SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
6
4
6
4
3
3
Tin hoạt động Thứ Ba, 03/09/2019, 14:55

Phát động phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 29/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh, ngày 29/8/2019, Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch số 17/KH-TTT về tổ chức phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn năm 2019 với chủ đề: “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Theo đó, nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, làm cho phong trào thực sự sâu và rộng, trở thành động lực phát triển kinh tế nhanh, bền vững theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Phát huy tính sáng tạo của mỗi tập thể, cá nhân, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thể công chức và người lao động, phấn đấu hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Xây dựng, nêu gương những điển hình tiên tiến có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua để biểu dương, khen thưởng kịp thời và phổ biến tuyên truyền nhân rộng tạo sự lan tỏa; tạo tiền đề cho phong trào nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu các công trình khoa học ứng dụng rộng rãi không chỉ trong công tác chuyên môn, nội bộ cơ quan mà có thể áp dụng cho các công tác khác, đơn vị khác trong phạm vi toàn tỉnh.
Tuyên truyền, động viên công chức và người lao động trực tiếp tích cực, năng động, sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật phục vụ cho hoạt động của cơ quan.
Phong trào thi đua được phát động và triển khai thực hiện sâu rộng đến toàn thể công chức và người lao động. Kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện thi đua thường xuyên với thi đua chuyên đề. Gắn kết quả thực hiện phong trào thi đua với công tác khen thưởng; lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ để đánh giá thành tích của tập thể, cá nhân; bảo đảm khen thưởng chính xác, công khai, công bằng và kịp thời, tạo động lực để tập thể, cá nhân phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền các quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng đến toàn thể công chức và người lao động biết, hiểu, năng động, sáng tạo, phát huy thành tích, nâng cao hiệu quả góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2019.
Tổ chức phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và nghiên cứu khoa học phục vụ hiệu quả trong công tác; phong trào đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các tệ nạn xã hội khác, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Xem xét, bình chọn, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc, chú trọng đối tượng người lao động trực tiếp; xây dựng và nhân rộng điển hình tiến tiến, nêu gương người tốt, việc tốt; đảm bảo công khai, dân chủ trong đánh giá, xếp loại, khen thưởng, tạo môi trường để phát huy tài năng, sáng tạo, cống hiến của công chức và người lao động.
Về tiêu chí khen thưởng đối với tập thể và cá nhân có sáng kiến, giải pháp kỹ thuật, giải pháp công tác mới được áp dụng và mang lại hiệu quả thiết thực, tiết kiệm được ít nhất từ 50 triệu đồng/năm trở lên cho cơ quan.

Số lượt người xem: 356 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày