SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
6
3
1
3
8
1
Tin hoạt động Thứ Hai, 16/09/2019, 14:30

Thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”

Thực hiện Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 05/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh, ngày 04/9/2019, Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch số 18/KH-TTT về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025.

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động; tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của công chức và người lao động; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ công chức, người lao động Thanh tra tỉnh gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hằng ngày, trên mọi lĩnh vực công tác.

Bảo đảm tính liên tục và hiệu quả hoạt động của cơ quan, tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, hiệu quả góp phần xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, thực hiện hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
Theo Kế hoạch thì việc thực hiện phong trào thi đua trở thành nhiệm vụ trọng tâm trong các phong trào thi đua, triển khai sâu rộng đến toàn thể công chức và người lao động; nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, có tiêu chí rõ ràng, cụ thể phù hợp các quy định của Đảng, Nhà nước và tình hình thực tiễn của cơ quan.
Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào thi đua. Tổ chức thực hiện phong trào phải thường xuyên, liên tục, có đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, kịp thời phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các sáng kiến, kinh nghiệm hay trong phong trào thi đua.
Về nội dung thi đua, đối với tập thể: “Thi đua xây dựng cơ quan văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp”, gồm các tiêu chí như: Xây dựng, ban hành các quy định, nội quy, quy chế của cơ quan về văn hóa công sở; thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại cơ quan; ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động; xây dựng và giữ gìn cơ quan văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp; tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát các nhiệm vụ chính trị của cơ quan để thu hút, tập hợp sự tham gia của đội ngũ công chức, người lao động, góp phần thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Đối với cá nhân: “Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp”: Thực hiện và chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính; thực hiện chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ; tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm; thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống; trang phục gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự, đúng quy định, phù hợp với tính chất công việc; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do cơ quan và địa phương phát động, tổ chức.
Về tiêu chuẩn thi đua:
Đối với tập thể phải xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo, lãnh đạo quản lý, điều hành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và các văn bản quy định về văn hóa công sở của cơ quan: Xây dựng và ban hành văn bản thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật đảm bảo chất lượng, công khai, minh bạch, hiệu quả, đúng thời hạn; bám sát thực tiễn, nghiên cứu bổ sung kịp thời các hướng dẫn, tham mưu cho Tỉnh ủy xây dựng các nghị quyết, chương trình, đề án, cho Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, đề ra và thực hiện các cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp; tăng cường vai trò quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí được giao; không để xảy ra lãng phí, tham nhũng; tích cực đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham những; xây dựng, ban hành và thực hiện nghiêm các quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, các quy định về văn hóa công sở, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật hành chính; quản lý, sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc của Nhà nước, của cơ quan; tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06-CT/TU ngày 06/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 12/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ và Quyết định số 2183/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại cơ quan: Niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan, cổng thông tin điện tử nhằm làm cho hoạt động của cơ quan được công khai, minh bạch; đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, phục vụ nhân dân tốt hơn; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa dịch vụ hành chính công, đảm bảo gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa cải cách hành chính với xây dựng chính quyền điện tử để công khai, minh bạch nhằm tạo điều kiện cho nhân dân giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước thông qua môi trường mạng.
Ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động nội bộ của cơ quan. Cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ cao trên diện rộng cho người dân và doanh nghiệp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.
Xây dựng và giữ gìn cơ quan văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp: Thực hiện bài trí công sở (Quốc kỳ, khuôn viên công sở) theo đúng quy định trong Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước; xây dựng và giữ gìn cơ quan văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, an toàn đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế hiện nay.
Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát các nhiệm vụ chính trị của cơ quan để thu hút tập hợp sự tham gia của đội ngũ công chức, người lao động, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Đối với cá nhân phải thực hiện, chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính: Nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan; có ý thức tổ chức kỷ luật; sắp xếp, sử dụng thời gian làm việc khoa học và hiệu quả; nghiêm túc nhận lỗi, nhận khuyết điểm, thành khẩn tự phê bình, rút kinh nghiệm, có biện pháp và quyết tâm sửa chữa, khắc phục khi để xảy ra sai sót trong thực hiện nhiệm vụ; giữ gìn đoàn kết nội bộ, xây dựng môi trường làm việc dân chủ, kỷ cương; cộng tác, giúp đỡ đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Thường xuyên học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm tính chuyên nghiệp làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao. Trung thực, thẳng thắn, khách quan trong báo cáo, đề xuất, tham gia đóng góp với cấp trên.
Tinh thần thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm: Có tinh thần cầu thị, lắng nghe; tâm huyết, tận tụy, gương mẫu, nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc; sẵn sàng nhận và nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được phân công; không kén chọn vị trí công tác, chọn việc dễ, bỏ việc khó; có tinh thần đấu tranh chống: Chủ nghĩa cá nhân, làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả; không gây khó khăn, phiền hà, vòi vĩnh, kéo dài thời gian xử lý công việc của cơ quan, tổ chức và người dân; không thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc của người dân; công chức lãnh đạo, quản lý phải công tâm, khách quan trong sử dụng, đánh giá công chức thuộc quyền quản lý; không lợi dụng vị trí công tác để bổ nhiệm người thân, quen; chủ động xin thôi giữ chức vụ khi nhận thấy bản thân còn hạn chế về năng lực và uy tín hoặc để xảy ra hậu quả nghiêm trọng trong lĩnh vực thuộc trách nhiệm được giao.
Trong giao tiếp với người dân phải tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân. Thực hiện “4 xin, 4 luôn”: Xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ; đối với lãnh đạo cấp trên phải tuân thủ thứ bậc hành chính, phục tùng sự chỉ đạo, điều hành, phân công công việc của cấp trên; không trốn tránh, thoái thác nhiệm vụ; không nịnh bợ lấy lòng vì động cơ không trong sáng; đối với đồng nghiệp phải có tinh thần hợp tác, tương trợ trong thực hiện nhiệm vụ; không bè phái gây mất đoàn kết nội bộ của cơ quan; công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không được duy ý chí, áp đặt, bảo thủ; phải tôn trọng, lắng nghe ý kiến của cấp dưới; gương mẫu trong giao tiếp, ứng xử; không nâng đỡ cấp dưới vì động cơ, mục đích không trong sáng.
Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh; thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành. Thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; không có biểu hiện cơ hội, công tâm, khách quan trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Thực hiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; không đánh bạc, sa vào các tệ nạn xã hội; không sử dụng đồ uống có cồn trong thời gian làm việc và giờ nghỉ trưa; hút thuốc lá đúng nơi quy định; nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ.
Tuân thủ kỷ luật phát ngôn, không sử dụng mạng xã hội để khai thác, tuyên truyền các thông tin chưa được kiểm chứng, phiến diện, một chiều ảnh hưởng đến thực thi nhiệm vụ.
Tuân thủ chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thông văn hóa tốt đẹp của dân tộc; gương mẫu, tránh phô trương, lãng phí, mục đích trục lợi trong việc tổ chức các hoạt động liên hoan, cưới hỏi, tang lễ, mừng thọ, sinh nhật, tân gia...; không mê tín dị đoan và có những hành vi phản cảm khi tham gia lễ hội. Tích cực tham gia xây dựng, giữ gìn không gian xanh, sạch, đẹp; môi trường văn hóa thân thiện, văn minh nơi công sở.
Khi thực hiện nhiệm vụ, trang phục phải gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự, đi giày hoặc dép có quai hậu, đeo biển tên, phải phù hợp với tính chất công việc, đặc thù trang phục của ngành, theo yêu cầu của cơ quan tổ chức hội nghị, sự kiện.
Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do cơ quan, địa phương phát động, tổ chức, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của cơ quan.
Về hình thức khen thưởng, hằng năm, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan lấy kết quả triển khai tổ chức thực hiện phong trào thi đua là nội dung quan trọng để đánh giá thi đua và xem xét khen thưởng vào cuối năm cho các tập thể, cá nhân.
Tiến hành sơ kết, xét chọn tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc để đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng; đồng thời, lựa chọn tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu để đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Bằng khen.
Tiến hành tổng kết, xét chọn các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc để đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng; đồng thời, lựa chọn tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc nhất để đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Bằng khen hoặc trình Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.
Phong trào thi đua được triển khai thực hiện từ năm 2019 đến năm 2025. Trong đó, năm 2019 ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua; quý III năm 2022 tiến hành sơ kết; quý II năm 2025 tổng kết đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua.
                                                                                                KT

Số lượt người xem: 283 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày