SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
5
9
0
0
9
8
Tin hoạt động Thứ Hai, 02/04/2018, 05:30

Hướng dẫn bình xét thi đua, khen thưởng năm 2017, đăng ký thi đua năm 2018

Để chuẩn bị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 và đăng ký, phát động phong trào thi đua năm 2018, ngày 28/3/2018, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Công văn số 78/TTT-VP hướng dẫn bình xét thi đua, khen thưởng năm 2017 và đăng ký thi đua năm 2018.

Theo đó, việc bình xét thi đua, khen thưởng phải đảm bảo tính điển hình tiên tiến, thực chất, sát với kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác được giao của các cá nhân và tập thể. Công chức, người lao động được bình chọn và đề nghị khen thưởng phải xứng đáng với danh hiệu, hình thức được đề nghị khen thưởng. Thành tích khen thưởng phải rõ ràng, cụ thể, thành tích đạt được ở mức độ nào thì khen thưởng ở mức độ đó, tránh tràn lan. Bình chọn thi đua, khen thưởng phải đảm bảo công khai, công bằng, dân chủ trên tinh thần xây dựng, đoàn kết, khuyến khích tinh thần lao động, sáng tạo của các tập thể, cá nhân qua kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, tôn vinh kịp thời những điển hình tiên tiến, những nhân tố tích cực. Việc bình chọn thi đua, khen thưởng phải gắn với việc nhận xét, đánh giá công chức, người lao động cuối năm để đảm bảo tính thống nhất và hợp lý.

Không xét thi đua, khen thưởng đối với những cá nhân có một trong các trường hợp sau: Không đăng ký thi đua, mới tuyển dụng dưới 10 tháng, bị kỷ luật từ khiển trách trở lên, nghỉ việc từ 40 ngày trở lên (trừ ngày lễ, ngày nghỉ tuần, nghỉ tết, nghỉ phép năm, nghỉ thai sản).
Về tiêu chuẩn bình chọn các danh hiệu thi đua năm 2017:
Danh hiệu Lao động tiên tiến được xét đối với cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau: Được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, công tác được giao năm 2017, đạt năng suất và chất lượng cao; Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng; Tích cực học tập chính trị, văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ; Có đạo đức, lối sống lành mạnh.
Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở được chọn đối với cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau: Được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, công tác được giao năm 2017, đạt năng suất và chất lượng cao; Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng; Tích cực học tập chính trị, văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ; Có đạo đức, lối sống lành mạnh; Có sáng kiến để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được cơ sở công nhận hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu được áp dụng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được Chánh Thanh tra công nhận.
Đối tượng, chỉ tiêu bình chọn danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở không quá 15% theo cơ cấu đối tượng, là những người đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trường hợp có số lẻ thì được làm tròn.
Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến được xét tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau: Hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch được giao; Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả; Có trên 50% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu Lao động tiên tiến và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên; Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng.
Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc được xét tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau: Sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước; Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả; Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất 70% cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; Có ít nhất 01 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên; Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng.
Tiêu chuẩn và các hình thức khen thưởng năm 2017:
Chánh Thanh tra tỉnh tặng Giấy khen cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau: Được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017; Có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cho cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đạt một trong các tiêu chuẩn sau: Có thành tích xuất sắc được bình xét trong các phong trào thi đua do tỉnh phát động hằng năm; Lập được nhiều thành tích có phạm vi ảnh hưởng toàn tỉnh; 02 năm liên tục (2016, 2017) được đánh giá, phân loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở (Thanh tra tỉnh).
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng cho cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đạt một trong các tiêu chuẩn sau: Có thành tích xuất sắc tiêu biểu, được bình xét trong phong trào thi đua do Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương hoặc bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương phát động và tiến hành sơ kết, tổng kết 03 năm trở lên; Lập được nhiều thành tích hoặc thành tích đột xuất có phạm vi ảnh hưởng trong bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương; Đã được được tặng Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương, 05 năm tiếp theo liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 05 sáng kiến được công nhận và áp dụng có hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở.
Huân chương Lao động hạng ba tặng cho cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đạt một trong các tiêu chuẩn sau: Có thành tích xuất sắc đột xuất hoặc có công trình khoa học, có sáng kiến được Hội đồng khoa học, Hội đồng sáng kiến cấp bộ, cấp tỉnh đánh giá xuất sắc, được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao, thiết thực; Đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 05 năm tiếp theo liên tục lập được thành tích xuất sắc, trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương.
Chánh Thanh tra tỉnh tặng Giấy khen cho tập thể đạt một trong các tiêu chuẩn sau: Có thành tích xuất sắc được bình xét trong phong trào thi đua; Lập được thành tích đột xuất; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cho tập thể gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau: Có thành tích xuất sắc được bình xét trong phong trào thi đua; Lập được nhiều thành tích xuất sắc có phạm vi ảnh hưởng trong từng lĩnh vực thuộc bộ, ngành, tỉnh; Lập được thành tích xuất sắc đột xuất có phạm vi ảnh hưởng trong từng lĩnh vực thuộc bộ, ngành, tỉnh; 02 năm liên tục (2016, 2017) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong tập thể.
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng cho tập thể gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết, đạt một trong các tiêu chuẩn sau: Có thành tích xuất sắc tiêu biểu được bình xét trong các phong trào thi đua do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương hoặc các bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương phát động khi tiến hành sơ kết, tổng kết 03 năm trở lên; Lập được thành tích xuất sắc đột xuất, thành tích có phạm vi ảnh hưởng trong bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh; Đã được tặng Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương, 05 năm tiếp theo liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 lần được tặng Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương.
Huân chương Lao động hạng ba tặng cho tập thể gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết, đạt một trong các tiêu chuẩn sau: Lập được thành tích xuất sắc có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong lĩnh vực thuộc bộ, ngành, tỉnh; Có quá trình xây dựng, phát triển từ 10 năm trở lên, trong thời gian đó đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 05 năm tiếp theo liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 lần được tặng Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương.
Các hình thức thi đua, khen thưởng khác thì thực hiện theo các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.
Trình tự bình xét thi đua, khen thưởng: Bình chọn danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng lần lượt từ thấp đến cao; bình xét thi đua trước, xét khen thưởng sau; bình chọn cá nhân trước, tập thể sau.
Sau khi họp phòng bình xét đề nghị các danh hiệu thi đua, hình thức khen tưởng đối với cá nhân và tập thể, các phòng gửi biên bản về Văn phòng để tổng hợp trình Hội đồng Thi đua, khen thưởng cơ quan Thanh tra tỉnh trước ngày 05/4/2018.
Về đăng ký thi đua năm 2018:
Để phát huy tinh thần lao động, sáng tạo, cố gắng vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Việc đăng ký thi đua phải sát với chức trách, nhiệm vụ của các cá nhân và tập thể. Căn cứ vào các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, các tập thể, cá nhân thuộc Thanh tra tỉnh đăng ký thi đua năm 2018.
                                                                                                            TĐ

Số lượt người xem: 1708 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày