SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
6
4
6
2
5
7
Tin hoạt động Thứ Sáu, 17/04/2020, 09:10

Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290 của Bộ Chính trị

Thời gian qua, Thanh tra tỉnh tổ chức triển khai quán triệt cho toàn thể công chức và người lao động về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận chính quyền, đặc biệt là Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị khóa X, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định 2310-QĐ/TU ngày 13/4/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản của Đảng và Nhà nước, các chỉ thị, kế hoạch của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác dân vận.

Hội nghị công chức Thanh tra tỉnh - Ảnh: HC

Triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ, Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, vChỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra; Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 12/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh”, Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 23/8/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
Ban hành Kế hoạch, thành lập Tổ chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 18/4/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 12/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời, xây dựng kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 76-KH/BCSĐ ngày 20/6/2019 của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Kế hoạch số 102-KH/TU ngày 26/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “thực hiện khâu đột phá về công tác cán bộ và tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm đối với công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang”.
Xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 76-KH/BCSĐ ngày 20/6/2019 của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Kế hoạch số 102-KH/TU ngày 26/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu về thực hiện khâu đột phá về công tác cán bộ và tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm đối với công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang.
Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách, pháp luật, đặc biệt là thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, giải quyết kịp thời và đủ các chế độ, chính sách đối với công chức và người lao động.
Ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy tắc ứng xử, quy định các chuẩn mực xử sự của công chức và người lao động khi thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội nhằm đảm bảo sự gương mẫu, liêm chính, văn minh, chuyên nghiệp phù hợp với nghĩa vụ, trách nhiệm của công chức và người lao động Thanh tra tỉnh.
Thành lập Tổ công tác dân vận cơ quan Thanh tra tỉnh với thành phần gồm đại diện lãnh đạo, Đảng uỷ, đoàn thể, Trưởng các phòng thuộc Thanh tra tỉnh. Tổ công tác Dân vận chịu sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy và thủ trưởng đơn vị nhiệm vụ tham mưu giúp Đảng uỷ và thủ trưởng đơn vị vận động, giáo dục đảng viên, công chức, người lao động nghiêm chỉnh thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước kịp thời, hiệu quả với tinh thần trách nhiệm, tự giác, tiên phong, gương mẫu.
Thông qua hoạt động chuyên môn, tăng cường thông tin cho tổ chức và cá nhân về hoạt động của ngành Thanh tra, tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân thực hiện quyền giám sát đối với hoạt động của ngành, của cơ quan.
Phối hợp với các Sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện hoàn thành việc tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố thủ tục hành chính lĩnh vực khiếu nại, tố cáo được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.
Niêm yết công khai 5/5 thủ tục hành chính, quy trình, hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh, địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đồng thời đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh.
Luôn cải tiến phương pháp, lề lối làm việc, phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể đối với cán bộ, công chức. Thường xuyên giám sát, kiểm tra hoạt động của cán bộ, công chức nhằm ngăn chặn, xử lý các hành vi quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, công bố đường dây điện thoại nóng tiếp nhận thông tin phản ánh liên quan đến hành vi tiêu cực của cán bộ, công chức để kịp thời xử lý nếu có vi phạm xảy ra. Công khai, minh bạch các hoạt động của đơn vị như: Quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản công; đầu tư xây dựng cơ bản; công tác tổ chức cán bộ; minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức.
Xây dựng Đề án tinh giản biên chế được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1891/QĐ-UBND ngày 26/10/2015 và Quyết định số 1661/QĐ-UBND ngày 18/9/2017, giai đoạn 2015-2021 tinh giản 06 biên chế, tỷ lệ 15%, đến năm 2021 còn 38 biên chế. Kết quả thực hiện như sau: Năm 2015 giảm 02 biên chế; năm 2016 giảm 03 biên chế; năm 2017 giảm 01 biên chế; Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1446/QĐ-UBND ngày 17/8/2017, với 24 vị trí việc làm. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu thực tế của công việc và Đề án vị trí việc làm, Thanh tra tỉnh bố trí biên chế cho từng phòng chuyên môn cho phù hợp với số lượng cấp phó hợp lý. Việc quản lý, sử dụng, phân công nhiệm vụ công chức được thực hiện theo đúng vị trí việc làm, nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định, đảm bảo thực hiện hoàn thành và bao quát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra tỉnh theo quy định của pháp luật.
Nhằm đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 08/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Kế hoạch số 60-KH/TU ngày 21/3/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1164/QĐ-UBND ngày 21/6/2019, theo đó, cơ cấu tổ chức bộ máy của Thanh tra tỉnh giảm 01 phòng, từ 06 phòng còn 05 phòng.
Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và sửa đổi, bổ sung Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Thanh tra tỉnh Bạc Liêu.
Phát động phong trào thi đua thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hằng năm, kế hoạch nhân điển hình tiến tiến, phát động các phong trào thi đua: Lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước gắn với việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Qua phát động các phong trào thi đua có nhiều tập thể, cá nhân có những sáng tạo, cách làm hay mang lại hiệu quả cao trong công tác như: Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại… Tích cực vận động công chức và người lao động tham gia các hoạt động xã hội, đóng góp ủng hộ Quỹ vì người nghèo, Quỹ mái ấm Công đoàn, Quỹ khuyến học, giúp đỡ hộ thương binh, hộ nghèo, “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”, thi đua “Dân vận khéo”… với số tiền trên 370 triệu đồng.
Ban hành và thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan, nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, công chức, người lao động, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tiếp cận, giám sát hoạt động của cơ quan hành chính, cán bộ, công chức, góp phần xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ công chức là công bộc của nhân dân, có đủ phẩm chất, năng lực, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; thực hành tiết kiệm trong việc sử dụng kinh phí hoạt động, quản lý, sử dụng tài sản công, ngăn chặn và chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân. Ngoài ra, Thanh tra tỉnh còn ban hành và thực hiện nghiêm túc Quy chế hoạt động, Quy tắc ứng xử, Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công, Nội quy cơ quan, Nội quy tiếp công dân…
Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được các ngành, các cấp quan tâm, đặc biệt là quan tâm công tác tuyên truyền, vận động, giải thích, đối thoại với công dân, giải quyết kịp thời những kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, trong đó có những vụ việc bức xúc, phức tạp, kéo dài.
Ngoài bố trí công chức tiếp công dân thường xuyên tại cơ quan, Chánh Thanh tra tỉnh, các Phó Chánh Thanh tra tỉnh còn tổ chức tiếp công dân định kỳ vào ngày 10 hằng tháng và tiếp đột xuất khi công dân có yêu cầu.
Trong 10 năm (2010-2019) các cơ quan hành chính đã thụ lý và giải quyết được 8.197/8.222 vụ khiếu nại, tố cáo, đạt tỷ lệ 99,7%. Trong đó, Thanh tra tỉnh tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết được 1.475/1.478 vụ khiếu nại, tố cáo, đạt tỷ lệ 99,8%; các sở, ngành cấp tỉnh giải quyết được 1.383/1.394 vụ khiếu nại, tố cáo, đạt tỷ lệ 99,2%; các huyện, thị xã, thành phố giải quyết được 5.339/5.350 vụ khiếu nại, tố cáo, đạt tỷ lệ 99.8%.
Ngoài ra, Thanh tra tỉnh còn phối hợp với Sở, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, rà soát đề xuất giải quyết 247/247 vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài, đạt tỷ lệ 100%.
                                                                             CQ

Số lượt người xem: 140 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày