Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Tin chuyên ngành
Thứ hai, 31/08/2020, 15:58
Màu chữ Cỡ chữ
Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 6 tháng cuối năm 2020, ngày 10/8/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 3491/UBND-NC yêu cầu các Sở, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc các giải pháp theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc;Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra; Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 12/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh”; Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 23/8/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Tăng cường công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị. Kiên quyết xử lý nghiêm, loại ra khỏi bộ máy đối với những cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Yêu cầu cơ quan Thanh tra các cấp và cơ quan được giao chức năng thanh tra chuyên ngành tiếp tục triển khai kế hoạch thanh tra năm 2020 đã được phê duyệt; tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dự thảo, ban hành kết luận thanh tra đối với các cuộc thanh tra đã kết thúc; quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 30/6/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; Công văn số 2738/UBND-NC ngày 26/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục triển khai thực hiện, định hướng công tác thanh tra.

Thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh trên các lĩnh vực để khảo sát xây dựng kế hoạch công tác thanh tra năm 2021 bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu về công tác phòng, chống tham nhũng. Trong đó tập trung vào lĩnh vực đất đai; xây dựng; đầu tư, mua sắm tài sản công; khai thác tài nguyên; tránh trùng lắp, chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra, không được gây khó khăn cho sản xuất kinh doanh trong bối cảnh đại dịch Covid-19, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, bảo đảm ổn định tình hình an ninh, trật tự, tạo tiền đề để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

TC

Số lượt xem: 218

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© THANH TRA TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 078, đường Trần Văn Sớm, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.891 - Fax: 02913.823.849 - Email: thanhtratinh@baclieu.gov.vn