SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
6
6
8
5
3
1
Tin chuyên ngành Thứ Sáu, 10/01/2020, 10:55

Thanh tra tỉnh tổng kết năm 2019

Ngày 09/01/2020, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2020.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo, Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì hội nghị, các Phó Chánh Thanh tra tỉnh, cùng đại diện Lãnh đạo: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Tòa án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng, thanh tra viên, chuyên viên thuộc Thanh tra tỉnh; Ban Tiếp công dân tỉnh, Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra các Sở, Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố; các cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra” năm 2019; Phóng viên: Báo Bạc Liêu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

Ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: TV

Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh, năm 2019, toàn ngành Thanh tra của tỉnh đã tổ chức triển khai53 cuộc thanh tra (47/47 cuộc thanh tra theo kế hoạch06 cuộc thanh tra đột xuất), kết thúc 52 cuộc, kết luận 46 cuộc, đang tiến hành thanh tra 01 cuộc.Nội dung thanh tra tập trung vào các lĩnh vực như: Thanh tra công tác quản lý, đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách, mua sắm công; quản lý, sử dụng đất; quản lý, sử dụng Quỹ vì người nghèo - An sinh xã hội; thanh tra chuyên đề việc quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu mua thuốc chữa bệnh theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh…
Qua thanh tra đã phát hiện 80 địa phương, đơn vị vi phạm với số tiền 43.451 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 9.849 triệu đồng, kiến nghị giảm trừ thanh toán, cắt giảm khối lượng, chấn chỉnh, khắc phục 33.602 triệu đồng; đã thu hồi (tạm giữ chờ xử lý) 4.866 triệu đồng, đạt tỷ lệ 49,4%; kiến nghị xử lý hành chính 07 tập thể, 33 cá nhân, kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm 17 tập thể và 38 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ 02 vụ. Đồng thời, kết luận 04 cuộc thanh tra từ năm 2018 chuyển sang.
Ngành Thanh tra tích cực theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra từ năm 2018 trở về trước, đãthuhồi (tạm giữ chờ xử lý) 3.291 triệu đồng.
Thanh tra các Sở, ngành đã tổ chức 449 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 1.401 tổ chức, cá nhân. Kết quả thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 710 tổ chức, cá nhân vi phạm. Ban hành 608 quyết định xử phạt hành chính với số tiền 3.720 triệu đồng; đã thu và nộp ngân sách được 3.303 triệu đồng.
Triển khai 26/26 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, 26/26 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Qua thanh tra, đã kiến nghị chấn chỉnh, rút kinh nghiệm 05 tổ chức về công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng.
Ông Hồ Hữu Lượng, Chánh Thanh tra tỉnh trao Kỷ niệm chương
cho công chức ngành thanh tra - Ảnh: TV
 
Năm qua, các cơ quan hành chính đã tiếp 2.616 lượt công dân đến yêu cầu, khiếu nại, tố cáo. Trong đó, Bí thư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức 04 ngày tiếp 60 lượt công dân; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức 24 ngày tiếp 235 lượt công dân; Ban Tiếp công dân tỉnh tiếp 1.401 lượt công dân; Thanh tra tỉnh tiếp 74 lượt công dân; các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp 846 lượt công dân.
Tiếp nhận và xử lý 847 đơn (592 đơn khiếu nại, 56 đơn tố cáo, 199 đơn kiến nghị, phản ánh). Thụ lý 453 đơn với 451 vụ thuộc thẩm quyền (khiếu nại 435 đơn, tố cáo 18 đơn với 16 vụ). Ngành Thanh tra của tỉnh đã tích cực tham mưu cho Thủ trưởng cơ quan hành chính giải quyết được 426/451 vụ thuộc thẩm quyền (khiếu nại 410/435 vụ, tố cáo 16/16 vụ), đạt tỷ lệ 94,5%, trong đó tuyên truyền, vận động, giải thích đương sự tự nguyện rút 43 đơn khiếu nại. Qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi cho nhà nước hơn 233 triệu đồng, trả lại cho công dân hơn 02 tỷ đồng và 1.600m2.
Thanh tra tỉnh tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 19/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch phối hợp tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Kế hoạch giải quyết các vụ khiếu kiện của công dân đã có ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại các buổi tiếp công dân định kỳ.
Thanh tra tỉnh tham mưu xây dựng kế hoạch, tổ chức thành công Hội nghị triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định hướng dẫn thi hành; kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019-2021; kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018, kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2019; Chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
Tập trung đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết Trung ương sáu khóa XII. Tổ chức quán triệt và triển khai quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc;Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra; Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 12/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh”; Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 23/8/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
Ngành Thanh tra của tỉnh quan tâm và thường xuyên tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho công chức và người lao động thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương tư khóa XII gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Quy tắc ứng xử, quy định của ngành, kỷ luật, kỷ cương hành chính, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, giữ gìn tư cách, tinh thần trách nhiệm và ý thức xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, chống các biểu hiện tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Thường xuyên phát động các phong trào thi đua yêu nước nhằm phát huy tinh thần thi đua lao động, sáng tạo của công chức và người lao động.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được năm 2019 của ngành Thanh tra, đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Năm qua, mặc dù còn không ít khó khăn, nhưng ngành Thanh tra đã có nhiều cố gắng khắc phục, phấn đấu hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ. Ngay từ đầu năm, ngành Thanh tra đã quán triệt sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ và bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương để xây dựng kế hoạch công tác thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, nhất là trong lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách, mua sắm công… phù hợp với khả năng của đơn vị và tình hình thực tế của địa phương.
Qua đó, kết quả công tác thanh tra đã phát hiện và xử lý nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm với số tiền khá lớn. Ngoài việc chấn chỉnh, thu hồi nộp ngân sách các khoản sai phạm về kinh tế, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có hành vi vi phạm, ngành Thanh tra còn kiến nghị kịp thời với cơ quan có thẩm quyền khắc phục những bất cập, sơ hở trong cơ chế, chính sách, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trên nhiều lĩnh vực.
Thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các Chỉ thị của Đảng, các văn bản pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Tham mưu cho thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ khiếu nại, nhất là các vụ việc phức tạp, bức xúc, kéo dài. Các vụ khiếu nại mới phát sinh giải quyết đạt tỷ lệ khá cao.
Ngành Thanh tra cũng đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy và chính quyền các cấp phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả, đồng bộ các giải pháp phòng ngừa trên các lĩnh vực như: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương và xây dựng, củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức các cơ quan nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu quả, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương.
Năm 2020, ngành Thanh tra tổ chức triển khai và thực hiện tốt kế hoạch thanh tra năm 2020 đã được phê duyệt, đồng thời chủ động nắm tình hình, thu thập thông tin để phục vụ công tác thanh tra đột xuất khi xét thấy cần thiết nhằm phát hiện kịp thời, ngăn ngừa, chấn chỉnh, xử lý những sai phạm, tham nhũng, tiêu cực trong công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội. Tập trung công tác thanh tra việc chấp hành pháp luật trên các lĩnh vực: Quản lý, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý tài chính, ngân sách, mua sắm, quản lý tài sản công… thanh tra những lĩnh vực mà xã hội quan tâm, bức xúc. Qua công tác thanh tra, phát hiện những bất cập, sơ hở trong các thể chế, chính sách, để phản ánh, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoàn thiện thể chế trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện có hiệu quả các kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra, kiến quyết thu hồi tài sản vi phạm kịp thời.
Quan tâm chất lượng, hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; hoạt động thanh tra, kiểm tra nhằm tạo điều kiện, giúp đỡ, hướng dẫn tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động đúng chính sách, pháp luật; quá trình thanh tra, kiểm tra cần thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Xử lý kịp thời các trường hợp chồng chéo nội dung, đối tượng thanh tra, nhất là việc thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức và nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo của cán bộ, công chức và nhân dân; giúp người dân hiểu và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ của mình khi thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, góp phần ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật về khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới.
Chủ động tham mưu thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường công tác đối thoại, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc mới phát sinh từ cơ sở. Tích cực tham mưu cho cơ quan quản lý nhà nước giải quyết tốt các khiếu nại, tố cáo và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo. Chủ động phối hợp với các ngành chức năng, tham mưu, đề xuất cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật, nhằm ổn định tình hình, không phát sinh điểm nóng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy ngành Thanh tra hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Quang cảnh Hội nghị - Ảnh: TV

                                                                                                            TC

 


Số lượt người xem: 391 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày