Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Cụm IX phát động và ký giao ước thi đua năm 2021

Tin chuyên ngành
Thứ hai, 16/11/2020, 20:15
Màu chữ Cỡ chữ
Cụm IX phát động và ký giao ước thi đua năm 2021

Ngày 22/10/2020, tại tỉnh Bạc Liêu, Cụm Thi đua Thanh tra các tỉnh miền Tây Nam sông Hậu đã tổ chức phát động và ký giao ước thi đua năm 2021.

Theo đó, Cụm Thi đua tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang 75 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Thanh tra Việt Nam, phát động toàn thể công chức và người lao động Cụm Thi đua quyết tâm đoàn kết, thống nhất, vượt mọi khó khăn, phát huy tinh thần tự giác, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện hoàn thành xuất sắc chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ được giao, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2021, các sự kiện quan trọng của đất nước, đặc biệt là chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự xã hội, thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của địa phương.

Lãnh đạo Cụm Thi đua ký giao ước thi đua năm 2021. Ảnh: Trangtp

Tạo sự đổi mới trong phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng hoạt động của công tác thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh tuyên truyền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng.

Động viên, khuyến khích và biểu dương khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân đạt thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua; khuyến khích tinh thần lao động, sáng tạo; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo không khí thi đua sôi nổi; phát hiện, đề xuất những mô hình, những phong trào, cách làm hay, hiệu quả.

Thông qua phong trào thi đua, tăng cường đoàn kết, trao đổi, chia sẻ, học tập kinh nghiệm thực tiễn giữa Thanh tra các tỉnh trong Cụm Thi đua.

Nội dung phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức; thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đúng quy định pháp luật; tiêu chí thi đua bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ngành và phù hợp với đặc điểm của Cụm Thi đua; tạo không khí thi đua sôi nổi, cổ vũ, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”; các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, của Tổng Thanh tra Chính phủ về phát động các phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các kế hoạch phát động phong trào thi đua của Thanh tra Chính phủ và địa phương.

Lãnh đạo Cụm Thi đua. Ảnh: Trangtp

Xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai các hoạt động và phát động các phong trào thi đua ở cơ quan với nhiều nội dung phong phú, thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, xây dựng kế hoạch điển hình tiên tiến, tổ chức đăng ký thi; biểu dương, khen thưởng và nhân rộng những điển hình tiên tiến, đạt nhiều thành tích xuất sắc, tiêu biểu. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra công tác thi đua khen thưởng, sơ kết, tổng kết, bình xét thi đua, khen thưởng đạt chất lượng, hiệu quả.

Xây dựng kế hoạch công tác năm 2021 có trọng tâm, trọng điểm theo chỉ đạo, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, sát với tình hình và phục vụ có hiệu quả yêu cầu quản lý của địa phương. Tổ chức triển khai đạt kết quả các nội dung theo chương trình, kế hoạch và các nhiệm vụ khác được giao.

Triển khai thực hiện hoàn thành và đúng quy định của pháp luật 100% các cuộc thanh tra theo kế hoạch, thanh tra chuyên đề, diện rộng (nếu có), thanh tra đột xuất. Hoạt động thanh tra phục vụ nhiệm vụ chính trị và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, các cấp, các ngành. Qua thanh tra, phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật; kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật; phát hiện nhân rộng mô hình mới, có hiệu quả; phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý, khắc phục kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, chấn chỉnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, góp phần giữ gìn trật tự, kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành chính sách, pháp luật.

Tham mưu thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Thanh tra Chính phủ, của địa phương về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn. Tập trung thực hiện kế hoạch kiểm tra, rà soát và giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ tốt cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Phấn đấu tham mưu giải quyết kịp thời, đúng pháp luật từ 86% trở lên các vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh, các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch 363/KH-TTCP ngày 30/3/2019 của Thanh tra Chính phủ.

Thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng. Tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, pháp luật, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Thanh tra Chính phủ, của địa phương về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh thực thi Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”.

Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công chức và người lao động cơ quan thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, quản lý tài sản công, thực hành tiết kiệm, tăng thu nhập cho công chức và người lao động.

Thường xuyên tuyên truyền quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 345/CT-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra, Quy tắc ứng xử; không ngừng phát huy vai trò nêu gương, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ và tinh thần phục vụ nhân dân, xây dựng đội ngũ công chức thanh tra kỷ cương, trách nhiệm, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, xây dựng ngành Thanh tra trong sạch, vững mạnh.

 

TC

Số lượt xem: 232

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© THANH TRA TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 078, đường Trần Văn Sớm, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.891 - Fax: 02913.823.849 - Email: thanhtratinh@baclieu.gov.vn