SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
5
9
0
0
8
7
Tin chuyên ngành Thứ Sáu, 30/11/2018, 16:20

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2019

Thực hiện Công văn số 1835/TTCP-KHTH ngày 24/10/2018 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2019, ngày 14/11/2018, Thanh tra tỉnh ban hành Công văn số 333/TTT-VP hướng dẫn Thanh tra các Sở, ngành, Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch công tác thanh tra năm 2019.

Theo đó, việc xây dựng kế hoạch công tác thanh tra năm 2019 nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về thanh tra gắn với việc tham mưu, giúp Thủ trưởng cơ quan nhà nước cùng cấp trong công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, xã hội và hoàn thiện thể chế trên các lĩnh vực được thanh tra.

Quang cảnh họp xử lý chồng chéo kế hoạch thanh tra năm 2018. Ảnh: CQ.

Hoạt động thanh tra vừa đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, vừa bám sát, phục vụ nhiệm vụ chính trị và yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, đơn vị và các cấp, các ngành. Thanh tra tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật; kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật; phát hiện nhân rộng mô hình mới, có hiệu quả; thúc đẩy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, góp phần giữ gìn trật tự, kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành chính sách, pháp luật.

Quá trình xây dựng kế hoạch, tổ chức thanh tra, kiểm tra thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Tăng cường phối hợp để tổ chức các cuộc thanh tra liên ngành, hạn chế tối đa sự chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra; đảm bảo việc tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp không quá một lần/năm.
Tăng cường thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả kết luận thanh tra, đảm bảo khách quan, chính xác, kịp thời, nghiêm minh. Tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra.
Triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, pháp luật, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ, ngành Trung ương, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn; xem xét, tham mưu giải quyết kịp thời các vụ việc mới phát sinh, rà soát và giải quyết dứt điểm các vụ việc đông người, tồn đọng, phức tạp, kéo dài, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quản lý.
Triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ, ngành Trung ương, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng theo quy định của pháp luật. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng nhằm nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng.
Nội dung thanh tra tập trung vào công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, tài chính, ngân sách, mua sắm công; thanh tra việc quản lý, sử dụng đất và thực hiện nghĩa vụ ngân sách; thanh tra việc thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí của các địa phương, đơn vị. Thanh tra các chương trình, đề án phát triển kinh tế, xã hội, các dự án, công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu chính phủ, vốn chương trình mục tiêu quốc gia, các nguồn vốn khác, các dự án phát sinh nhiều khiếu nại, tố cáo. Chủ động nắm tình hình, phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật để thanh tra đột xuất.
Tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, thu hồi nộp ngân sách trên 90% các khoản sai phạm về kinh tế được phát hiện qua thanh tra, xử lý nghiêm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có thiếu sót, vi phạm.
Tổ chức thanh tra chuyên ngành trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tập trung thanh tra đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn, kỹ thuật, quy tắc quản lý thuộc ngành lĩnh vực quản lý, các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, dư luận quan tâm, các vấn đề gây bức xúc trong xã hội.
Thực hiện tốt công tác tiếp dân thường xuyên và định kỳ, gắn tiếp công dân với giải quyết khiếu nại, tố cáo; nắm chắc tình hình khiếu kiện đông người, vượt cấp để xử lý kịp thời các tình huống phức tạp. Tập trung tham mưu giải quyết có chất lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 95% đối với các vụ việc mới phát sinh, thực hiện nghiêm chỉnh, kịp thời các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 80%.
Tham mưu kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ, Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 08/11/2013 và Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 02/12/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, nhất là nhất là triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), Kết luận Hội nghị Trung ương 5 khóa XI, Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016, Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 và Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 01/7/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tích cực nghiên cứu, tham gia đóng góp hoàn thiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
Tham mưu thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là thực hiện việc công khai minh bạch trong hoạt động cơ quan, địa phương, trong quản lý ngân sách, đất đai, tài sản nhà nước, đầu tư công…
Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 08/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu thực hiện Kế hoạch số 60-KH/TU ngày 21/3/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.
Rà soát và có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức làm công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và nâng cao trình độ, kỹ năng lãnh đạo, quản lý.
Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 345/CT-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ và Chỉ thị 06-CT/TU ngày 06/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện nghiêm túc Quy tắc ứng xử, nâng cao chất lượng thực thi công vụ, xây dựng đội ngũ công chức thanh tra kỷ cương, trách nhiệm, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, xây dựng ngành Thanh tra trong sạch, vững mạnh.
Phát động các phong trào thi đua yêu nước nhằm phát hiện những điển hình tiên tiến, tiêu biểu để nhân rộng. Động viên, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, khuyến khích tinh thần hăng hái thi đua lao động, sáng tạo.
Căn cứ vào hướng dẫn của Thanh tra Bộ, ngành, tình hình thực tế yêu cầu quản lý của ngành, địa phương và hướng dẫn của Thanh tra tỉnh, Thanh tra các Sở, ngành, Thanh tra cấp huyện dự thảo Kế hoạch thanh tra năm 2019 gửi về Thanh tra tỉnh chậm nhất ngày 30 tháng 11 năm 2018 để xử lý việc chồng chéo, trùng lặp về nội dung, đối tượng, thời gian thanh tra, đồng thời phối hợp tổ chức các cuộc thanh tra liên ngành đối với các doanh nghiệp.
Sau khi có ý kiến của Chánh Thanh tra tỉnh, Thanh tra các Sở, ngành, Thanh tra cấp huyện hoàn chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2019 trình Thủ trưởng Sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, đạt chất lượng, hiệu quả và đáp ứng kịp thời cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của ngành, địa phương.
                                                                                                            CQ

Số lượt người xem: 675 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày