SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
6
4
6
3
1
9
Tin chuyên ngành Thứ Tư, 28/01/2015, 19:15

Tổng kết công tác thanh tra năm 2014, triển khai kế hoạch năm 2015.

Ngày 27 tháng 01 năm 2015, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2014 và triển khai chương trình, kế hoạch công tác năm 2015.

 Hội nghị do đồng chí Võ Minh Lương, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh, chủ trì. Đến dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành cấp tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, các Phó Chánh Thanh tra tỉnh, cán bộ, công chức Thanh tra tỉnh, Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra các Sở, ngành, các huyện, thành phố.

Đồng chí Võ Minh Lương, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: ECQ

Theo báo cáo tổng kết công tác thanh tra năm 2014 do đồng chí Trần Thanh Bửu, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, trình bày, năm 2014, được sự quan tâm, chỉ đạo, thường xuyên, kịp thời của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ, sự quan tâm giúp đỡ, phối hợp của các Sở, ngành, các địa phương, nhất là sự nỗ lực, phấn đấu của cán bộ, công chức ngành Thanh tra của tỉnh với tinh thần trách nhiệm và ý chí quyết tâm cao, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, góp phần tích cực trong việc phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, giúp cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương đạt kết quả tích cực.

Ngành Thanh tra tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, sự chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, nhiệm vụ chuyên môn của ngành, đề ra chương trình, kế hoạch sát với tình hình thực tế của địa phương, tập trung lãnh đạo thực hiện đạt kết quả quan trọng.

Qua kết quả công tác thanh tra đã phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các hành vi, vi phạm, thúc đẩy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước, công tác cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng, góp phần giữ gìn trật tự, kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Công tác tiếp dân, giải quyết yêu cầu, khiếu nại, tố cáo của công dân được tăng cường, nhìn chung tình hình khiếu nại đông người, vượt cấp tuy vẫn còn nhưng đã giảm hơn so với cùng kỳ, các vụ việc khiếu nại phần lớn đã được xem xét, giải quyết; có những vụ phức tạp, tồn đọng, kéo dài nhiều năm đã được giải quyết dứt điểm, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được các ngành, các cấp quan tâm triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa. Thanh tra tỉnh đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành và địa phương xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng ở các cơ quan, địa phương, đơn vị. Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng được tăng cường; các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được quan tâm triển khai thực hiện. Thông qua hoạt động thanh tra, đã phát hiện các hành vi tiêu cực, lãng phí và kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Công tác xây dựng ngành Thanh tra được quan tâm củng cố, tăng cường, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra vững vàng về tư tưởng chính trị, gương mẫu về phong cách, đạo đức, lối sống, có trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Về công tác thanh tra, ngành Thanh tra tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức triển khai 60 cuộc thanh tra theo kế hoạch 11 cuộc thanh tra đột xuất, 01 cuộc thanh tra lại tại 104 địa phương, đơn vị, 19 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, 29 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Qua thanh tra đã phát hiện 61 địa phương, đơn vị vi phạm trong việc quản lý, sử dụng đất đai, tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý, sử dụng vốn… với số tiền là 17.945 triệu đồng và 28.260m2 đất nông nghiệp cấp trái thẩm quyền, kiến nghị thu hồi 7.077 triệu đồng và 28.260m2 đất, kiến nghị chấn chỉnh, điều chỉnh 9.612 triệu đồng, khắc phục 1.256 triệu đồng, thu hồi nộp ngân sách được 5.025 triệu đồng, đạt 71%; kiến nghị xử lý hành chính 01 tập thể, 19 cá nhân, kiến nghị chấn chỉnh 36 đơn vị, kiểm điểm rút kinh nghiệm 22 tập thể và 29 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 01 vụ liên quan đến 04 đối tượng với số tiền là 678 triệu đồng. Đồng thời, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 16 kết luận thanh tra và thu hồi được 820 triệu đồng nộp ngân sách.

Ngoài ra, Thanh tra các Sở, ngành đã tổ chức 397 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 3.406 tổ chức, cá nhân. Phát hiện 1.142 tổ chức, cá nhân vi phạm. Ban hành 983 quyết định xử phạt hành chính với số tiền 3.045 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 215 triệu đồng; đã thu và nộp ngân sách được 3.029 triệu đồng…

 

 Đồng chí Trần Thanh Bửu, Phó Chánh Thanh tra tỉnh hướng dẫn thảo luận tại Hội nghị - Ảnh: ECQ

Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013-2016” (Đề án 1-1133) Thanh tra tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án, ban hành Kế hoạch số 67/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các Sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh tổ chức được 04 cuộc với 430 đại biểu tham dự.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 2343/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ, Chỉ thị số 38-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND để triển khai thực hiện. Đồng thời, tham mưu xây dựng kế hoạch, thành lập tổ công tác tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng theo Kế hoạch số 2062/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ.

Phối hợp với các Sở, ngành tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban Tiếp công dân tỉnh, hướng dẫn, đôn đốc thành lập 7/7 Ban Tiếp công dân cấp huyện.

Các cơ quan hành chính đã tiếp 3.906 lượt công dân đến yêu cầu, khiếu nại, tố cáo. Trong đó: Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức 23 cuộc tiếp công dân tại Trụ sở Ban Tiếp công dân của tỉnh và tại UBND các huyện với 279 lượt; Trụ sở Tiếp công dân tỉnh tiếp 2.176 lượt; Thanh tra tỉnh tiếp 338 lượt. Ngoài phân công cán bộ tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở, Chánh Thanh tra tỉnh trực tiếp tiếp công dân vào ngày 10 hàng tháng và khi có công dân yêu cầu với 81 lượt công dân. Qua tiếp dân, vừa nghe dân phản ảnh, vừa tuyên truyền, vận động, giải thích, đối thoại, từ đó có một số trường hợp người dân tự nguyện rút đơn, chấm dứt khiếu nại.

Ngành Thanh tra của tỉnh đã tích cực tham mưu cho Thủ trưởng cơ quan hành chính giải quyết được 695/756 vụ thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 91,9%. Ban hành 502 quyết định giải quyết khiếu nại, tuyên truyền, vận động, giải thích người dân tự nguyện rút 147 đơn chấm dứt khiếu nại.

Thực hiện Kế hoạch 2100/KH-TTCP, Thanh tra tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 08/11/2013 về kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp trên địa bàn tỉnh, đồng thời tổ chức triển khai, quán triệt đến Thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố để thực hiện. Thanh tra tỉnh phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường đôn đốc, chỉ đạo ngành Thanh tra của tỉnh tập trung kiểm tra, rà soát để tham mưu giải quyết 15/15 vụ phức tạp, tồn đọng trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 2100/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ và Kế hoạch số 55/KH-UBND của UBND tỉnh.

Ngành Thanh tra của tỉnh quan tâm và thường xuyên tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức nắm vững và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện Quy tắc ứng xử, quy định của ngành, của cơ quan, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, giữ gìn tư cách, tinh thần trách nhiệm và ý thức xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, chống các biểu hiện tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Thường xuyên giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ công vụ của cán bộ, công chức trong ngành, nhất là hoạt động của các đoàn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhằm phòng ngừa, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, để kịp thời chấn chỉnh, xử lý. Năm qua, ngành Thanh tra của tỉnh không có cán bộ, công chức vi phạm.

Phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước chào mừng các ngày Lễ lớn trong năm, hướng tới Kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 125 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; thi đua thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2014 chào mừng kỷ niệm 69 năm và hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập ngành Thanh tra Việt Nam và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ IV. Kết quả đã có nhiều tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc được đề nghị khen thưởng.

Vận động cán bộ, công chức và người lao động tham gia các hoạt động xã hội, đóng góp ủng hộ Quỹ vì người nghèo, Quỹ an sinh xã hội, Quỹ xây dựng mái ấm công đoàn, ủng hộ các chương trình biển đảo, giúp đỡ hộ thương binh, hộ nghèo. Tạo điều kiện để đoàn viên Công đoàn, Đoàn thanh niên tham gia các phong trào đền ơn đáp nghĩa, về nguồn, giúp đỡ thương binh, hộ nghèo, tham gia các hội thi tìm hiểu pháp luật…

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thanh tra vẫn còn một số mặt hạn chế như: Chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra ở một số địa phương, đơn vị đạt chưa cao; kiến nghị xử lý sau thanh tra có trường hợp thực hiện chưa nghiêm, nhất là việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có thiếu sót, vi phạm, sai phạm. Một số địa phương, đơn vị chỉ đạo, điều hành công tác thanh tra còn thiếu quyết liệt, chưa sâu sát, công tác thanh tra hành chính chưa được quan tâm đúng mức, có đơn vị chỉ tập trung thanh tra chuyên ngành, nên chưa thực hiện bao quát chức năng, nhiệm vụ của ngành Thanh tra, công tác phòng ngừa các hành vi tiêu cực, lãng phí, tham nhũng chưa được triển khai đồng bộ. Công tác tiếp dân còn một số mặt hạn chế, chưa chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục; xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo có trường hợp còn chậm trễ, giải quyết khiếu nại vẫn còn sai sót, việc tổ chức thực hiện quyết định giải quyết ở một số địa phương còn chậm và thiếu kiên quyết. Việc tham mưu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong công tác phòng, chống tham nhũng của ngành Thanh tra trên một số lĩnh vực hiệu quả chưa cao. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng tuy được quan tâm nhưng chưa thường xuyên; việc tự kiểm tra, phát hiện, xử lý tham nhũng của cơ quan, tổ chức, đơn vị còn hạn chế.

Năm 2015, là năm có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, kỷ niệm các ngày lễ lớn, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam, ngành Thanh tra tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật Thanh tra, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành, Nghị quyết số 01-NQ/BCSĐ ngày 06/01/2015 của Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ về tăng cường lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Thanh tra năm 2015, Quyết định số 2180/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu về phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2015.

Hoạt động thanh tra vừa đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, vừa bám sát, đáp ứng được các yêu cầu của việc phát triển kinh tế, xã hội ở các cấp, các ngành; thanh tra tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, hướng vào việc phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật; thúc đẩy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước, công tác cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng, góp phần giữ gìn trật tự, kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành chính sách, pháp luật.

Nội dung thanh tra tập trung vào các lĩnh vực: Thanh tra công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất, quản lý đầu tư xây dựng, tài chính ngân sách, đầu tư mua sắm công; thanh tra việc thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập; thanh tra việc quản lý, sử dụng vốn, thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước đối với các doanh nghiệp, các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, thanh tra các dự án, công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu chính phủ, vốn chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn vốn ODA, các dự án phát sinh nhiều khiếu nại, tố cáo.

Tăng cường kiểm tra việc xây dựng, thực hiện kế hoạch thanh tra và xử lý sau thanh tra tại các cơ quan, địa phương, đơn vị. Tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra theo Thông tư số 01/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra. Phấn đấu thu hồi trên 90% các khoản sai phạm về kinh tế được phát hiện qua thanh tra, xử lý nghiêm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có thiếu sót, vi phạm.

Thanh tra chuyên ngành trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tập trung thanh tra đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn, kỹ thuật, quy tắc quản lý thuộc ngành lĩnh vực quản lý và các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm và dư luận quan tâm.

 Tăng cường thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về các lĩnh vực này.

Quan tâm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là thực hiện Đề án 1-1133 về tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013-2016. Phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban Tiếp công dân cấp huyện.

Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Thanh tra Chính phủ, của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tăng cường công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, giải quyết kịp thời số vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người, hạn chế khiếu kiện vượt cấp, không để phát sinh điểm nóng. Phấn đấu tham mưu cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết đạt tỷ lệ trên 90% đối với các vụ việc mới phát sinh, giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, tồn đọng; thực hiện nghiêm chỉnh, kịp thời các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 80%, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, đặc biệt là phục vụ tốt cho Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thực hiện nghiêm chỉnh, kịp thời các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành, Kết luận số 57-KL/TU ngày 26/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả trong việc nắm bắt tình hình, phát hiện tham nhũng, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng như: đầu tư xây dựng, quy hoạch, quản lý, sử dụng đất, thu, chi ngân sách, mua sắm công…

 

Đồng chí Tô Thành Phương, Chánh thanh tra thành phố Bạc Liêu phát biểu ý kiến thảo luận - Ảnh: ECQ

Tích cực tham gia ý kiến đề xuất, kiến nghị trong việc xây dựng và hoàn thiện thể chế về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và công tác tổ chức cán bộ. Sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là bố trí, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành, trong đó tham mưu giúp Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước tổ chức bộ phận chuyên môn thực hiện nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra. Rà soát và có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, trình độ chính trị, từng bước chuẩn hoá, chuyên môn hoá công chức làm công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Tổ chức và phát động các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2015, Đại hội Đảng các cấp hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập ngành Thanh tra Việt Nam và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ IV. Động viên và biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, khuyến khích và bảo vệ tinh thần lao động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì nhiệm vụ chung. Thực hiện có hiệu quả việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc xây dựng văn hoá thanh tra, đạo đức nghề nghiệp, thực hiên nghiêm túc Quy tắc ứng xử, nâng cao chất lượng thực thi công vụ, xây dựng đội ngũ công chức thanh tra kỷ cương, trách nhiệm, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, xây dựng ngành thanh tra trong sạch, vững mạnh.

                                                                                                                         ECQ.

 

 

 

 

 


Số lượt người xem: 3689 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày