SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
6
4
6
2
5
2
Thông báo Thứ Hai, 08/04/2013, 15:45

Khẩu hiệu tuyên truyền những ngày Lễ trong năm 2013

- Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Quý Tỵ!

- Nhiệt liệt chào mừng 83 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (3/2/1930 – 3/2/2013)!

- Nhiệt liệt chào mừng 38 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2013)!

- Nhiệt liệt chào mừng 127 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 – 01/5/2013) và 38 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2013)!

- Kỷ niệm 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới!

- Thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh!

- Nhiệt liệt chào mừng 59 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2013)!

- Nhiệt liệt chào mừng 68 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2013) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2013)!

- Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam!

- Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI!

- Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! 

Mỹ Em

 


Số lượt người xem: 9142 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày