SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
5
9
0
5
8
2
Tin hoạt động Thứ Năm, 01/11/2018, 09:35

Ban hành Quy tắc ứng xử của công chức và người lao động Thanh tra tỉnh

Ngày 01/11/2018, Chánh Thanh tra tỉnh ký Quyết định số 271/QĐ-TTT ban hành Quy định về Quy tắc ứng xử của công chức và người lao động Thanh tra tỉnh.

Quy tắc ứng xử của Thanh tra tỉnh có 12 điều. Theo Quy tắc này quy định các chuẩn mực xử sự của công chức và người lao động Thanh tra tỉnh trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và quan hệ xã hội, trách nhiệm của công chức và người lao động Thanh tra tỉnh trong việc thực hiện Quy tắc ứng xử nhằm đảm bảo sự gương mẫu, liêm chính, văn minh, chuyên nghiệp phù hợp với nghĩa vụ, trách nhiệm của công chức và người lao động Thanh tra tỉnh.

Thực hiện công khai các hoạt động công vụ, quan hệ xã hội của công chức và người lao động; nâng cao ý thức, trách nhiệm của công chức và người lao động trong công tác phòng, chống tham nhũng.
Là căn cứ để xử lý trách nhiệm khi công chức và người lao động vi phạm các chuẩn mực xử sự trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội, đồng thời, là cơ sở để nhân dân giám sát công chức và người lao động Thanh tra tỉnh chấp hành các quy định của pháp luật.
Theo đó, công chức và người lao động Thanh tra tỉnh phải chấp hành và gương mẫu thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập, tu dưỡng và rèn luyện để nâng cao năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, ứng xử có văn hoá để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, công vụ của công chức và người lao động, bao gồm những việc phải làm và không được làm theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Thanh tra, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng, các văn bản pháp luật khác, Nội quy, quy định của cơ quan.
Khi phát hiện, có trách nhiệm phản ánh kịp thời đến lãnh đạo Thanh tra tỉnh việc thực hiện sai hoặc không đầy đủ hoặc không đúng pháp luật của công chức và người lao động Thanh tra tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ và chịu trách nhiệm cá nhân về nội dung phản ánh của mình.
Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan Thanh tra tỉnh, các phòng thuộc Thanh tra tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của công chức, người lao động thuộc thẩm quyền và xử lý công chức, người lao động vi phạm các quy định của pháp luật theo phân cấp quản lý.
Không sử dụng giờ làm việc để làm việc riêng. Không thờ cúng trong phòng làm việc và hoạt động mê tín dị đoan.
Phải tuân thủ thứ bậc, kỷ luật, kỷ cương và trật tự hành chính, cấp dưới phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành các chỉ thị, quyết định của cấp trên.
Khi thực hiện quyết định của cấp trên, nếu phát hiện và có căn cứ cho rằng quyết định đó trái pháp luật hoặc không phù hợp với thực tế thì phải báo cáo kịp thời với người ra quyết định. Trường hợp vẫn phải chấp hành quyết định thì báo cáo lên cấp trên trực tiếp của người ra quyết định và không phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thực hiện quyết định đó.
Chủ động xử lý công việc thuộc thẩm quyền và chủ động đề xuất xử lý, giải quyết công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan; tăng cường trách nhiệm trong phối hợp xử lý, giải quyết công việc.
Nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ; không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, nhiệm vụ. Hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phải đầy đủ thủ tục, nội dung, đúng pháp luật; không đùn đẩy, chuyển vụ việc thuộc thẩm quyền của mình lên cấp trên và các cơ quan, đơn vị khác.
Không che giấu hoặc làm sai lệch nội dung các phản ánh của công chức và người lao động làm việc trong các cơ quan, đơn vị mình, cơ quan, đơn vị khác và của công dân về những việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
Tác phong làm việc phải nghiêm túc, đúng mực; thái độ lịch sự, tôn trọng người giao tiếp; sử dụng ngôn ngữ chuẩn mực, rõ ràng, mạch lạc; không nói thô tục, nói tiếng lóng, quát nạt; không phát ngôn, cung cấp thông tin, tài liệu không đúng thẩm quyền.
Về ứng xử với nhân dân: Phải có thái độ nhã nhặn, lịch sự, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân, giải thích, hướng dẫn rõ ràng, cụ thể về các quy định của pháp luật có liên quan đến nội dung công việc phải giải quyết. Không được có thái độ hách dịch, nhũng nhiễu; không gây khó khăn, căng thẳng, bức xúc, đe dọa người dân.
Ứng xử với cấp trên: Chấp hành quyết định của cấp trên; chủ động, sáng tạo và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước lãnh đạo Thanh tra tỉnh khi thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong giao tiếp và khi thi hành nhiệm vụ, công vụ, cấp dưới phải có thái độ lịch sự, tôn trọng cấp trên, trung thực, đúng nguyên tắc, tuân thủ nghiêm túc chế độ thủ trưởng và theo thứ bậc hành chính. Không được lợi dụng việc góp ý, phê bình làm tổn hại đến uy tín cấp trên.
Ứng xử với cấp dưới: Công chức lãnh đạo phải gương mẫu trong rèn luyện, giữ gìn đạo đức, lối sống, có tác phong làm việc khoa học, sâu sát, trách nhiệm và có văn hóa trong ứng xử; phải là trung tâm đoàn kết nội bộ. Thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ quan, cầu thị, tôn trọng và lắng nghe, tiếp thu ý kiến đúng đắn của công chức và người lao động trong đơn vị. Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công chức và người lao động để lãnh đạo, điều hành phù hợp, đồng thời phát huy trí tuệ của tập thể, năng lực, sở trường, kinh nghiệm, tính sáng tạo, chủ động của các cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Phân công nhiệm vụ cho cấp dưới rõ ràng; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện; ứng xử theo nguyên tắc dân chủ, khách quan, công bằng và minh bạch. Không chuyên quyền, độc đoán, coi thường cấp dưới; không được lợi dụng việc góp ý, phê bình làm tổn hại đến uy tín của cấp dưới.
Ứng xử với đồng nghiệp: Ứng xử có văn hóa, tôn trọng và bảo vệ danh dự, uy tín của đồng nghiệp; chân thành, có thiện chí, hợp tác tích cực, hỗ trợ nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tôn trọng, lắng nghe và tiếp thu ý kiến của đồng nghiệp, của tập thể; thẳng thắn góp ý trên tinh thần xây dựng. Không được lợi dụng việc góp ý, phê bình làm tổn hại đến uy tín của đồng nghiệp.
Về ứng xử khi thực hiện nhiệm vụ thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng: Công chức và người lao động Thanh tra tỉnh phải quán triệt quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
Thực hiện đúng nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự, thủ tục thẩm tra, xác minh phục vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.
Khi thẩm tra, xác minh, kết luận, kiến nghị phải thận trọng, trung thực, chính xác, khách quan, khả thi và đúng quy định của pháp luật.
Xem xét, giải quyết, xử lý công việc thận trọng, khách quan, đúng pháp luật; lắng nghe, tôn trọng các ý kiến giải trình hợp lý của đối tượng thanh tra, hướng dẫn cho đối tượng thanh tra hiểu và thực hiện đúng quy định của pháp luật.
Ứng xử có văn hoá, lắng nghe, tôn trọng khi tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo; hướng dẫn, giúp người khiếu nại, tố cáo hiểu và thực hiện đúng quy định của pháp luật.
Tiếp xúc với đối tượng thanh tra tại công sở hoặc nơi được thanh tra, kiểm tra, xác minh đúng nguyên tắc, khách quan, công khai, minh bạch.
Báo cáo với người ra quyết định thanh tra và Trưởng đoàn thanh tra khi công chức thanh tra có quan hệ họ hàng, thân thiết với đối tượng thanh tra và tự đề nghị rút tên khỏi đoàn thanh tra.
Nếu phát hiện hành vi vi phạm pháp luật có thể gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân thì báo cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền để áp dụng biện pháp ngăn chặn kịp thời.
Cung cấp thông tin, báo cáo trung thực về công tác phòng, chống tham nhũng cho cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật.
Tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, Doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp, báo chí, Ban thanh tra nhân dân, công dân tham gia phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.
Những việc công chức và người lao động Thanh tra tỉnh không được làm: Lợi dụng danh nghĩa công chức, người lao động Thanh tra tỉnh và nhiệm vụ được giao để thực hiện hành vi trái pháp luật; nhận tiền, tài sản, lợi ích vật chất, lợi ích tinh thần để vụ lợi; nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho đối tượng thanh tra; sử dụng phương tiện, tài sản của cơ quan, đơn vị nơi đang thanh tra cho nhu cầu của cá nhân. Tham mưu đề xuất nội dung kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý trái pháp luật; bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật, đe dọa, gợi ý cho đối tượng thanh tra trả lời chất vấn, trình bày sự việc theo ý muốn chủ quan của mình. Cản trở, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động thanh tra; tiết lộ thông tin, tài liệu về nội dung thanh tra khi kết luận thanh tra chưa được công bố. Sách nhiễu, trì hoãn, chậm trễ, gây khó khăn, phiền hà cho người khiếu nại, người tố cáo.
Làm sai lệch hồ sơ, kết quả giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo; đe dọa hoặc gợi ý cho người khiếu nại, người tố cáo trình bày sự việc theo ý muốn chủ quan của mình. Cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiết lộ họ tên, địa chỉ, bút tích hoặc các thông tin khác làm lộ bí mật về người tố cáo. Có hành vi làm sai lệch hồ sơ, thông tin, tài liệu, báo cáo sai sự thật về phòng, chống tham nhũng. Lợi dụng việc phòng, chống tham nhũng để gây rối, làm mất đoàn kết nội bộ, xúc phạm nhân phẩm, danh dự của cá nhân, uy tín của cơ quan, tổ chức. Lợi dụng việc xác minh tài sản để gây khó khăn, phiền hà, cản trở hoạt động bình thường của người được xác minh; tiết lộ thông tin về tài sản của người được xác minh trái pháp luật. Cản trở, can thiệp trái pháp luật vào quá trình giải quyết các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng.
Ứng xử với nhân dân nơi cư trú: Tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và các văn bản pháp luật khác. Gương mẫu chấp hành các quy định của địa phương nơi cư trú. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tham gia sinh hoạt nơi cư trú, chịu sự giám sát của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân nơi cư trú. Không can thiệp trái pháp luật vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nơi cư trú; không tham gia, xúi giục, kích động, bao che các hành vi trái pháp luật.
Ứng xử với cơ quan, tổ chức có liên quan và cơ quan thông tin, báo chí: Phát ngôn, cung cấp những thông tin tài liệu về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng với các cơ quan, tổ chức có liên quan khi có kết luận chính thức của cấp có thẩm quyền và phải được Chánh Thanh tra tỉnh giao theo quy định của pháp luật và Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.
Thực hiện quy định của pháp luật và của cơ quan khi thực hiện nhiệm vụ với cơ quan, tổ chức, cá nhân người nước ngoài. Chỉ được cung cấp thông tin, tài liệu, phát ngôn những vấn đề liên quan đến công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng khi được Chánh Thanh tra tỉnh giao.
Ứng xửtrong gia đình: Tích cực tuyên truyền, giáo dục, vận động người thân trong gia đình chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Không để bố, mẹ, vợ hoặc chồng, con, anh, chị, em ruột lợi dụng danh nghĩa, nhiệm vụ của bản thân để vụ lợi cho gia đình và bản thân. Không lợi dụng việc tổ chức cưới hỏi, ma chay, mừng thọ, sinh nhật, tân gia và các việc khác để trục lợi.
Ứng xử nơi công cộng: Chấp hành các quy định của pháp luật và quy tắc sinh hoạt nơi công cộng. Không được lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tạo thanh thế khi tham gia các hoạt động xã hội; không tham gia, tiếp tay hoặc bao che cho các hành vi vi phạm pháp luật. Kịp thời thông báo ngay cho cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền biết các thông tin về những hành vi vi phạm pháp luật.
                                                                                                     TC

Số lượt người xem: 367 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày