SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
5
0
4
5
5
2
Tin chuyên ngành Thứ Hai, 13/08/2018, 08:25

Thanh tra tỉnh sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2018

Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm, ngày 26/7/2018, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2018.

Chánh Thanh tra tỉnh Hồ Hữu Lượng chủ trì, dự Hội nghị có các Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng phòng, Chánh Văn phòng thuộc Thanh tra tỉnh, Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra các Sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố.

Quanh cảnh Hội nghị. Ảnh: CQ.
Trong 6 tháng đầu năm, ngành Thanh tra tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức triển khai 26/45 cuộc thanh tra theo kế hoạch,03 cuộc thanh tra đột xuất và 04 cuộc năm 2017 chuyển sang, tại 33 địa phương, đơn vị.Nội dung thanh tra tập trung vào các lĩnh vực như: Thanh tra công tác quản lý, đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách, mua sắm công; việc quản lý, sử dụng các nguồn thu đầu năm học... Đồng thời, kết thúc 25 cuộc và ban hành kết luận 19 cuộc (trong đó có 04 cuộc thanh tra từ năm 2017 chuyển sang).
Kết quả thanh tra đã phát hiện 05 đơn vị vi phạm 10.404 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 2.456 triệu đồng, kiến nghị chấn chỉnh 7.948 triệu đồng, đã thu hồi 1.804 triệu đồng, đạt tỷ lệ 73,5%. Kiến nghị xử lý hành chính 14 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ 01 vụ; kiến nghị rút kinh nghiệm 04 tập thể và 06 cá nhân.
Trong đó, Thanh tra tỉnh triển khai 4/5 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 02 cuộc thanh tra đột xuất và 02 cuộc đột xuất năm 2017 chuyển sang; kết thúc và kết luận 06 cuộc (có 02 cuộc năm 2017 chuyển sang). Phát hiện 04 địa phương, đơn vị sai phạm 9.939 triệu đồng; kiến nghị thu hồi 2.400 triệu đồng, kiến nghị chấn chỉnh, điều chỉnh, khắc phục, cắt giảm thanh toán 7.539 triệu đồng, đã thu hồi nộp ngân sách được 1.774 triệu đồng, đạt tỷ lệ 73,9%; kiến nghị xử lý hành chính 11 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ 01 vụ; kiến nghị rút kinh nghiệm 04 tập thể và 06 cá nhân.
Thanh tra các Sở, ngành đã tổ chức 189 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 768 tổ chức, cá nhân. Nội dung thanh tra tập trung vào các lĩnh vực như: An toàn vệ sinh thực phẩm, hành nghề y tế, kinh doanh dược; hoạt động giáo dục, trật tự an toàn giao thông; thanh tra công tác quản lý dự án, lựa chọn nhà thầu; kiểm tra đo lường, chất lượng hàng hóa, quyền sở hữu công nghiệp; thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về lao động, an toàn lao động; thanh tra hoạt động kinh doanh vật tư nông nghiệp, thức ăn, thuốc chăn nuôi thủy sản, kinh doanh giống nông nghiệp, thủy sản, kinh doanh tôm nguyên liệu; thanh tra việc quản lý, sử dụng biên chế, công tác cải cách hành chính; thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất, bảo vệ môi trường; thanh tra công tác quản lý hộ tịch, kinh doanh hoạt động viễn thông; kiểm tra dịch vụ văn hóa, trò chơi điện tử, dịch vụ quảng cáo; kiểm tra trật tự xây dựng, các hoạt động quảng cáo, khuyến mãi thuốc lá… Qua thanh tra đã phát hiện 421 tổ chức, cá nhân vi phạm. Ban hành 278 quyết định xử phạt hành chính 2.706 triệu đồng; đã thu và nộp ngân sách được 2.242 triệu đồng.
Ngành Thanh tra của tỉnh đã triển khai 8/24 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, 9/27 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Qua thanh tra, đã kiến nghị chấn chỉnh, rút kinh nghiệm 05 tổ chức về công tác tiếp công dân, quy trình tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, việc thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập.
Các cơ quan hành chính đã tiếp 1.709 lượt công dân đến yêu cầu, khiếu nại, tố cáo. Trong đó, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức 02 cuộc tiếp công dân tại Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh và Ủy ban nhân dân thị xã Giá Rai được 44 lượt công dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức 09 cuộc tiếp công dân tại Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh và tại Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã với 96 lượt công dân, Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh tiếp 778 lượt, Thanh tra tỉnh tiếp 258 lượt, Chánh Thanh tra tỉnh tiếp 46 lượt công dân, còn lại Thanh tra các Sở, ngành, Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố tiếp 487 lượt công dân. Qua tiếp dân, vừa nghe dân phản ảnh, vừa tuyên truyền, vận động, giải thích, đối thoại, từ đó có một số trường hợp người dân tự nguyện rút đơn, chấm dứt khiếu nại.
Trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan hành chính đã nhận và xử lý là 299 đơn (247 đơn khiếu nại, 28 đơn tố cáo, 24 đơn kiến nghị, phản ánh). Trong đó, năm 2017 chuyển sang 39 đơn khiếu nại và 03 đơn tố cáo. Thụ lý 202 đơn (khiếu nại 199 đơn, tố cáo 03 đơn) thuộc thẩm quyền.
Ngành Thanh tra của tỉnh đã tích cực tham mưu cho Thủ trưởng cơ quan hành chính giải quyết được 148/202 vụ thuộc thẩm quyền (khiếu nại 145/199 vụ, tố cáo 3/3 vụ), đạt tỷ lệ 73,3%. Ban hành 112 quyết định giải quyết khiếu nại, qua đối thoại, tuyên truyền, vận động, giải thích người dân tự nguyện rút 17 đơn chấm dứt khiếu nại. Trong đó, Thanh tra tỉnh tham mưu thụ lý mới và kiểm tra lại được 27/38 vụ việc khiếu nại do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao, trong đó qua đối thoại người dân tự nguyện rút 06 đơn chấm dứt khiếu nại. Ngoài ra, Thanh tra tỉnh còn phối hợp với các ngành, các địa phương tham mưu kiểm tra, rà soát 10 vụ việc tồn đọng, phức tạp và đề xuất giải quyết 06 vụ việc.
Thanh tra tỉnh tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch và tổ chức thành công Hội nghị chuyên đề về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh; Tham mưu thành lập Tổ công tác và xây dựng kế hoạch kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại tồn đọng, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh để đề xuất hướng chỉ đạo giải quyết.
Thanh tra tỉnh tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, đồng thời, hướng dẫn, đôn đốc các cấp, các ngành tổ chức xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập, hướng dẫn, đôn đốc tổng hợp báo cáo việc thực hiện kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh.
Ngành Thanh tra tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng như: Cải cách hành chính, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức; công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng, thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện quy tắc ứng xử, chuyển đổi vị trí công tác; xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng.
Thường xuyên giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ công vụ của công chức trong ngành, giám sát hoạt động của các đoàn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm phòng ngừa, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng.
Chánh Thanh tra tỉnh kết luân Hội nghị. Ảnh: CQ.
Phát biểu kết luận Hội nghị, Chánh Thanh tra tỉnh biểu dương những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời yêu cầu ngành Thanh tra cần khắc phục những hạn chế, phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch năm. Chánh Thanh tra tỉnh chỉ đạo trong 6 tháng cuối năm ngành Thanh tra của tỉnh phải chủ động, tích cực triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch công tác năm, nhất là công tác thanh tra hành chính, thanh tra trách nhiệm, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài, không để phát sinh điểm nóng, khiếu kiện gay gắt, bức xúc, ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Đẩy nhanh tiến độ đối với các Đoàn công tác, Tổ công tác liên ngành kiểm tra, rà soát các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài. Nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, kết luận thanh tra phải đúng quy định pháp luật, đảm bảo khách quan, chính xác, có tính khả thi cao, khắc phục tình trạng kéo dài, hạn chế phát sinh khiếu nại sau kết luận thanh tra. Tăng cường giám sát hoạt động Đoàn thanh tra; Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm chỉ đạo sâu sát, trọng tâm, trọng điểm hoạt động Đoàn thanh tra đảm bảo đúng phát luật, giám sát chặt chẽ các thành viên Đoàn thanh tra, không để phát sinh tiêu cực, nhũng nhiễu trong hoạt động thanh tra, gây bức xúc hoặc gây cản trở, khó khăn cho hoạt động của đối tượng thanh tra. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, khi cần thiết thành lập tổ công tác để kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra. Quá trình hoạt động thanh tra, nhất là hoạt động thanh tra chuyên ngành phải thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Nếu phát hiện chồng chéo nội dung kế hoạch thanh tra thì phải điều chỉnh kịp thời, không thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp quá một lần/năm.
Tăng cường các giải pháp phòng ngừa tham nhũng nhất là biện pháp công khai minh bạch, dân chủ trong hoạt động cơ quan. Thực hiện tốt công tác nắm tình hình, thực hiện chế độ thông tin báo cáo kịp thời, nghiêm túc.
Tiến hành khảo sát, thu thập thông tin, nắm tình hình phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch công tác thanh tra năm 2019 có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng tốt cho yêu cầu công tác quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
Sắp xếp, củng cố, đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức thanh tra, hoạt động của cơ quan Thanh tra, giải quyết kịp thời các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức làm công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Cán bộ, công chức ngành Thanh tra phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện thật sự gương mẫu về đạo đức, phong cách và lối sống, có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy, khách quan, trung thực, có bản lĩnh, nói không với tham nhũng, tiêu cực và có thái độ đúng mực trong ứng xử, sinh hoạt công tác và kiên quyết trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tích cực tham mưu và làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của ngành đối với cấp ủy, chính quyền cùng cấp. Đặc biệt là triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 12/3/2018 của Ban Thường vụ tỉnh ủy và Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 18/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.
                                                                                                CQ

Số lượt người xem: 297 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày