh vực được phân công. Trường hợp Chánh Thanh tra uỷ nhiệm ký thay các văn bản thuộc thẩm quyền của Chánh Thanh tra thì trước khi ký phải được Chánh Thanh tra cho ý kiến. Văn bản do các Phó Chánh Thanh tra ký phải gửi Chánh Thanh tra để báo cáo.

3. Phó Chánh Thanh tra thường trực ký các văn bản:

Phó Chánh Thanh tra thường trực ngoài ký các văn bản nêu tại khoản 2 nêu trên còn ký các văn bản sau:

- Các văn bản quyết toán đầu tư xây dựng cơ bản do Thanh tra tỉnh làm chủ đầu tư;

- Các quyết định về việc mua sắm, quản lý, thanh lý tài sản và các văn bản thuộc lĩnh vực tài chính của Thanh tra tỉnh; cho ý kiến điều xe ô tô để Văn phòng bố trí phục vụ công tác;

- Khi Chánh Thanh tra vắng, Phó Chánh Thanh tra thường trực ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Chánh Thanh tra; các văn bản gửi Giám đốc Sở, ngành và tương đương, Chủ tịch UBND cấp huyện do Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra ký.

4. Trưởng các phòng chuyên môn soạn thảo các văn bản có nội dung hướng dẫn nghiệp vụ, giải quyết công việc, trả lời các vấn đề chuyên môn thuộc lĩnh vực được phân công và trình Phó Chánh Thanh tra phụ trách ký.

5. Chánh Văn phòng ký thừa lệnh Chánh Thanh tra các văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Chánh, Phó Chánh Thanh tra, giấy mời họp, giấy giới thiệu, giấy đi đường, lệnh điều xe, các văn bản trao đổi về công tác tổ chức, công chức, giấy nghỉ phép, sao y các văn bản thuộc thẩm quyền của Chánh Văn phòng.

Điều 23. Phát hành văn bản

- Văn phòng chịu trách nhiệm phát hành và lưu trữ văn bản của Thanh tra tỉnh sau khi được người có thẩm quyền ký ban hành theo quy định về công tác văn thư, lưu trữ và quy định về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước.

- Các phòng chịu trách nhiệm phát hành và lưu trữ các văn bản thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng.

Chương VII

KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CHỨC NĂNG,

NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO

Điều 24. Phạm vi, thẩm quyền và đối tượng kiểm tra

1. Chánh Thanh tra kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng đối với hoạt động của các phòng thuộc Thanh tra tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; kiểm tra trách nhiệm của Chánh Thanh tra Sở, ngành, Chánh Thanh tra cấp huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra.

2. Phó Chánh Thanh tra kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng đối với hoạt động của các phòng thuộc Thanh tra tỉnh, lĩnh vực được phân công phụ trách và thực hiện việc kiểm tra do Chánh Thanh tra giao.

3. Các Trưởng phòng thuộc Thanh tra tỉnh kiểm tra trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình đối với công chức thuộc quyền và thực hiện kiểm tra do Chánh Thanh tra giao.

Điều 25. Hình thức kiểm tra, báo cáo kết quả kiểm tra

            1. Tự kiểm tra: Các Trưởng phòng thuộc Thanh tra tỉnh thường xuyên kiểm tra việc thực hiện chủ trương, chính sách có liên quan đến nhiệm vụ, công việc được giao, kịp thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

2. Trực tiếp kiểm tra: Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra trực tiếp, hoặc uỷ nhiệm cho Trưởng phòng, hoặc quyết định thành lập đoàn kiểm tra tại các đơn vị cần kiểm tra.

3. Kiểm tra thông qua báo cáo: Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra yêu cầu các cơ quan, đơn vị báo cáo bằng văn bản về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, các chủ trương, chính sách thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Thanh tra tỉnh.

            4. Khi kết thúc kiểm tra, người chủ trì kiểm tra phải thông báo kết quả kiểm tra với Thủ trưởng đơn vị được kiểm tra và báo cáo với Thủ trưởng phụ trách kiểm tra. Báo cáo nêu rõ nội dung kiểm tra, đánh giá những mặt được, chưa được, những sai phạm, đề xuất biện pháp khắc phục, kiến nghị hình thức xử lý (nếu có).

            5. Các Trưởng phòng, Thủ trưởng đơn vị kiểm tra phải báo cáo bằng văn bản đến lãnh đạo Thanh tra tỉnh kết quả kiểm tra, đồng thời thông báo cho tổ chức, cá nhân được kiểm tra và đơn vị có liên quan; theo dõi việc xử lý và thực hiện sau kết quả kiểm tra hoặc quyết định của cấp có thẩm quyền (nếu có), báo cáo kết quả khắc phục sau kiểm tra với lãnh đạo Thanh tra tỉnh.

Chương VIII

TỔ CHỨC TIẾP CÔNG DÂN

Điều 26. Trách nhiệm của Chánh Thanh tra

- Chánh Thanh tra lãnh đạo công tác tổ chức tiếp công dân thường xuyên tại cơ quan Thanh tra tỉnh.

- Phân công công chức có phẩm chất chính trị, đạo đức, am hiểu về chính sách, pháp luật, có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm làm nhiệm vụ tiếp công dân.

Điều 27. Trách nhiệm của Phó Chánh Thanh tra phụ trách công tác xét giải quyết khiếu nại, tố cáo

Phó Chánh Thanh tra phụ trách công tác xét giải quyết khiếu nại, tố cáo tham gia tiếp công dân khi được phân công và dự các cuộc họp Hội đồng tư vấn do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Điều 28. Trách nhiệm của các phòng thuộc Thanh tra tỉnh

- Khi có công dân yêu cầu gặp lãnh đạo Thanh tra tỉnh thì Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng phải báo trước với lãnh đạo để sắp xếp thời gian tiếp.

- Phòng thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 3 quản lý, cập nhật có hệ thống việc tiếp công dân, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, xử lý đơn, đề xuất giải quyết, trình Phó Chánh Thanh tra phụ trách.

Chương IX

ĐI CÔNG TÁC, TIẾP KHÁCH

Điều 29. Đi công tác

            1. Việc cử công chức tham gia các đoàn do cấp trên thành lập, hoặc các đoàn liên ngành phải đúng thành phần được yêu cầu. Những vấn đề liên quan đến ngành Thanh tra phải chuẩn bị bằng văn bản theo yêu cầu của trưởng đoàn. Sau khi kết thúc thời gian công tác, chậm nhất 05 ngày làm việc, công chức tham gia đoàn phải báo báo lãnh đạo Thanh tra tỉnh và Trưởng phòng về kết quả chương trình công tác, những vấn đề có liên quan đến ngành và kết luận của trưởng đoàn.

            2. Khi lãnh đạo Thanh tra tỉnh có chủ trương đi công tác cơ sở thì phòng chuyên môn được phân công chuẩn bị nội dung làm việc và có trách nhiệm:

- Phối hợp với Văn phòng và liên hệ với cơ sở để thống nhất chương trình, kế hoạch làm việc trình lãnh đạo là trưởng đoàn công tác duyệt;

- Cử công chức tham gia theo yêu cầu của lãnh đạo;

- Chuẩn bị các báo cáo, tài liệu cần thiết trình lãnh đạo duyệt, gửi cho cơ sở trước (nếu thấy cần thiết và được lãnh đạo đồng ý);

- Trong quá trình làm việc tại cơ sở nếu phát sinh vấn đề vượt quá thẩm quyền xử lý phải báo cáo và xin ý kiến lãnh đạo Thanh tra tỉnh;

- Khi kết thúc công tác, phối hợp với cơ sở dự thảo văn bản ghi nhận kết quả làm việc, hoặc biên bản trình lãnh đạo Thanh tra tỉnh duyệt.

3. Các đoàn công tác khác:

- Trưởng phòng, trưởng đoàn cử công chức đi công tác phải đúng thành phần, đảm bảo yêu cầu công tác và phải bố trí người thay thế giải quyết công việc thường xuyên của phòng;

- Đoàn đi công tác phải chuẩn bị chương trình, nội dung, kế hoạch, tiếp thu, thu thập thông tin theo yêu cầu của chuyến công tác; báo cáo lãnh đạo phụ trách kết quả công tác trong thời hạn 03 ngày làm việc hoặc theo yêu cầu của lãnh đạo.

Điều 30. Tiếp khách:

            1. Chánh Văn phòng bố trí chương trình để lãnh đạo Thanh tra tỉnh tiếp và làm việc với lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, Thanh tra tỉnh bạn, UBND cấp huyện, các đoàn đại biểu và khách mời theo chương trình của lãnh đạo Thanh tra tỉnh.

            Khi có kế hoạch tiếp và làm việc với khách, Văn phòng phải thống nhất với người đại diện cơ quan khách về kế hoạch làm việc, báo cáo lãnh đạo Thanh tra tỉnh; chuẩn bị và phân công người thực hiện báo cáo, thành phần tham dự, phòng làm việc.

            2. Đối với các cuộc tiếp xã giao, thăm và làm việc của lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Văn phòng phải bố trí chương trình, phục vụ theo yêu cầu của lãnh đạo Thanh tra tỉnh, phù hợp với quy định của pháp luật và Quy chế chi tiêu của Thanh tra tỉnh.

            3. Các Trưởng phòng hoặc công chức được lãnh đạo Thanh tra tỉnh phân công tiếp và làm việc với khách, trong quá trình làm việc nếu có vấn đề phát sinh vượt quá thẩm quyền thì phải báo cáo và xin ý kiến lãnh đạo Thanh tra tỉnh.

Chương X

CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO

Điều 31. Phó Chánh Thanh tra báo cáo Chánh Thanh tra về tình hình thực hiện nhiệm vụ được phân công, phụ trách; nội dung kết quả các cuộc họp, hội nghị khi được phân công tham dự hoặc chỉ đạo các cuộc họp, hội nghị; kết quả làm việc với các Sở, ngành, UBND cấp huyện khi được cử tham gia các đoàn công tác.

Điều 32. Trưởng phòng phải thực hiện chế độ thông tin, báo cáo lãnh đạo Thanh tra tỉnh theo Quy chế này. Chánh Văn phòng ngoài thực hiện chế độ thông tin, báo cáo nêu trên còn phải hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi các phòng, Thanh tra Sở, ngành, Thanh tra cấp huyện thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo đúng quy định; báo cáo, đề xuất lãnh đạo Thanh tra tỉnh những vấn đề cần xử lý qua phản ánh của báo chí, dư luận xã hội liên quan đến Thanh tra tỉnh (thời gian các đơn vị gửi báo cáo giao Văn phòng quy định, đảm bảo kịp thời theo yêu cầu báo cáo cho lãnh đạo các cấp cũng như cơ quan có liên quan) trừ các trường hợp đột xuất phải báo cáo ngay. Riêng báo cáo sơ kết 6 tháng, tổng kết năm và chương trình kế hoạch công tác, Văn phòng phải tổng hợp, báo cáo trình Ban lãnh đạo Thanh tra tỉnh tổ chức họp hoặc lấy ý kiến đóng góp bổ sung, hoàn chỉnh trình Chánh Thanh tra ký trình Chủ tịch UBND tỉnh đúng thời gian quy định.

Điều 33. Các phòng phải thông báo đến công chức những thông tin sau đây nhưng phải đảm bảo thực hiện theo quy định bảo vệ bí mật Nhà nước:

- Chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành.

- Nội quy, Quy chế của Thanh tra tỉnh.

- Đào tạo, khen thưởng, kỷ luật, nâng bậc lương, nâng ngạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm công chức.

- Những thông tin cần thiết khác theo chỉ đạo của Chánh Thanh tra.

Điều 34. Công chức thuộc Thanh tra tỉnh trả lời phỏng vấn cơ quan thông tin đại chúng về những vấn đề thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của ngành Thanh tra phải thực hiện theo Quy chế người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí và sự phân công, chỉ đạo của Chánh Thanh tra.

Không được cung cấp, để lộ các thông tin thuộc danh mục bí mật Nhà nước, thông tin về công việc nội bộ của cơ quan Thanh tra tỉnh và ngành Thanh tra đang trong quá trình xử lý, giải quyết.

            Điều 35. Thông tin trên mạng

            1. Công chức được lãnh đạo Thanh tra tỉnh giao quản lý thông tin trên mạng  chỉ được truyền thông tin lên mạng những văn bản không thuộc danh mục bí mật Nhà nước của ngành Thanh tra và phải được Chánh Văn phòng đồng ý.

            2. Công chức truy cập vào mạng phải chịu trách nhiệm về nội dung, tránh nhiễm vi rút gây hỏng máy, đồng thời chịu trách nhiệm về bảo mật thông tin thuộc danh mục bí mật Nhà nước.

Chương XI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 36. Trách nhiệm thi hành

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Trưởng các phòng và công chức Thanh tra tỉnh, các tổ chức, cá nhân có liên hệ công tác với Thanh tra tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc thì phản ánh, góp ý, đề xuất để Chánh Thanh tra điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Công chức Thanh tra tỉnh vi phạm Quy chế này, tuỳ theo mức độ sẽ bị xử lý theo pháp luật quy định./.

Quy chế này có hiệu lực từ ngày 14/9/2010.