SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
5
9
0
1
0
0
Tin chuyên ngành Thứ Tư, 21/11/2018, 16:05

Kết quả thực hiện phong trào thi đua năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 69/KH-TTCP ngày 12/01/2018 của Thanh tra Chính phủ, Kế hoạch số 01/KH-CTĐ ngày 25/01/2018 phát động phong trào thi đua năm 2018 và Giao ước thi đua năm 2018 của Cụm thi đua Thanh tra các tỉnh miền Tây Nam sông Hậu, ngày 06/11/2018, Đoàn công tác của Thanh tra tỉnh Kiên Giang và Thanh tra tỉnh Hậu Giang đến kiểm tra kết quả thực hiện phong trào thi đua năm 2018 của Thanh tra tỉnh Bạc Liêu.
Quanh cảnh buổi làm việc. Ảnh: TĐKT.
Trong năm 2018, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức triển khai07 cuộc thanh tra (kế hoạch5/5 cuộc và đột xuất 02 cuộc), đạt tỷ lệ 100%.Nội dung thanh tra tập trung vào các lĩnh vực như: Thanh tra công tác quản lý, đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách, mua sắm công, quản lý, sử dụng đất, thanh tra công vụ.
Kết quả thanh tra đã phát hiện 84 địa phương, đơn vị vi phạm với số tiền là 260 tỷ 573 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 7 tỷ 360 triệu đồng, kiến nghị chấn chỉnh, điều chỉnh, khắc phục 253 tỷ 213 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính 02 tập thể, 02 cá nhân, rút kinh nghiệm 84 tập thể và 04 cá nhân. Đã thu hồi nộp ngân sách được 4 tỷ 298 triệu đồng, đạt 58,4%.
Đồng thời, kiểm tra, đôn đốc thực hiện 21 kết luận thanh tra từ các năm trước chuyển sang và thu hồi được 1 tỷ 188 triệu đồng/15 tỷ 963 triệu đồng.
Năm 2018, Thanh tra tỉnh tiếp 141 lượt với 562 công dân đến yêu cầu, khiếu nại, tố cáo, trong đó Chánh Thanh tra tỉnh tiếp 44 lượt (215 người). Ngoài ra, Ban Lãnh đạo Thanh tra tỉnh cùng với Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức 19 cuộc tại trụ sở Ban Tiếp dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã với 271 người.
Thanh tra tỉnh tham mưu giải quyết 54/60 vụ khiếu nại do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao, đạt tỷ lệ 90%, trong đó, qua đối thoại, tuyên truyền, vận động, giải thích người dân tự nguyện rút 16 đơn, chấm dứt khiếu nại. Qua công tác giải quyết khiếu nại đã kiến nghị bồi thường, chi trả cho công dân 743 triệu đồng.
Triển khai và kết luận 2/2 cuộc thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo lồng ghép vào 02 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 01/3/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh tham mưu cho Ủy ban nhân dân xây dựng kế hoạch, tổng hợp báo cáo và tổ chức thành công Hội nghị chuyên đề về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh (từ năm 2015 đến quý I/2018).
Thông qua các cuộc họp cơ quan, các buổi sinh hoạt, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thường xuyên giáo dục, nhắc nhở công chức và người lao động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động, tài sản công, tiết kiệm kinh phí hoạt động, chi thu nhập tăng thêm cho công chức và người lao động.
Tích cực tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ công vụ của công chức, nhất là hoạt động của các đoàn thanh tra nhằm phòng ngừa, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực để kịp thời chấn chỉnh, xử lý.
Quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng cho công chức và người lao động nắm vững và tổ chức thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nội quy, Quy chế làm việc của cơ quan, rèn luyện phẩm chất đạo đức, giữ gìn tư cách, lối sống; tổ chức sinh hoạt, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị của Bộ Chính trị, của Tổng Thanh tra Chính phủ và của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
Hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2016-2021, giai đoạn 2021-2026, xây dựng Đề án vị trí việc làm, Kế hoạch đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 12/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.
Thường xuyên giám sát, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ công vụ của công chức, nhất là hoạt động của các đoàn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng nhằm phòng ngừa, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực. Nhắc nhở công chức và người lao động gương mẫu trong thực hiện nếp sống văn hoá công sở và trong sinh hoạt xã hội, nghiêm túc thực hiện Quy tắc ứng xử của công chức và người lao động theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ, Quyết định số 1860/QĐ-TTCP-TCCB của Thanh tra Chính phủ và Quyết định số 2183/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Vận động công chức và người lao động tham gia các hoạt động xã hội, đóng góp ủng hộ Quỹ vì người nghèo, Quỹ mái ấm Công đoàn, Quỹ khuyến học, giúp đỡ 01 hộ thương binh và 03 hộ nghèo… với số tiền trên 50 triệu đồng.
Về công tác đào tạo, bồi dưỡng, năm 2018 Thanh tra tỉnh cử 29 lượt công chức đi đào tạo, bồi dưỡng trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Qua công tác đào tạo, bồi dưỡng đã nâng cao trình độ chính trị, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức có năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, góp phần đổi mới tư duy, phong cách, phương pháp và kỹ năng làm việc, phù hợp với vị trí việc làm, tiêu chuẩn các ngạch công chức, tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực.
Thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng công chức và người lao động đúng Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt và phù hợp với trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Cuối năm, tổ chức nhận xét, đánh giá và phân loại công chức và người lao động gắn với công tác bình xét thi đua, khen thưởng.
Thanh tra tỉnh phối hợp với các Sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện hoàn thành việc tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố thủ tục hành chính lĩnh vực khiếu nại, tố cáo được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.
Tích cực tham gia góp ý, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương và ngành Thanh tra. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ. Hoàn thiện hệ thống Nội quy, quy chế làm việc của cơ quan.
Thanh tra tỉnh xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2018. Đồng thời, Thanh tra tỉnh lập kế hoạch xây dựng và nhân điển hình tiên tiến thi đua thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, công tác năm 2018. Kết hợp với việc triển khai Kế hoạch thi đua, Thanh tra tỉnh phát động phong trào thi đua, tổ chức đăng ký thi đua cho các cá nhân và tập thể trong đơn vị.
Ngoài ra, Thanh tra tỉnh còn xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, kết quả thực hiện có 01 tập thể và 01 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen. Thông qua các buổi hội nghị, họp giao ban, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công chức và người lao động Thanh tra thực hiện các chủ trương, chính sách và quy định về công tác thi đua khen thưởng, động viên, khuyến khích tinh thần thi đua lao động của các tập thể và cá nhân phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm.
Kết quả thực hiện phong trào thi đua, năm 2018, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu đạt 910/1.000 điểm.
                                                                                                            TĐKT

Số lượt người xem: 498 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày