Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025

Tin tức|Tin chuyên ngành
Thứ năm, 18/08/2022, 11:03
Màu chữ Cỡ chữ
Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025

Nhằm tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) trong quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí thuộc ngân sách nhà nước, chống thất thoát, tiêu cực, từng bước ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản nhà nước, sử dụng nguồn lực và thời gian làm việc của cơ quan, ngày 01/6/2022, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Chương trình số 25/CTr-TTT về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, THTK, CLP phải bám sát chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước; tổ chức tốt việc học tập quán triệt đầy đủ, kịp thời và thực hiện nghiêm Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xác định THTK, CLP là nhiệm vụ bắt buộc, trọng tâm của cơ quan; là trách nhiệm của người đứng đầu, của mỗi công chức và người lao động. Công tác THTK, CLP phải tiến hành đồng bộ với công tác phòng, chống tham nhũng, thanh tra, kiểm tra, cải cách hành chính và bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

THTK, CLP được tiến hành thường xuyên, liên tục, mọi lúc, mọi nơi với sự tham gia nghiêm túc của toàn thể công chức và người lao động cơ quan.

THTK, CLP phải gắn với tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, thúc đẩy cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Từng bước hoàn thiện Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công của cơ quan làm cơ sở cho THTK, CLP. Tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức về THTK, CLP, đưa THTK, CLP thành nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan; đồng thời quán triệt đến công chức và người lao động nhận thức sâu sắc, có trách nhiệm cao hơn về THTK, CLP.

Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn trong tất cả các khâu lập, xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng, kiểm soát chi và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước.

Việc lập, xây dựng dự toán chi ngân sách phải đúng quy định, trình tự, nội dung, đối tượng và thời gian theo quy định của pháp luật; đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế.

Việc sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước phải bảo đảm đúng mục đích, đối tượng, định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong phạm vi dự toán được giao, gắn với việc hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Các khoản chi phải tuân thủ, thống nhất theo Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công và theo quy định của pháp luật.

Việc quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước phải căn cứ vào định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Đơn vị sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực về quyết toán ngân sách nhà nước của đơn vị mình.

Tổ chức thực hiện dự toán chi ngân sách chặt chẽ, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật tài chính, nhất là quản lý chi trong phạm vi dự toán được giao, đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định; thực hiện triệt để tiết kiệm toàn diện trên các nội dung chi, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách. Chủ động phân bổ kinh phí theo yêu cầu nhiệm vụ trên cơ sở dự toán được giao.

Kiểm soát chặt chẽ việc quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên ngân sách cấp hằng năm; đảm bảo chi tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực và đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ của Nhà nước theo đúng dự toán được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; công khai, minh bạch tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước hằng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Thực hiện rà soát lại Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan để điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung kip thời theo các quy định hiện hành, cho phù hợp với tình hình thực tế trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí.

Phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 10% các khoản kinh phí tiếp khách, hội nghị, tổ chức lễ kỷ niệm, sử dụng nhiên liệu, điện, nước, điện thoại, cước phí bưu chính, văn phòng phẩm, sách, báo, tạp chí, công tác phí... thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định.

Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả, quyết toán đúng quy định kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước.

Thực hiện mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; cắt giảm những khoản chi mua sắm, sửa chữa chưa thật sự cần thiết.

Rà soát sắp xếp các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, kịp thời cắt giảm các khoản chi không cần thiết để bổ sung cho các khoản chi phát sinh đột xuất, cần thiết; hạn chế tối đa các khoản chi tiếp khách, tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết chưa thật sự cần thiết, đảm bảo phục vụ yêu cầu công tác và phù hợp với diễn biến của tình hình dịch bệnh; thực hiện nghiêm túc việc tiết kiệm chi thường xuyên, cắt giảm kinh phí theo sự chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền khi có chủ trương nhằm khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh... góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Đảm bảo thực hiện hiệu quả phần mềm ứng dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp, hạn chế việc in ấn, tiết kiệm thời gian chuyển tải thông tin so với phương thức truyền thống; đẩy mạnh việc triển khai tổ chức các hội nghị, họp trực tuyến theo yêu cầu tác nghiệp, quản lý, điều hành của cơ quan; đẩy mạnh các biện pháp tiết kiệm kinh phí thường xuyên, đặc biệt là khoán công tác phí.

Tăng cường kiểm tra và tự kiểm tra; thực hiện công khai, minh bạch, đề cao trách nhiệm giải trình về ngân sách nhà nước. Lựa chọn hình thức công khai phù hợp để tạo điều kiện cho Công đoàn cơ sở, Ban Thanh tra nhân dân, công chức và người lao động được tiếp cận, kiểm tra, giám sát đầy đủ việc thực hiện sử dụng kinh phí theo quy định của Nhà nước, đặc biệt là sử dụng kinh phí tiết kiệm chi, việc phân phối thu nhập tăng thêm, qua đó nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc, động viên toàn thể  công chức và người lao động tiết kiệm, chống lãng phí.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước.

