SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
6
4
6
2
8
8
Tin chuyên ngành Thứ Năm, 31/10/2019, 10:00

Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2020

Thực hiện Công văn số 1970/TTCP-KHTH ngày 31/10/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2020; Công văn số 5123/UBND-NC ngày 13/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2020, ngày 18/11/2019, Thanh tra tỉnh ban hành Công văn số 359/TTT-VP đề nghị các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Thanh tra các Sở, ngành, Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2020.

Theo đó, nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về thanh tra gắn với việc tham mưu, giúp Thủ trưởng cơ quan nhà nước cùng cấp trong công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, xã hội và hoàn thiện thể chế trên các lĩnh vực được thanh tra. Hoạt động thanh tra vừa đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, vừa bám sát, phục vụ nhiệm vụ chính trị và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị và các cấp, các ngành.

Nội dung thanh tra tập trung vào công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quan trọng của các cấp, các ngành, thanh tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, nhằm phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật; kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật; phát hiện nhân rộng mô hình mới, có hiệu quả; phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý, khắc phục kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, chấn chỉnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, góp phần giữ gìn trật tự, kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành chính sách, pháp luật.
Thanh tra chuyên ngành trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tập trung thanh tra đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn, kỹ thuật, quy tắc quản lý thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, dư luận quan tâm, vấn đề gây bức xúc trong xã hội.
Tăng cường thanh tra công vụ, công tác cải cách hành chính, việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, địa phương, đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
Nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra. Khắc phục tình trạng chậm ban hành kết luận thanh tra. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra; xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng pháp luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật; thu hồi tài sản bị vi phạm được phát hiện qua thanh tra.
Quá trình xây dựng kế hoạch, tổ chức thanh tra, kiểm tra thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Tăng cường phối hợp để tổ chức các cuộc thanh tra liên ngành, hạn chế tối đa sự chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra. Hoạt động thanh tra đảm bảo đúng quy định của pháp luật về thanh tra, thực hiện nghiêm túc quy định về giám sát hoạt động Đoàn thanh tra.
Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Thanh tra Chính phủ, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chú trọng xem xét, giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ khi mới phát sinh từ cơ sở theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn. Tập trung thực hiện kế hoạch kiểm tra, rà soát và giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ tốt cho Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, Đại biểu Quốc hội khóa XV.
Triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, pháp luật, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Thanh tra Chính phủ, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng.  Tiếp tục đẩy mạnh thực thi Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng theo quy định của pháp luật.
Về công tác xây dựng ngành, tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 345/CT-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ và Chỉ thị 06-CT/TU ngày 06/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị “Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”, Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra, Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 12/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh”, Quyết định số 1860/QĐ-TTCP-TCCB ngày 06/9/2007 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ Thanh tra; Quyết định số 2183/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, không ngừng phát huy vai trò nêu gương, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ được giao và tinh thần phục vụ nhân dân; xây dựng đội ngũ công chức thanh tra kỷ cương, trách nhiệm, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, xây dựng ngành Thanh tra trong sạch, vững mạnh.
                                                                                                            CP

Số lượt người xem: 325 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày