SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
6
6
8
4
9
0
Tin chuyên ngành Thứ Năm, 16/01/2020, 16:15

Kết quả công tác thanh tra năm 2019

Năm 2019, toàn ngành Thanh tra trên cả nước đã triển khai 6.601 cuộc thanh tra hành chính và 227.386 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm về kinh tế 173.411 tỷ đồng, 22.548 ha đất, trong đó đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 83.968 tỷ đồng và 897 ha đất (đã thu hồi 19.329 tỷ đồng, 121 ha đất); kiến nghị xử lý hành chính 1.967 tập thể và nhiều cá nhân; ban hành 113.625 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 5.315 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 94 vụ, 121 đối tượng.

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Bạc Liêu - Ảnh: TV

Tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 3.732 kết luận và quyết định xử lý sau thanh tra, thu hồi và xử lý khác 7.200 tỷ đồng (đạt 72,2%), 106 ha đất, đôn đốc xử lý 969 tập thể, 3.170 cá nhân, chuyển cơ quan chức năng khởi tố 17 vụ, 61 đối tượng.
Cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 424.985 lượt công dân với 256.231 vụ việc; xử lý 177.433 đơn đủ điều kiện; giải quyết 21.333 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 86,3%. Thông qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước và trả lại cho công dân 66 tỷ đồng, trên 15 ha đất; trả lại quyền lợi cho 1.433 người, kiến nghị xử lý hành chính 399 người, chuyển cơ quan điều tra 13 vụ, 126 đối tượng.
Đối với các vụ việc khiếu nại tồn đọng, phức tạp, kéo dài: Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp kiểm tra 08 tỉnh, thành phố, chỉ đạo giải quyết 18 vụ việc, nhiều vụ việc đã giải quyết dứt điểm. Thanh tra Chính phủ ban hành kế hoạch, tổ chức Hội nghị triển khai, hướng dẫn thực hiện. Đến nay có 56/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành quyết định thành lập Tổ công tác hoặc Kế hoạch kiểm tra, rà soát. Hầu hết các tỉnh đều có thành phần, cơ cấu của Tổ công tác theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ. Hiện nay các địa phương tiếp tục rà soát, giải quyết và tổng hợp báo cáo về Thanh tra Chính phủ.
Các ngành, các cấp tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Ngành Thanh tra tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng: Qua kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công khai, minh bạch tại 3.797 cơ quan, tổ chức, đơn vị, đã phát hiện 106 đơn vị có vi phạm; tiến hành 2.290 cuộc kiểm tra việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, phát hiện 338 vụ việc với 413 người vi phạm, đã xử lý kỷ luật 40 người, kiến nghị thu hồi và bồi thường 331 tỷ đồng. Có 08 người nộp lại quà tặng với giá trị là 116 triệu đồng. Có 46 người được xác minh tài sản, thu nhập, phát hiện 10 trường hợp vi phạm. Kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức tại 2.799 cơ quan, tổ chức, đơn vị, xử lý 159 cán bộ, công chức vi phạm. Xử lý 42 người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng; chuyển đổi vị trí công tác 9.150 cán bộ, công chức, viên chức.
Qua công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và qua tự kiểm tra nội bộ các cơ quan, tổ chức đã phát hiện 70 vụ, 89 đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng. Thanh tra Chính phủ hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tham gia và tổ chức nhiều hoạt động hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng.
Thanh tra Chính phủ tích cực triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác xây dựng ngành; thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học; cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thông tin, tuyên truyền, tập trung vào hoạt động của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra.
Năm 2020, Thanh tra Chính phủ, Thanh tra các cấp, các ngành tập trung thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2020, Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam.
Tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quan trọng của các ngành, các cấp và thanh tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhất là các ngành, lĩnh vực, địa phương có dấu hiệu vi phạm, dư luận xã hội phản ánh tiêu cực, tham nhũng, phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo.
Thanh tra chuyên ngành tập trung vào những nội dung, vấn đề gây bức xúc trong đời sống xã hội, các vi phạm pháp luật và chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành, thực thi pháp luật chuyên ngành.
Chú trọng thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Tăng cường phối hợp để hạn chế và xử lý kịp thời chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra; khắc phục tình trạng chậm ban hành kết luận thanh tra; tăng cường công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra; tăng tỷ thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát về cho nhà nước.
Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo năm 2018, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực này; thường xuyên rà soát để kiến nghị hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.
Giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng quy định vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh ngay từ cấp cơ sở, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85%; thực hiện tốt các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu tỷ lệ trên 90%.
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ; phối hợp tiếp công dân phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo Kế hoạch số 1248/KH-TTCP ngày 26/7/2019 của Thanh tra Chính phủ.
Tiếp tục đưa Hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo vào sử dụng tới các cơ quan có thẩm quyền thụ lý, giải quyết vụ việc và các đối tượng khác (nhất là các cơ quan giám sát và bản thân người khiếu nại, tố cáo).
Triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nhất là Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 Khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; quy định về xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng; cơ chế bảo vệ người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; cơ chế kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền…
Triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu lực, hiệu quả, nhất là những quy định mới về kiểm soát tài sản, thu nhập...
Tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng; đẩy nhanh tiến độ thanh tra, đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra các vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.
Tổ chức thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021 theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ.
Tập trung xử lý nghiêm, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc; tổ chức kiểm tra, đôn đốc, sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.
Mở rộng hợp tác quốc tế, tương trợ tư pháp, trao đổi thông tin, hỗ trợ kỹ thuật, rà soát và hoàn thiện pháp luật.
Tiến hành tổng kết Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về Chống tham nhũng; đề xuất Chiến lược, chương trình, kế hoạch dài hạn, trung hạn về công tác phòng, chống tham nhũng.
                                                                                                            TC

Số lượt người xem: 441 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày