SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
6
4
6
3
2
3
Tin hoạt động Thứ Tư, 31/07/2013, 14:45

Chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức sau 2 năm thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XI), Chỉ thị số 345/CT-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ và Chỉ thị 07-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khoá XIV) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Thời gian qua, Thanh tra tỉnh đã tổ chức triển khai cho cán bộ, công chức, đảng viên và người lao động đơn vị quán triệt và tổ chức thực hiện. Thường xuyên tổ chức sinh hoạt, học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nội dung sinh hoạt, học tập theo Chỉ thị số 07-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ thị số 345/CT-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ, những mẫu chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chiếu phim tài liệu về Đảng Cộng sản Việt Nam, về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ôn lại truyền thống, lịch sử dân tộc, tinh thần cách mạng, lòng yêu quê hương, đất nước.

Xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 07-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ với những nội dung cơ bản của Chỉ thị. Đồng thời, chỉ đạo cho Thanh tra các huyện, thành phố, Thanh tra các Sở, ngành tổ chức triển khai, quán triệt và thực hiện Chỉ thị 345/CT-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ. Coi việc tổ chức sinh hoạt, học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị thường xuyên gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành cũng như nhiệm vụ của Chi bộ.

Đảng ủy khối CCQ tỉnh Bạc Liêu khen thưởng cho các tập thể có thành tích tốt qua 02 năm thực hiện

việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Ảnh: HC

Xây dựng và ban hành chuẩn mực đạo đức để cán bộ, công chức, đảng viên và người lao động phấn đấu, rèn luyện, học tập. Quan tâm đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, công chức, đảng viên và người lao động trong ngành Thanh tra nghiêm túc thực hiện Chỉ thị của Bộ chính trị, của Tổng Thanh tra Chính phủ và của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI); giữ gìn tư cách, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân. Trang trí, đặt tượng và treo ảnh Bác trang trọng tại phòng họp, nơi làm việc, đôn đốc, nhắc nhở, phát động và vận động gia đình cán bộ, công chức, đảng viên và người lao động gương mẫu thực hiện.

Cán bộ, công chức, đảng viên và người lao động đã đăng ký những phần việc gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cụ thể là: công tác thanh tra hành chính; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; công tác cải cách hành chính, công tác hành chính, quản trị và tổ chức cán bộ.

Hai năm qua, hầu hết cán bộ, công chức, đảng viên và người lao động trong đơn vị đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cập nhật, thống kê các thủ tục hành chính, kiểm tra, rà soát, sửa đổi, đơn giản hoá các thủ tục hành chính kịp thời, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của đơn vị.

Tập trung giải quyết các đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Đã tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết được 665/692 vụ khiếu nại, 1/2 vụ tố cáo của công dân, đạt tỷ lệ 96%. Qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã khôi phục quyền và lợi ích cho công dân như: Chi trả bồi thường, hỗ trợ bổ sung cho công dân trên 130 tỷ đồng, cấp 186 nền tái định cư (100m2/nền), công nhận quyền sử dụng 145.586m2 đất các loại; ngăn chặn thiệt hại, thu hồi về cho Nhà nước 10,7 tỷ đồng.

Thực hiện chủ trương của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh được giao giúp đỡ 02 hộ nghèo là gia đình chính sách ở huyện Hoà Bình. Thành lập Tổ công tác giúp đỡ hộ nghèo do một đồng chí Phó Chánh Thanh tra làm Tổ trưởng, đã phối hợp với chính quyền địa phương, tiến hành khảo sát, lập kế hoạch hướng dẫn và vận động cán bộ, công chức, đảng viên và người lao động đóng góp và giúp đỡ với số tiền là 15 triệu đồng để mua con giống, cải tạo chuồng trại, khoan giếng nước… Thường xuyên thăm hỏi, theo dõi và động viên gia đình được giúp đỡ nâng cao ý thức tự giác, chăm chỉ lao động sản xuất, không còn biểu hiện trông chờ vào sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, cuộc sống của 02 hộ nói trên có phần được cải thiện và ổn định. Đặc biệt là gia đình ký cam kết với Thanh tra tỉnh sẽ chăm chỉ lao động sản xuất, không tham gia các tệ nạn xã hội. Kết quả cuối năm 2012, 02 hộ dân nói trên đã được công nhận thoát nghèo. Hiện nay, Thanh tra tỉnh tiếp tục nhận hỗ trợ 01 hộ gia đình thương binh 2/4 ở huyện Giá Rai, 03 hộ nghèo ở huyện Hoà Bình.

Ngoài ra, cán bộ, công chức, đảng viên và người lao động, Thanh tra tỉnh còn đóng góp ủng hộ Quỹ vì người nghèo 12,3 triệu đồng, Quỹ mái ấm Công đoàn 6,5 triệu đồng, giúp đỡ cán bộ, công chức, đảng viên và người lao động Thanh tra điều trị bệnh 21,1 triệu đồng, đóng góp ủng hộ quỹ vì người nghèo tại địa phương cư trú bình quân trên 150.000đ/đồng chí…

Việc học tập và làm theo thấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay đã làm chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, đảng viên và người lao động trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, giữ gìn tư cách, nêu cao tinh thần trách nhiệm với nhiệm vụ được giao, tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân tốt hơn. Giúp cho cán bộ, công chức, đảng viên và người lao động nhận thức rõ và đúng đắn về sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng và nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, mỗi cán bộ, công chức, đảng viên và người lao động tự soi rọi lại bản thân về đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân để rèn luyện, giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức. Đặc biệt, là nâng cao ý thức trong việc rèn luyện các đức tính: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, đồng thời mạnh dạn hơn, kiên quyết hơn trong việc đấu tranh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, chống tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm túc cán bộ, công chức, đảng viên vi phạm tư cách, phẩm chất đạo đức.

Qua quán triệt, học tập, cán bộ, công chức, đảng viên và người lao động trong đơn vị đã có nhiều cố gắng và gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy định của ngành, của cơ quan, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên định Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xem đó là nền tảng để phấn đấu rèn luyện, công tác và học tập. Thực hiện tốt nghĩa vụ và trách nhiệm của người cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân, thực hiện nghiêm túc quy chế văn hoá công sở, nơi cư trú, quy tắc ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ công vụ.

Đồng thời, Chi uỷ, Ban lãnh đạo đơn vị chủ động nắm tình hình tư tưởng để có giải pháp tuyên truyền, giáo dục và lãnh đạo cán bộ, công chức, đảng viên và người lao động Thanh tra tỉnh phấn đấu thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị và thực hiện theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thanh tra là tai mắt của trên, là bạn của dưới”, “Cán bộ Thanh tra phải là người tự mình nghiêm chỉnh, phải có đạo đức cách mạng và phải là người gương mẫu. Cán bộ nào được Đảng chọn đi làm thanh tra là Đảng và Chính phủ có tin mới chọn, nên cán bộ Thanh tra phải rèn luyện, phải học tập. Cán bộ Thanh tra như cái gương cho người ta soi, gương mờ thì không soi được, vì thế cán bộ Thanh tra phải rèn luyện đạo đức cách mạng”.

                                                                                                                 VPĐ

 

 


Số lượt người xem: 8598 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày