Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2022

Tin chuyên ngành
Thứ sáu, 12/08/2022, 15:37
Màu chữ Cỡ chữ
Công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2022

Ngày 29/7/2022, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Chánh Thanh tra tỉnh Bùi Thanh Nguyên dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự có các Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng phòng, Chánh Văn phòng, Phó Trưởng phòng, Phó Chánh Văn phòng, thanh tra viên Thanh tra tỉnh, Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thị xã, thành phố.

Ban Lãnh đạo Thanh tra tỉnh chủ trì Hội nghị - Ảnh: TV

Trong 6 tháng đầu năm, ngành Thanh tra tổ chức 31 cuộc thanh tra tại 44 địa phương, đơn vị (27/62 cuộc thanh tra theo kế hoạch; 04 cuộc thanh tra đột xuất); kết thúc 27 cuộc kết luận 22 cuộc. So với cùng kỳ năm 2021 tăng 01 cuộc.

Nội dung thanh tra tập trung vào các lĩnh vực như: Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng tài chính; đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm công; thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng và đấu giá quyền sử dụng phần đất mặt của bãi đổ đất số 1, Phường 5, thành phố Bạc Liêu; công tác mua sắm, quản lý, sử dụng thuốc, hóa chất, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế, phương tiện phòng, chống dịch COVID-19 và thực hiện quy trình, định mức, giá dịch vụ xét nghiệm chẩn đoán COVID-19.

Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm 19.512 triệu đồng; kiến nghị thu hồi 2.882 triệu đồng, kiến nghị chấn chỉnh, điều chỉnh, nộp hoàn ngân sách 16.630 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính 02 tổ chức và 03 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 01 vụ liên quan đến mua sắm hóa chất, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế, phương tiện phòng, chống dịch COVID-19 (đã khởi tố). Đã thu hồi (tạm giữ chờ xử lý) 1.802 triệu đồng.

Trong đó, Thanh tra tỉnh tổ chức 04 cuộc thanh tra (03 cuộc đột xuất), kết thúc 03 cuộc, kết luận 01 cuộc; phát hiện vi phạm 19.510 triệu đồng; kiến nghị thu hồi 2.880 triệu đồng, kiến nghị chấn chỉnh, điều chỉnh, nộp hoàn ngân sách 16.628 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính 02 tổ chức và 03 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 01 vụ liên quan đến mua sắm hóa chất, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế, phương tiện phòng, chống dịch COVID-19 (đã khởi tố). Đã thu hồi (tạm giữ chờ xử lý) 1.800 triệu đồng. Tham mưu cho Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tổng kết 06 năm công tác rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Thanh tra Sở đã tổ chức 11 cuộc thanh tra hành chính và 331 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện 164 tổ chức, cá nhân vi phạm; ban hành 145 quyết định xử phạt hành chính với số tiền 1.035 triệu đồng, đã thu nộp ngân sách được 903 triệu đồng. Thanh tra huyện, thị xã, thành phố tổ chức 16 cuộc thanh tra (01 cuộc đột xuất), kết thúc 15 cuộc, kết luận 14 cuộc, phát hiện vi phạm và kiến nghị thu hồi 02 triệu đồng, đã thu hồi nộp ngân sách được 02 triệu đồng.

Ngành Thanh tra tích cực theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 42 kết luận thanh tra từ năm 2021 trở về trước, thu hồi nộp ngân sách được 2.206 triệu đồng/17.139 triệu đồng.

Các cơ quan hành chính đã tiếp 1.159 lượt công dân đến yêu cầu, khiếu nại, tố cáo, trong đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức 06 cuộc tiếp 65 lượt công dân, Thủ trưởng các cơ quan hành chính tiếp 46 lượt, còn lại các Sở, Ban, Ngành, các huyện, thị xã, thành phố tiếp 1.048 lượt công dân.

Năm 2021, chuyển sang 09 đơn (08 đơn khiếu nại, 01 đơn tố cáo), 6 tháng đầu năm nhận 826 đơn, trong đó đủ điều kiện xử lý 331 đơn (126 đơn khiếu nại, 4 đơn tố cáo, 201 đơn yêu cầu, phản ánh).

Thụ lý 110 đơn thuộc thẩm quyền (107 đơn khiếu nại, 03 đơn tố cáo), so với cùng kỳ năm 2021 tăng 21 đơn (tăng 24 đơn khiếu nại, giảm 03 đơn tố cáo). Ngành Thanh tra của tỉnh đã tham mưu cho Thủ trưởng cơ quan hành chính giải quyết được 94/110 đơn (92/107 đơn khiếu nại, 2/3 đơn tố cáo), đạt tỷ lệ 85,5%, trong đó qua đối thoại, tuyên truyền, vận động, giải thích có 18 vụ việc đương sự rút đơn chấm dứt khiếu nại. Kết quả giải quyết so với cùng kỳ năm 2021 tăng 31 vụ (tăng 33 vụ khiếu nại, giảm 02 vụ tố cáo).

Trong đó, Thanh tra tỉnh tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết 15/16 vụ việc khiếu nại, đạt tỷ lệ 93,8%, trong đó đương sự rút đơn, chấm dứt khiếu nại 02 vụ.

Thanh tra Sở tham mưu giải quyết 8/10 vụ việc, đạt tỷ lệ 80%, (8/9 đơn khiếu nại), còn 01 đơn khiếu nại và 01 đơn tố cáo đang trong thời hạn giải quyết. Thanh tra huyện, thị xã, thành phố tham mưu giải quyết 71/84 vụ việc, đạt tỷ lệ 84,5%, (69/82 đơn khiếu nại, 2/2 đơn tố cáo), trong đó đương sự rút đơn, chấm dứt khiếu nại, tố cáo 16 vụ.

Thanh tra tỉnh tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp tổ chức triển khai quán triệt và thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định hướng dẫn thi hành; thực hin các gii pp png ngừa tham nhũng như: Ci cách hành chính, tăng cường kỷ cương, kluật hành chính; công khai, minh bch trong hoạt động của cơ quan, tổ chc, đơn v… Các cơ quan hành chính đã tổ chức 83 lớp tuyên truyền, phố biến các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng với 4.190 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia.

Thanh tra tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022; Kế hoạch về xác minh tài sản, thu nhập; Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021; văn bản chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng khu vực ngoài Nhà nước; Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về viêc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiêu,gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; tổng hợp báo cáo thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”; báo cáo tổng kết việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giai đoạn 2016-2019; báo cáo kết quả triển khai các giải pháp phòng, chống tham nhũng và thực hiện nghiêm quy định về tặng quả và nhận quà tặng dịp Tết Nhâm Dần; tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giai đoạn 2017-2021; Báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 và năm 2021.

Quang cảnh Hội nghị - Ảnh: TV

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chánh Thanh tra tỉnh Bùi Thanh Nguyên chỉ đạo, trong 6 tháng cuối năm, ngành Thanh tra tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2022 đúng tiến độ đề ra. Nội dung thanh tra tập trung vào công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quan trọng của các cấp, các ngành, thanh tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Qua thanh tra kịp thời phát hiện nhân rộng mô hình mới, có hiệu quả; kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật; phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý, khắc phục kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật; chấn chỉnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, góp phần giữ gìn trật tự, kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành chính sách, pháp luật.

Tăng cường thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, địa phương, đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Thanh tra chuyên ngành trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tập trung thanh tra đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn, kỹ thuật, quy tắc quản lý thuộc ngành lĩnh vực quản lý và các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm và dư luận quan tâm.

Hoạt động thanh tra phải đảm bảo chính xác, khách quan, đúng quy trình, thủ tục về thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; quan tâm thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; khi phát hiện vi phạm phải kiến nghị xử lý đồng bộ, đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19, Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Hạn chế tối đa sự chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra.

Chủ động nắm tình hình, phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật để phục vụ cho công tác thanh tra đột xuất; thanh tra lại các cuộc thanh tra đã kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; thanh tra các vụ việc theo chỉ đạo và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Khảo sát, nắm tình hình để xây dựng Kế hoạch công tác thanh tra năm 2023 có trọng tâm.

Tổ chức thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Quan tâm củng cố, chấn chỉnh công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, tăng cường đối thoại với công dân để lắng nghe và vận động, thuyết phục cho dân hiểu và chấp hành pháp luật, không để xảy ra tình hình phức tạp, kẻ xấu lợi dụng kích động.

Giải quyết kịp thời, có hiệu quả, đúng quy định pháp luật, phù hợp tình hình thực tế đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay khi mới phát sinh từ cơ sở, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tiếp tục thực hiện kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại đông người, phức tạp, kéo dài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ.

Quan tâm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

Tham mưu tổng hợp báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm phục vụ kỳ họp thường lệ giữa năm của Hội đồng nhân dân tỉnh; báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022 theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ.

Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là việc công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; xây dựng và thực hiện tốt các quy định, chế độ, định mức, tiêu chuẩn; đẩy mạnh cải cách hành chính.

Tham mưu tổng hợp báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021; tổng hợp báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm phục vụ kỳ họp thường lệ giữa năm của Hội đồng nhân dân tỉnh; báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 phục vụ kỳ họp cuối năm Hội đồng nhân dân tỉnh và kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XV.

Tiếp tục đề xuất, kiến nghị cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm củng cố, kiện toàn, bổ sung công chức ngành Thanh tra của tỉnh đủ số lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; giải quyết kịp thời các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức làm công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Quản lý, sử dụng và phân công nhiệm vụ cho công chức chặt chẽ. Công chức ngành Thanh tra phải chấp hành kỷ luật, kỷ cương; thường xuyên rèn luyện và thật sự gương mẫu về đạo đức, lối sống, có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy, khách quan, trung thực, có bản lĩnh chính trị vững vàng.

TC

Số lượt xem: 430

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© THANH TRA TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 078, đường Trần Văn Sớm, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.891 - Fax: 02913.823.849 - Email: thanhtratinh@baclieu.gov.vn