Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Cụm IX sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2021

Tin chuyên ngành
Thứ tư, 03/11/2021, 09:15
Màu chữ Cỡ chữ
Cụm IX sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 108/KH-TTCP ngày 13/01/2021 của Thanh tra Chính phủ; Kế hoạch số 22/KH-CTĐ ngày 22/10/2020 về phát động phong trào thi đua và Giao ước thi đua năm 2021, trong 6 tháng đầu năm, Cụm Thi đua Thanh tra các tỉnh miền Tây Nam sông Hậu tiếp tục triển khai quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Thanh tra Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng, Cụm Thi đua Thanh tra các tỉnh miền Tây Nam sông Hậu đã tích cực xây dựng và thực hiện kế hoạch phát động các phong trào thi đua yêu nước bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của ngành và địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt cho công tác điều hành phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, sự kiện trọng đại của đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, tuyên truyền, giáo dục, động viên, khuyến khích kịp thời tinh thần lao động, học tập của công chức, phát huy sáng kiến, cải tiến lề lối làm việc ứng dụng có hiệu quả vào công tác; rèn luyện phẩm chất, giữ gìn tư cách, lối sống, nêu cao tinh thần trách nhiệm xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Thanh tra.

Nhằm triển khai quán triệt và thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo, phát động phong trào thi đua của Trung ương và địa phương, Cụm Thi đua đã xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua, đăng ký và giao ước thi đua năm 2021 phù hợp với tình hình, đặc điểm của Cụm.

Căn cứ vào định hướng chương trình công tác thanh tra của Thanh tra Chính phủ, tình hình thực tế và yêu cầu quản lý của địa phương, Cụm Thi đua đã chủ động xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2021 có trọng tâm, trọng điểm, tổ chức triển khai thực hiện kịp thời và hiệu quả.

Sáu tháng đầu năm, Cụm Thi đua đã triển khai 27/42 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 08 cuộc thanh tra đột xuất, kết thúc 14 cuộc, kết luận 12 cuộc. Qua thanh tra đã phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các hành vi, vi phạm, thúc đẩy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước, công tác cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng, góp phần giữ gìn trật tự, kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành chính sách, pháp luật. Phát hiện vi phạm hơn 16.326 triệu đồng, kiến nghị chấn chỉnh, điều chỉnh, khắc phục, giảm trừ quyết toán, xuất toán 3.821 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 12.505 triệu đồng, đã thu hồi tạm giữ được 7.089 triệu đồng, đạt tỷ lệ 56,7%; kiến nghị kiểm điểm 17 tập thể và 79 cá nhân có liên quan.

Cụm Thi đua đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ.

Chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch, thành lập Tổ công tác triển khai thực hiện các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ về phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tích cực hướng dẫn, phối hợp với các ngành, các địa phương tăng cường công tác tiếp công dân, đối thoại với công dân, tập trung giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc tồn đọng, phức tạp trên địa bàn.

Thanh tra các tỉnh đã tiếp 131 lượt công dân đến yêu cầu, khiếu nại, tố cáo, trong đó Chánh Thanh tra tiếp 25 lượt công dân; giải quyết hoặc tham mưu giải quyết được 69/78 vụ việc, đạt tỷ lệ 88,5%; tham mưu kiểm tra, rà soát đề xuất hướng giải quyết 8/26 vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch 363/KH-TTCP. Ngoài ra, Thanh tra các tỉnh còn tham mưu kiểm tra, rà soát nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài của địa phương.

Thanh tra các tỉnh tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. Đặc biệt là triển khai thực hiện Nghị định 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong các cơ quan, đơn vị.

Thông qua các cuộc họp cơ quan, các buổi sinh hoạt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từng đơn vị thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở công chức và người lao động cơ quan thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách và tài sản công đã mang lại hiệu quả, tiết kiệm kinh phí, tăng thu nhập cho công chức và người lao động.

Quan tâm, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho công chức quán triệt và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Quy tắc ứng xử, quy định của ngành, của cơ quan, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương hành chính, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, giữ gìn tư cách, tinh thần trách nhiệm và ý thức xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, chống các biểu hiện tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Thường xuyên chỉ đạo triển khai quán triệt và thực hiện nghiêm Quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân; Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh traThường xuyên giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ công vụ của công chức trong ngành, nhất là hoạt động của các đoàn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhằm phòng ngừa, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực để kịp thời chấn chỉnh, xử lý.

Thực hiện kế hoạch của Thanh tra Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, Thanh tra các tỉnh xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức năm 2021. Từ đầu năm đến nay, Cụm Thi đua đã cử 56 lượt công chức đi đào tạo, bồi dưỡng trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụQua công tác đào tạo, bồi dưỡng đã nâng cao trình độ chính trị, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, góp phần đổi mới tư duy, phong cách, phương pháp và kỹ năng làm việc, phù hợp với vị trí việc làm, tiêu chuẩn các ngạch công chức, tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực.

Mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nhiều đến hoạt động thanh tra, nhưng qua phát động phong trào thi đua, công chức và người lao động Cụm Thi đua đã có nhiều cố gắng, quyết tâm cao trong thi đua lao động, sáng tạo, thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đạt được nhiều kết quả tích cực.

TC

Số lượt xem: 323

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© THANH TRA TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 078, đường Trần Văn Sớm, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.891 - Fax: 02913.823.849 - Email: thanhtratinh@baclieu.gov.vn