Tiếp tục triển khai thực hiện theo đúng quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công và khai thác hợp lý nguồn lực từ tài sản công.

Mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng tài sản làm việc phải đúng mục đích, đối tượng; không vượt định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, phục vụ thiết thực, hiệu quả cho công việc, đáp ứng yêu cầu đổi mới công nghệ và phải thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Xác định cụ thể từng đối tượng được trang bị tài sản; tổ chức rà soát, sắp xếp lại tài sản công hợp lý; đồng thời xác định công năng sử dụng của tài sản để trang bị cho nhiều đối tượng dùng chung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu thực tế ở cơ quan tránh, lãng phí trong việc trang bị, mua sắm tài sản. Thực hiện điều chuyển, thanh lý tài sản công đúng thẩm quyền và đúng quy định của Luật Quản lý tài sản công, chỉ thanh lý những tài sản không còn giá trị sử dụng, hiệu quả sử dụng thấp, không còn phù hợp với yêu cầu thực tế, tài sản đã hỏng không sửa chữa được hoặc chi phí sửa chữa cao, hiệu quả thấp.

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công, trong đó quy định rõ trách nhiệm trong quản lý, sử dụng tài sản, phương tiện, trang thiết bị làm việc đảm bảo đúng mục đích, đối tượng, định mức, tiêu chuẩn, chế độ, phục vụ thiết thực cho công việc, không sử dụng tài sản công vào mục đích cá nhân.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật liên quan đối với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý có hành vi vi phạm.

Công khai việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước như: Công khai việc mua sắm tài sản, quản lý sử dụng tài sản công. Thực hiện tốt Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công theo đúng quy định hiện hành. Tất cả các tài sản tại đơn vị phải được mở sổ sách theo dõi, hạch toán đầy đủ về hiện vật và giá trị theo quy định.

Tiếp tục rà soát đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của cơ quan đảm bảo tinh gọn, khoa học, hoạt động có hiệu quả; thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, người lao động theo nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ. Việc tổ chức bộ máy của cơ quan, phải trên cơ sở rà soát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, định mức biên chế hiện có để tránh chồng chéo, trùng lắp hoặc bỏ trống về chức năng, nhiệm vụ.

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 11/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan về cải cách hành chính và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan nhà nước các cấp; Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 12/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.

Trưởng phòng, Chánh Văn phòng, Trưởng đoàn thanh tra, Tổ trưởng Tổ công tác phải quản lý chặt chẽ, phân công nhiệm vụ cho công chức, người lao động, thành viên Đoàn thanh tra, thành viên Tổ công tác cụ thể, rõ ràng; thường xuyên giám sát, kiểm tra, đôn đốc công chức, người lao động thực hiện nhiệm vụ, tránh trường hợp người làm nhiều việc, người không có việc làm; đánh giá, xếp loại định kỳ phải sát với kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Công chức và người lao động phải chủ động sắp xếp thời gian hợp lý, khoa học để tham mưu xử lý, giải quyết công việc đạt chất lượng, hiệu quả, không bỏ sót nhiệm vụ, không để chậm trễ công việc làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung của cơ quan; chú trọng các nhiệm vụ công việc do cơ quan có thẩm quyền giao có quy định thời hạn xử lý, nhất là những nội dung công việc liên quan đến công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Chủ động nghiên cứu nâng cao năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng tin học, ứng dụng công nghệ thông tin trong thi hành công vụ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghệ 4.0.

Tạo điều kiện cho công chức, người lao động tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ, phát huy khả năng chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ được giao nhưng phải đúng đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, đúng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng.

Thực hiện công khai quy trình, thủ tục hành chính; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo Kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021-2025. Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ; tăng cường kỷ luật công vụ, kỷ cương đối với công chức và người lao động; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật lao động theo quy định của pháp luật.

Tăng cường đổi mới, cải tiến phương thức làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường chỉ đạo điều hành, quản lý và xử lý công việc của cơ quan trên môi trường số; hệ thống Hồ sơ công việc; khai thác, sử dụng có hiệu quả các tiện ích của Hệ thống quản lý văn bản, giảm dần việc phát hành, gửi văn bản giấy tờ hành chính theo truyền thống; tổ chức họp, hội nghị bằng hình thức trực tuyến, triển khai phòng họp không giấy tờ; tăng cường sử dụng hộp thư điện tử để trao đổi thông tin giữa các cơ quan, đơn vị, giữa các phòng tạo điều kiện thuận lợi trong xử lý công việc đảm bảo kịp thời, hiệu quả nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí cho cơ quan.

Định kỳ rà soát, xem xét quyết định việc điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đội ngũ công chức, nâng cao năng lực trong công tác, phát huy và nâng cao kỹ năng làm việc của công chức theo hướng toàn diện, đồng thời góp phần phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng; thực hiện nghiêm quy trình, phương thức và thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ trong quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển công chức và tuyển dụng, sử dụng, kỷ luật công chức.

Thường xuyên triển khai, tuyên truyền, quán triệt các văn bản liên quan đến công tác THTK, CLP đến công chức, người lao động nhằm tăng cường hiểu biết pháp luật, nâng cao nhận thức, có những hành động, việc làm cụ thể tạo chuyển biến thực sự trong lề lối làm việc, cải cách hành chính và THTK, CLP. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những gương điển hình trong THTK, CLP; bảo vệ người cung cấp thông tin chống lãng phí. Tăng cường giáo dục phẩm chất, đạo đức và trách nhiệm công vụ; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong THTK, CLP.

Thường xuyên chủ động kiểm tra, rà soát các quy định của bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh về tiêu chuẩn, định mức theo chế độ nhà nước quy định, các chế độ, chính sách về quản lý tài chính để sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh kịp thời Quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp với quy định hiện hành và với thực tiễn tại cơ quan làm cơ sở THTK, CLP.

Thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch các hoạt động quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước để tạo điều kiện cho việc kiểm tra, thanh tra, giám sát THTK, CLP; đồng thời, tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định của phát luật về công khai thành nề nếp trong cơ quan.

Việc thực hiện công khai sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính được giao theo quy định của pháp luật nhằm góp phần đảm bảo thực thi quyền giám sát THTK, CLP của công dân; công khai mua sắm, sửa chữa, sử dụng trang thiết bị làm việc, phương tiện đi lại; công khai quản lý, sử dụng trụ sở làm việc và các tài sản khác trong cơ quan.

Thực hiện hình thức công khai trên trang thông tin điện tử hoặc công bố tại các cuộc họp hoặc gửi qua Hệ thống quản lý văn bản hoặc niêm yết tại trụ sở làm việc của cơ quan theo quy định nhằm nâng cao hiệu quả giám sát việc THTK, CLP góp phần tiết kiệm chi ngân sách.

Chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra và tự kiểm tra nội bộ về THTK, CLP. Đối với những vi phạm được phát hiện trong công tác kiểm tra, Chánh Thanh tra tỉnh chỉ đạo xử lý, khắc phục hoặc đề xuất, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền có biện pháp xử lý.

Thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về xử lý vi phạm đối với người đứng đầu và các cá nhân để xảy ra lãng phí; thu hồi cho Nhà nước tiền, tài sản bị vi phạm, chiếm đoạt, sử dụng sai quy định, lãng phí phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra. Đồng thời, có cơ chế khen thưởng, biểu dương kịp thời các cá nhân, tổ chức có đóng góp cho công tác THTK, CLP, nhằm tạo tính lan tỏa sâu rộng trong công chức, người lao động.

Tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính của cơ quan gắn với THTK, CLP trong các lĩnh vực; thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các mục tiêu, giải pháp tại Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 ban hành theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ và Kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021-2025; đẩy mạnh hiện đại hóa quản lý hành chính nhà nước gắn với đổi mới phương thức quản lý thông qua việc hoàn thiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả của mạng thông tin điện tử hành chính trên Internet, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đặc biệt là đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến để vừa rút ngắn thời gian thực hiện, giảm chi phí hành chính nhà nước.

Tiếp tục đổi mới lề lối, phương thức làm việc thông qua việc xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử; tăng cường thực hiện gửi, nhận văn bản, báo cáo điện tử, tích hợp chữ ký số, liên thông 4 cấp chính quyền; thực hiện số hóa hồ sơ, lưu trữ công việc điện tử; chuyển đổi từng bước việc điều hành dựa trên giấy tờ sang điều hành bảng dữ liệu theo quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ; đẩy mạnh hình thức họp, hội nghị trực tuyến.

Triển khai có hiệu quả pháp luật về THTK, CLP gắn với công tác phòng chống tham nhũng; chú trọng đề ra các biện pháp cụ thể để siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, tăng cường tính công khai, minh bạch, trách nhiệm trong hoạt động công vụ; tăng cường các hình thức tiếp nhận thông tin phát hiện lãng phí và nghiêm túc xử lý các thông tin phát hiện lãng phí theo quy định.

Tăng cường phối hợp triển khai việc THTK, CLP giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể để thực hiện có hiệu quả công tác THTK, CLP. Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa cơ quan nhà nước với các cơ quan truyền thông, báo chí để đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về THTK, CLP, trong đó tập trung vào giới thiệu những gương điển hình trong tổ chức THTK, CLP; phản ánh tình trạng lãng phí nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về THTK, CLP.

TC

Số lượt xem: 644

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© THANH TRA TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 078, đường Trần Văn Sớm, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.891 - Fax: 02913.823.849 - Email: thanhtratinh@baclieu.gov.vn