SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
6
4
6
4
0
6
Tin chuyên ngành Thứ Tư, 16/10/2019, 10:20

Công tác thanh tra 9 tháng đầu năm 2019

Trong 9 tháng đầu năm, ngành Thanh tra của tỉnh đã tổ chức triển khai 35/47 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 05 cuộc thanh tra đột xuất, tại 40 địa phương, đơn vị. Nội dung thanh tra tập trung vào các lĩnh vực như: Thanh tra công tác quản lý, đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách, mua sắm công; quản lý, sử dụng đất; quản lý, sử dụng Quỹ vì người nghèo - An sinh xã hội… Kết thúc 37 cuộc, ban hành kết luận 27 cuộc. Qua thanh tra đã phát hiện 27 địa phương, đơn vị vi phạm với số tiền 42.198 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 8.832 triệu đồng, kiến nghị giảm trừ thanh toán, chấn chỉnh, khắc phục 33.366 triệu đồng; đã thu hồi (tạm giữ chờ xử lý) 3.727 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính 08 cá nhân, kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm 17 tập thể và 38 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ 01 vụ. Trong đó, Thanh tra tỉnh triển khai 4/5 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 01 cuộc thanh tra đột xuất, kết thúc 05 cuộc, kết luận 04 cuộc.
Đồng thời, kết luận 04 cuộc thanh tra từ năm 2018 chuyển sang, trong đó phát hiện vi phạm 5.500 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 1.438 triệu đồng, kiến nghị khắc phục 4.062 triệu đồng; chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ 01 vụ.

Thanh tra tỉnh tổ chức công bố Quyết định thanh tra. Ảnh: TV.

Ngành Thanh tra của tỉnh tích cực theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra từ năm 2018 trở về trước, đãthuhồi (tạm giữ chờ xử lý) 2.604 triệu đồng, trong đó Thanh tra tỉnh thu hồi 2.069 triệu đồng.
Thanh tra các Sở, ngành đã tổ chức 316 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 1.082 tổ chức, cá nhân. Phát hiện 504 tổ chức, cá nhân vi phạm. Ban hành 440 quyết định xử phạt hành chính với số tiền 2.745 triệu đồng; đã thu và nộp ngân sách được 2.547 triệu đồng.
Triển khai 14/26 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, 15/26 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Trong đó, Thanh tra tỉnh đã triển khai và kết thúc 1/2 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Qua thanh tra, đã kiến nghị chấn chỉnh, rút kinh nghiệm 05 tổ chức về công tác tiếp công dân, quy trình tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng.
Các cơ quan hành chính đã tiếp 1.961 lượt công dân đến yêu cầu, khiếu nại, tố cáo. Trong đó, Bí thư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức 04 ngày tiếp 60 lượt công dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức 15 ngày tiếp định kỳ với 179 lượt công dân, Ban Tiếp công dân tỉnh tiếp 986 lượt công dân, Thanh tra tỉnh tiếp 47 lượt công dân, các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp 689 lượt công dân.
Tiếp nhận và xử lý là 663 đơn (521 đơn khiếu nại, 41 đơn tố cáo, 101 đơn kiến nghị, phản ánh). Thụ lý 426 đơn thuộc thẩm quyền (khiếu nại 413 đơn, tố cáo 13 đơn). Ngành Thanh tra của tỉnh đã tham mưu cho Thủ trưởng cơ quan hành chính giải quyết được 375/426 vụ thuộc thẩm quyền (khiếu nại 364/413 vụ, tố cáo 11/13 vụ), đạt tỷ lệ 88%, trong đó tuyên truyền, vận động, giải thích người dân tự nguyện rút 29 đơn chấm dứt khiếu nại.
Trong đó, Thanh tra tỉnh tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết 65/91 vụ khiếu nại, 1/2 vụ tố cáo (trong đó tham mưu rà soát, kiểm tra 20/25 vụ khiếu nại).
Thanh tra tỉnh tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 19/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh; báo cáo sơ kết thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ Đoàn giám sát của Ban Dân nguyện Ủy ban Thường vụ Quốc hội; thành lập Tổ công tác, tổng hợp, kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ.
Thanh tra tỉnh tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đôn đốc, chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường triểnkhaiđngbcácgiipppng ngừa thamnhũng như: Cicáchhànhchính,tăngcường kỷcương,kluậthànhchính,minhbchtàisn,thunhpcacánb,côngchức;côngkhai,minhbchtrong hoạtđộngcủacơquan,tổchc,đơnv;xâydng,thựchinchếđộ,đnhmức, tiêuchuẩn;thchinquytắcứngxử,chuyểnđổivtrícôngc...
Thanh tra tỉnh tham mưu xây dựng kế hoạch, tổ chức thành công Hội nghị triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định hướng dẫn thi hành; kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019-2021; kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018, kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2019; Chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Công văn chỉ đạo thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo yêu cầu của Văn phòng chính phủ; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Quy chế về việc tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức; báo cáo kết quả thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh năm 2018; báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018; tổng hợp báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng phục vụ Kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV; báo cáo chuyên đề kiểm soát quyền lực trong phòng, chống tham nhũng; tổng hợp báo cáo công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng theo Kế hoạch số 14-KH/BNCTU ngày 25/5/2019 của Ban Nội chính Tỉnh ủy; báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; tổng hợp và cung cấp thông tin người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập là Giám đốc Sở và tương đương trên địa bàn tỉnh.
Đôn đốc, hướng dẫn các cấp, các ngành công khai địa chỉ đường dây nóng, hộp thư điện tử tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị, tố cáo của người dân, doanh nghiệp.
Trong 9 tháng đầu năm, ngành Thanh tra của tỉnh triển khai quán triệt và thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thứ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng”; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị “Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra; Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 12/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh”; Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 23/8/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, nhằm siết chặt hơn nữa kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của từng tập thể, cá nhân, không ngừng phát huy vai trò nêu gương, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ được giao và tinh thần phục vụ nhân dân của đội ngũ công chức và người lao động ngành Thanh tra.
                                                                                                            CQ

Số lượt người xem: 354 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày