SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
6
4
6
2
6
9
Tin chuyên ngành Thứ Bảy, 27/12/2014, 09:35

Phương hướng, nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2015

 Căn cứ định hướng chương trình công tác thanh tra năm 2015 của Thanh tra Chính phủ, nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về thanh tra gắn với việc tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2015, Đại Hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Thanh tra tỉnh ban hành kế hoạch công tác thanh tra năm 2015.

Theo kế hoạch năm 2015, Thanh tra tỉnh sẽ phối hợp với các Sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tập trung các luật: Luật Thanh tra, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành, tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, triển khai thực hiện Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013-2016” (Đề án 1-1133). Phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo đưa chương trình giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng vào trường học theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hoạt động thanh tra vừa đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, vừa bám sát, đáp ứng được các yêu cầu của việc phát triển kinh tế, xã hội ở các cấp, các ngành, góp phần giữ gìn trật tự, kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành chính sách, pháp luật. Nội dung thanh tra tập trung vào các lĩnh vực như: Công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất, quản lý đầu tư xây dựng, tài chính ngân sách, đầu tư mua sắm công; thanh tra việc thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập; Thanh tra các chương trình, đề án phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn…

Thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Luật Tiếp công dân; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tập trung thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời các vụ việc mới phát sinh, tiếp tục rà soát và giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài, nhằm góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Phấn đấu giải quyết đạt tỷ lệ trên 90% đối với các vụ việc mới phát sinh, thực hiện nghiêm chỉnh, kịp thời các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

Đồng thời, tăng cường thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về các lĩnh vực này. Đẩy mạnh công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra; quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, phấn đấu thu hồi trên 90% các khoản sai phạm về kinh tế được phát hiện qua thanh tra, xử lý nghiêm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có thiếu sót, vi phạm.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là thực hiện việc công khai minh bạch trong quản lý ngân sách, đất đai, tài sản nhà nước, đầu tư công… Nâng cao chất lượng hiệu quả trong việc nắm tình hình, phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng.

Về công tác xây dựng ngành Thanh tra, tích cực tham gia ý kiến đề xuất, kiến nghị trong việc xây dựng và hoàn thiện thể chế về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và công tác tổ chức cán bộ. Sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là bố trí, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành theo Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-TTCP-BNV của Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Xây dựng quy hoạch công chức lãnh đạo, quản lý tạo nguồn kế thừa và phát triển. Rà soát và có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, trình độ chính trị, từng bước chuẩn hoá, chuyên môn hoá công chức làm công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 345/CT-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ và Chỉ thị 07-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc xây dựng văn hoá thanh tra, đạo đức nghề nghiệp, thực hiện nghiêm túc Quy tắc ứng xử, nâng cao chất lượng thực thi công vụ, xây dựng đội ngũ công chức thanh tra kỷ cương, trách nhiệm, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, xây dựng ngành thanh tra trong sạch, vững mạnh.

Phát động các phong trào thi đua nhằm phát hiện những điển hình tiên tiến, tiêu biểu để nhân rộng. Động viên và biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, khuyến khích và bảo vệ tinh thần lao động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì nhiệm vụ chung. Đặc biệt là tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Thanh tra Việt Nam và Đại hội thi đua ngành Thanh tra lần thứ IV.

                                                                                                            VPTT.


Số lượt người xem: 5554 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày