SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
5
0
4
5
1
2
Tin chuyên ngành Thứ Năm, 26/07/2018, 14:05

Sơ kết công tác thanh tra từ đầu nhiệm kỳ đến nay

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, ngành Thanh tra của tỉnh đã tổ chức triển khai 161 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 26 cuộc thanh tra đột xuất. Kết thúc 158 cuộc, kết luận 148 cuộc. Nội dung thanh tra tập trung vào các lĩnh vực như: Thanh tra chuyên đề diện rộng về công tác quản lý và sử dụng đất có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Thanh tra công tác quản lý, đầu tư xây dựng cơ bản; Công tác quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách, mua sắm công, đào tạo nghề; Việc quản lý, sử dụng quỹ an sinh xã hội, các nguồn đóng góp của nhân dân trong xây dựng giao thông nông thôn; công tác quản lý, sử dụng các nguồn vận động đóng góp xã hội hóa giáo dục; Công tác quản lý, sử dụng đất, quỹ nhà, đất và thực hiện nghĩa vụ ngân sách; việc quản lý, sử dụng phí quản lý dự án giao thông; Thanh tra công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản gắn liền với đất…

Quanh cảnh Hội nghị triển khai Luật Thanh tra. Ảnh: VP.
Kết quả thanh tra đã phát hiện 133địa phương, đơn vị vi phạm trong việc quản lý, sử dụng tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản… với số tiền là 146.798 triệu đồng và 928m2 đất, kiến nghị thu hồi 26.492 triệu đồng và 928m2 đất, kiến nghị chấn chỉnh, điều chỉnh, khắc phục, giảm trừ quyết toán, truy thu, khấu trừ thuế 120.125 triệu đồng, chuyển sang cơ quan điều tra 04 vụ (đã khởi tố 01 vụ). Kiến nghị xử lý hành chính 07 tập thể, 69 cá nhân, kiến nghị chấn chỉnh 89 địa phương, đơn vị, kiểm điểm rút kinh nghiệm 24 tập thể, 132 cá nhân. Đã thu hồi nộp ngân sách được 16.583 triệu đồng và 928m2 đất.
Trong đó, Thanh tra tỉnh triển khai 33 cuộc thanh tra (25 cuộc thanh tra theo kế hoạch 08 cuộc thanh tra đột xuất), kết thúc 30 cuộc, kết luận 29 cuộc.Kết quả thanh tra đã phát hiện 64 địa phương, đơn vị vi phạm với số tiền là 133.482 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 22.395 triệu đồng, kiến nghị chấn chỉnh, điều chỉnh, khắc phục, giảm trừ quyết toán, truy thu, khấu trừ thuế 111.087 triệu đồng, chuyển hồ sơ đến cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục làm rõ 03 vụ. Kiến nghị xử lý hành chính 03 tập thể, 43 cá nhân, rút kinh nghiệm 36 tập thể và 116 cá nhân, chấn chỉnh quản lý 49 địa phương, đơn vị. Đã thu hồi nộp ngân sách được 14.841 triệu đồng.
Thanh tra các Sở, ngành đã tổ chức 1.589 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 7.518 tổ chức, cá nhân. Nội dung thanh tra tập trung vào các lĩnh vực như: An toàn vệ sinh thực phẩm; hoạt động giáo dục; trật tự an toàn giao thông; thanh tra công tác quản lý dự án, lựa chọn nhà thầu; kiểm tra đo lường, chất lượng hàng hóa, quyền sở hữu công nghiệp, an toàn bức xạ; thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về lao động, an toàn lao động; thanh tra hoạt động kinh doanh vật tư nông nghiệp, thức ăn, thuốc chăn nuôi thủy sản, kinh doanh giống thủy sản; thanh tra việc quản lý, sử dụng biên chế, công tác cải cách hành chính; thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước; thanh tra công tác quản lý hộ tịch, kinh doanh hoạt động viễn thông; kiểm tra dịch vụ văn hóa, trò chơi điện tử, dịch vụ quảng cáo; kiểm tra trật tự xây dựng, các hoạt động khám chữa bệnh…
Qua thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đã phát hiện 3.902 tổ chức, cá nhân vi phạm. Ban hành 3.088 quyết định xử phạt hành chính với số tiền 16.675 triệu đồng; đã thu và nộp ngân sách 15.406 triệu đồng.
Quanh cảnh Hội nghị tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra. Ảnh: VP.
Ngành Thanh tra của tỉnh đã triển khai và kết luận 74 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, 94 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
Qua thanh tra, đã kiến nghị chấn chỉnh, rút kinh nghiệm 50 tập thể và 16 cá nhân về công tác tiếp công dân, quy trình tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; chấn chỉnh việc thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng, nhất là công tác minh bạch tài sản, thu nhập còn nhiều hạn chế, thiếu sót.
Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đã có sự tiến bộ về nhiều mặt, các cơ quan chức năng đã chủ động phối hợp xem xét, giải quyết kịp thời; thủ trưởng các cơ quan chức năng đã thực hiện khá tốt vai trò tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết những vấn đề khiếu nại, tố cáo mới phát sinh; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các ngành, các địa phương đã dành nhiều thời gian để tiếp công dân định kỳ và đột xuất, giải quyết yêu cầu, khiếu nại, tố cáo của công dân; tăng cường tổ chức tiếp công dân tại các huyện, thị xã, thành phố và trực tiếp giải quyết từng vụ việc cụ thể nên nhìn chung tình hình khiếu nại khá ổn định.
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đã tiếp 16.812 lượt công dân đến yêu cầu, khiếu nại, tố cáo. Trong đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tiếp 64 cuộc với 896 lượt công dân tại trụ sở Ban tiếp công dân của tỉnh và tại Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; Trụ sở Ban tiếp công dân tỉnh tiếp 7.826 lượt, Thanh tra tỉnh tiếp 1.306 lượt công dân, Chánh Thanh tra tỉnh tiếp 183 lượt, Thanh tra các Sở, ngành và Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố tiếp 6.601 lượt.
Qua công tác tiếp dân, vừa nghe công dân phản ảnh yêu cầu nguyện vọng, vừa hướng dẫn, tuyên truyền, vận động, giải thích chính sách, pháp luật, tổ chức đối thoại công khai, từ đó có một số trường hợp người dân tự nguyện rút đơn, chấm dứt khiếu nại. Đồng thời, qua công tác này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở các cấp, các ngành tập trung xem xét giải quyết các yêu cầu, khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là những vụ việc tồn đọng, phức tạp.
Thanh tra tỉnh tổng kết năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Ảnh: VP.
Các cấp, các ngành trong tỉnh đã tiếp nhận 2.837 đơn. Qua phân loại, xử lý có 943 đơn không thuộc thẩm quyền, đơn trùng lắp, đơn kiến nghị, phản ánh. Thụ lý 1.894 đơn thuộc thẩm quyền.
Ngành Thanh tra của tỉnh đã tích cực tham mưu cho Thủ trưởng cơ quan hành chính tổ chức xác minh, đối thoại, giải quyết được 1.840/1.894 vụ (khiếu nại 1.780/1.834 vụ, tố cáo 60/60 vụ) thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 97,1%. Trong đó, qua tổ chức đối thoại đã tuyên truyền, vận động, giải thích người dân tự nguyện rút 178 đơn, chấm dứt khiếu nại.
Trong đó, Thanh tra tỉnh tham mưu giải quyết được 235/246 vụ khiếu nại (không có đơn tố cáo), đạt 95,5%, trong đó qua đối thoại, tuyên truyền, vận động, giải thích người dân tự nguyện rút 57 đơn, chấm dứt khiếu nại.
Thanh tra tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương, các cơ quan truyền thông của tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng đến cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân để nâng cao nhận thức, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
Ngành Thanh tra thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng như: Cải cách hành chính, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức; công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng, thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện quy tắc ứng xử, chuyển đổi vị trí công tác; xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng…
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh, đồng thời chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương tăng cường triển khai thực hiện.
Thanh tra tỉnh tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các Sở, ban, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chứcdoanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện nghiêm túc quy định về kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập
Hằng năm, Thanh tra tỉnh tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp báo cáo kết quả việc thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh; tổng hợp báo cáo tình hình và kết quả công tác phòng, chống tham nhũng phục vụ các kỳ họp của Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh… Ngoài ra, Thanh tra tỉnh phối hợp với các ngành, các địa phương tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp báo cáo Chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh năm 2016 và năm 2017.
Được sự quan tâm, chỉ đạo, thường xuyên, kịp thời của Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các ngành, địa phương, sự quan tâm giúp đỡ, phối hợp của các Sở, ngành, các địa phương, sự nỗ lực, phấn đấu của cán bộ, công chức ngành Thanh tra với tinh thần trách nhiệm và ý chí quyết tâm cao, ngành Thanh tra của tỉnh đã thực hiện hoàn thành kế hoạch công tác hằng năm đúng tiến độ chương trình, kế hoạch đã đề ra, góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện để phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.
Đặc biệt, trong nửa đầu nhiệm kỳ, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã quan tâm chỉ đạo sâu sát nhiệm vụ ngành Thanh tra, củng cố, kiện toàn cơ cấu, tổ chức, bổ sung thành viên Ban lãnh đạo Thanh tra tỉnh, trang bị cơ sở vật chất, tài sản, thiết bị cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác, đã tạo điều kiện thuận lợi cho Thanh tra tỉnh hoạt động đạt kết quả thiết thực trên các lĩnh vực, nhất là công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
Công tác thanh tra đã được các cấp, các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm. Qua kết quả công tác thanh tra đã phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các hành vi, vi phạm, thúc đẩy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước, công tác cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng có những chuyển biến tích cực, nên đã góp phần giữ gìn trật tự kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành chính sách, pháp luật.
Mặc dù, trong thời gian qua số đơn, thư khiếu nại, tố cáo mới phát sinh có tăng, nội dung, tính chất vụ việc phức tạp nhưng các địa phương, các ngành đã giải quyết cơ bản dứt điểm các vụ việc với tỷ lệ khá cao, trên 97%.
Quanh cảnh Hội nghị chuyên đề về công tác giải quyết khiếu nại,
tố cáo năm 2018. Ảnh: VP.
Thanh tra tỉnh, các Sở, ban, ngành tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố đã tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm thủ trưởng các ngành, các địa phương thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo để chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, chủ động phối hợp đã tháo gỡ được nhiều khó khăn, vướng mắc, nhiều vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài được chỉ đạo giải quyết dứt điểm. Những kết quả đạt được đã góp phần quan trọng vào việc ổn định tình hình an ninh, chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong những năm qua.
Công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được các ngành, các cấp quan tâm triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa. Thanh tra tỉnh đã chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành và địa phương xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng ở các cơ quan, địa phương, đơn vị. Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng được tăng cường và thực hiện thường xuyên. Thông qua hoạt động thanh tra, đã phát hiện các hành vi sai phạm, tiêu cực, lãng phí và kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thanh tra vẫn còn khó khăn, mặt hạn chế như:
Mặc dù được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành, các cấp quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi về hoạt động chuyên môn của ngành Thanh tra, tuy nhiên về tổ chức cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo Thanh tra tỉnh chậm được kiện toàn sau Đại hội.
Biên chế của Thanh tra tỉnh, Thanh tra Sở, Thanh tra cấp huyện hiện nay còn thiếu, lực lượng mỏng, trong cùng một thời điểm mỗi công chức vừa thực hiện nhiệm vụ thanh tra hành chính, thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng vừa tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc một cán bộ thụ lý nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo nên gây sức ép quá tải, ảnh hưởng nhiều đến chất lượng và hiệu quả công việc.
Cơ sở vật chất, phương tiện và kinh phí phục vụ công tác thanh tra còn hạn chế; giải quyết chưa kịp thời hoặc chưa đầy đủ các chế độ, chính sách đối với công chức Thanh tra.
Chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra ở một số địa phương, đơn vị đạt chưa cao; Một số kết luận thanh tra thiếu chặt chẽ, kiến nghị xử lý sau thanh tra có trường hợp chưa nghiêm, chưa kịp thời, nhất là việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có thiếu sót, vi phạm. Việc đôn đốc, thu hồi tài sản vi phạm sau thanh tra đạt tỷ lệ còn thấp.
Một số địa phương, đơn vị chỉ đạo công tác thanh tra thiếu quyết liệt, chưa sâu sát, công tác thanh tra hành chính chưa được quan tâm đúng mức, có đơn vị chỉ tập trung thanh tra chuyên ngành, nên chưa thực hiện bao quát chức năng, nhiệm vụ của ngành Thanh tra; công tác phòng ngừa các hành vi tiêu cực, lãng phí, tham nhũng chưa được triển khai đồng bộ.
Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo có nơi thực hiện chưa thường xuyên, chất lượng chưa cao; công tác hòa giải ở cơ sở có nơi chưa được quan tâm đúng mức; việc xem xét, giải quyết nhiều vụ việc còn chậm.
Việc triển khai và tổ chức thực hiện quyết định đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền còn vướng mắc, chậm triển khai, chưa có biện pháp xử lý dứt điểm đối với những trường hợp khiếu nại đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết đúng chính sách, pháp luật, thấu tình, đạt lý mà người khiếu nại vẫn không chấp hành.
Một số đơn vị thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng còn mang tình hình thức, hiệu quả chưa cao.Việc tự kiểm tra để phát hiện tham nhũng của một số cơ quan, tổ chức, đơn vị còn hạn chế; việc phát hiện tham nhũng chủ yếu qua dư luận xã hội, đơn thư tố cáo, báo chí phản ánh hoặc khi có cơ quan chức năng thực hiện việc thanh tra, kiểm tra mới phát hiện sai phạm. Công tác giám sát, kiểm tra ở một số đơn vị, địa phương chưa thường xuyên; công tác thanh tra đối với một số vụ việc hiệu quả chưa cao; việc xử lý hành vi tham nhũng một số trường hợp chưa kịp thời.
Trong thời gian tới, ngành Thanh tra tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về thanh tra gắn với việc tham mưu, giúp Thủ trưởng cơ quan nhà nước cùng cấp trong công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, xã hội và hoàn thiện thể chế trên các lĩnh vực được thanh tra. Hoạt động thanh tra vừa đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, vừa bám sát, phục vụ nhiệm vụ chính trị và yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, đơn vị và các cấp, các ngành.
Tăng cường thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, địa phương, đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả kết luận thanh tra, đảm bảo khách quan, nghiêm minh, chính xác, kịp thời. Tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, xử lý nghiêm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có thiếu sót, vi phạm.
Thanh tra chuyên ngành trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tập trung thanh tra đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn, kỹ thuật, quy tắc quản lý thuộc ngành lĩnh vực quản lý và các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm và dư luận quan tâm.
Quá trình tổ chức thanh tra, kiểm tra thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Nếu phát hiện chồng chéo đối tượng, hoặc nội dung, hoặc thời gian thì phải điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra. Hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp phải khách quan, công khai, minh bạch, đảm bảo đúng thẩm quyền, phạm vi, nội dung, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, giám sát chặt chẽ hoạt động của các đoàn thanh tra, hạn chế thanh tra độc lập đối với doanh nghiệp. Kiên quyết xử lý nghiêm minh các trường hợp lợi dụng quyền thanh tra để thực hiện hành vi trái pháp luật, sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp.
Triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, pháp luật, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Thanh tra Chính phủ, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn; xem xét, tham mưu giải quyết kịp thời các vụ việc mới phát sinh, rà soát và giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, đông người, phức tạp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ, Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 17/9/2014, Kết luận số 11-KL/TU ngày 07/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 03/12/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các văn bản chỉ đạo của Bộ, ngành Trung ương, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Tập trung giải quyết có chất lượng và dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh từ cơ sở, thực hiện nghiêm chỉnh, kịp thời các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Xây dựng kế hoạch, tăng cường kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, đông người, phức tạp, kéo dài.
Thực hiện tốt công tác tiếp dân thường xuyên và định kỳ, gắn tiếp công dân với giải quyết khiếu nại, tố cáo; nắm chắc tình hình khiếu kiện đông người và phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng để xử lý kịp thời các tình huống phức tạp.
Triển khai thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Nghị quyết, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, nhất là triển khai thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 5, khóa XI, Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 và Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 01/7/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tích cực nghiên cứu, tham gia đóng góp hoàn thiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, chú trọng giải pháp công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức; thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; xây dựng và thực hiện tốt các chế độ, định mức, tiêu chuẩn…
Nâng cao chất lượng hiệu quả trong việc nắm tình hình, phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, chú trọng xử lý trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra tham nhũng; đề xuất khen thưởng, bảo vệ người đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng.
                                                                                          VP

Số lượt người xem: 806 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày