SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
6
4
6
3
4
0
Tin chuyên ngành Thứ Ba, 26/11/2019, 15:05

Cụm Thi đua Thanh tra các tỉnh miền Tây Nam sông Hậu tổng kết công tác thi đua năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 128/KH-TTCP ngày 29/01/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc tổ chức triển khai phong trào thi đua năm 2019; Kế hoạch số 40/KH-TTCP ngày 14/12/2018 của Cụm thi đua Thanh tra các tỉnh Miền Tây Nam sông Hậu về phát động phong trào thi đua năm 2019.

Ngày 25/11/2019, tại Thanh tra tỉnh Sóc Trăng, Cụm Thi đua Thanh tra các tỉnh miền Tây Nam sông Hậu (Cụm IX) gồm 06 tỉnh: An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang, Kiên Giang và Sóc Trăng tổng kết công tác thi đua năm 2019 và ký kết giao ước thi đua năm 2020.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: HC

Năm qua, Cụm Thi đua đã tích cực triển khai, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 1671/CT-TTCP ngày 04/7/2016 của Thanh tra Chính phủ về việc phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2016 – 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Về công tác thanh tra kinh tế - xã hội: Trong năm 2019, Thanh tra các tỉnh trong Cụm thi đua đã triển khai 45 cuộc thanh tra (trong đó có 32 cuộc theo kế hoạch, 13 cuộc đột xuất do UBND tỉnh giao), đã kết thúc ban hành kết luận 45/45 cuộc, đạt tỷ lệ 100%. Chất lượng các cuộc thanh tra ngày càng được nâng lên, qua thanh tra phát hiện những hạn chế, thiếu sót và đã kiến nghị chấn chỉnh những thiếu sót, hạn chế, bất cập trong cơ chế, chính sách, xử lý trách nhiệm về kinh tế, hành chính góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước của địa phương.
Qua thanh tra phát hiện vi phạm hơn 100.658 triệu đồng, kiến nghị điều chỉnh, giảm trừ quyết toán, xuất toán 27.729 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 22.000 triệu đồng, đã thu hồi được 16.439 triệu đồng, đạt tỷ lệ 74,7%.
Kiến nghị kiểm điểm có hình thức kỷ luật 04 tổ chức, 15 cá nhân; kiến nghị xử lý hành chính 113 tập thể, 376 cá nhân; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 05 tập thể, 70 cá nhân; kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm 21 tập thể, 58 cá nhân.
Ngoài ra, Thanh tra các tỉnh còn đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra từ các năm trước chuyển sang và tiếp tục thu hồi nộp ngân sách; tham mưu giúp UBND cùng cấp hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị có liên quan rà soát, tổng hợp báo cáo các cuộc thanh tra hành chính và kiến nghị của kiểm toán phục vụ Kiểm toán nhà nước và các Tổ, Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy; xử lý chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp.
Về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo: Thanh tra các tỉnh đã tiếp thường xuyên 261 lượt, 354 người (có 06 đoàn đông người với 42 người); Chánh Thanh tra các tỉnh tiếp định kỳ và đột xuất 39 lượt với 79 người; tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh tiếp dân định kỳ và đột xuất 89 lượt, 581 người (có 07 đoàn với 47 người). Qua tiếp công dân, nội dung khiếu nại chủ yếu trong lĩnh vực hành chính về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại các dự án, khiếu nại việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đòi lại đất, tranh chấp đất, lĩnh vực chính trị, văn hóa xã hội.
Thanh tra các tỉnh trong Cụm thi đua đã tiếp nhận và xử lý 499 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Qua đó, đã giải quyết 129/129 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 100%.
Về thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, pháp luật về khiếu nại, tố cáo: Thanh tra các tỉnh đã triển khai và thực hiện hoàn thành 11/11 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, đạt tỷ lệ 100% theo kế hoạch
Cụm Thi đua đã tham mưu cho thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chính sách pháp luật về phòng, chống tham nhũng gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thông qua hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Cụm Thi đua đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, tập trung vào các lĩnh vực: Quy hoạch, quản lý, sử dụng đất; đầu tư, xây dựng cơ bản; mua sắm, sử dụng, quản lý tài sản công; tài chính, ngân sách; quy trình thủ tục giải quyết công việc gắn với cải cách thủ tục hành chính; công tác tổ chức cán bộ; minh bạch tài sản, thu nhập.
Cụm Thi đua thường xuyên tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho công chức nắm vững và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện Quy tắc ứng xử, quy định của ngành, của cơ quan; rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, giữ gìn tư cách, tinh thần trách nhiệm và ý thức xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, chống các biểu hiện tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; thường xuyên giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ công vụ của công chức trong ngành, nhất là hoạt động của các đoàn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhằm phòng ngừa, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, để kịp thời chấn chỉnh, xử lý. Qua tổng kết, đánh giá cho thấy, nội bộ cơ quan Thanh tra các tỉnh trong Cụm Thi đua đoàn kết thống nhất, phối hợp, giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ.
Trong năm, Cụm Thi đua đã xây dựng kế hoạch tổ chức hội thao ngành tại Thanh tra tỉnh Sóc Trăng với 03 môn: Tennis, cầu lông, bóng đá nam. Kết quả Thanh tra tỉnh Cà Mau đạt giải nhất toàn đoàn.
Kết quả thực hiện phong trào thi đua năm 2019, Cụm Thi đua thống nhất bình xét và đề nghị Tổng Thanh tra Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2019 cho Thanh tra tỉnh An Giang, Bằng khen năm 2019 cho Thanh tra tỉnh Sóc Trăng và Thanh tra tỉnh Kiên Giang. Đồng thời, bầu Thanh tra tỉnh Sóc Trăng làm Cụm trưởng, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu làm Cụm phó Cụm Thi đua năm 2020.
  
 HC

Số lượt người xem: 334 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày