Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2022

Tin chuyên ngành
Thứ tư, 10/11/2021, 14:26
Màu chữ Cỡ chữ
Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2022

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về thanh tra gắn với việc tham mưu, giúp Thủ trưởng cơ quan nhà nước cùng cấp trong công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, xã hội và hoàn thiện thể chế trên các lĩnh vực được thanh tra, ngày 10/11/2021, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Công văn hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2022 theo chỉ đạo của Tổng Thanh tra Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Theo đó, Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị Giám đốc Sở, Thủ trưởng Ban, Ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Thanh tra Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, Thanh tra huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2022 đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với bối cảnh, tình hình hiện nay; bám sát, phục vụ nhiệm vụ chính trị và đáp ứng yêu cầu phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội ở các cấp, các ngành. Đổi mới trong xây dựng, phương pháp tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra; ứng dụng khoa học, công nghệ vào hoạt động thanh tra.

Tập trung thanh tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật; phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật; phát hiện nhân rộng mô hình mới, có hiệu quả; kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật; phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý, khắc phục kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, chấn chỉnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, góp phần giữ gìn trật tự, kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành chính sách, pháp luật.

Thanh tra chuyên ngành trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tập trung thanh tra đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn, kỹ thuật, quy tắc quản lý thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, dư luận quan tâm, vấn đề gây bức xúc trong xã hội.

Tăng cường thanh tra công vụ, công tác cải cách hành chính, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, địa phương, đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Quá trình thanh tra thực hiện đúng quy trình, thủ tục của pháp luật về thanh tra, đảm bảo chặt chẽ, khách quan, kịp thời, thực hiện nghiêm túc quy định về giám sát hoạt động Đoàn thanh tra. Nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, tính hiệu lực, hiệu quả, khả thi của kết luận thanh tra. Khắc phục tình trạng chậm ban hành kết luận thanh tra. Tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra; xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng pháp luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật; thu hồi tài sản bị vi phạm được phát hiện qua thanh tra.

Việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thanh tra, kiểm tra thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Tăng cường phối hợp để tổ chức các cuộc thanh tra liên ngành, hạn chế tối đa sự chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra.

Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Thanh tra Chính phủ, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chú trọng xem xét, giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ khi mới phát sinh từ cơ sở theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn. Tập trung thực hiện kế hoạch kiểm tra, rà soát và giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Vận hành đồng bộ, hiệu quả hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo theo quy định.

Xác định phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo, điều hành, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, pháp luật, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Thanh tra Chính phủ, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng theo quy định của pháp luật. Quan tâm triển khai các quy định về kiểm soát xung đột lợi ích, phòng, chống tham nhũng trong khu vực ngoài Nhà nước, các biện pháp phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng nhằm nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng.

Hoạt động thanh tra phải đảm bảo phù hợp với bối cảnh, tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay. Nâng cao năng lực và đổi mới cách thức chỉ đạo, điều hành để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tích cực đóng góp xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về thanh tra, nhất là Luật Thanh tra (sửa đổi), các văn bản quy phạm pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Tập trung củng cố, hoàn thiện cơ cấu, tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan Thanh tra để thực hiện tốt chức năng tham mưu quản lý nhà nước và các hoạt động nghiệp vụ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ công chức Thanh tra đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Năm 2022, ngành Thanh tra tiếp tục phối hợp với các Ban, Ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tập trung các luật: Luật Thanh tra, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhất là các Thông tư của Tổng Thanh tra Chính phủ.

Tăng cường phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức đoàn thể trong việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật, đồng thời hướng dẫn nghiệp vụ cho Ban Thanh tra nhân dân hoạt động đạt hiệu quả.

Về thanh tra hành chính, Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu Thanh tra Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, Thanh tra huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch thanh tra tại các địa phương và đơn vị trực thuộc, nội dung thanh tra tập trung vào việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, tài chính, ngân sách, mua sắm công; thanh tra công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất và thực hiện nghĩa vụ ngân sách; thanh tra công tác quản lý, sử dụng các quỹ tài chính ngoài ngân sách; thanh tra việc thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí của các địa phương, đơn vị… Thanh tra các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội, các dự án, công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu chính phủ, vốn chương trình mục tiêu quốc gia, các nguồn vốn khác, các dự án phát sinh nhiều khiếu nại, tố cáo…

Chủ động nắm tình hình, phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật để thanh tra đột xuất; thanh tra các vụ việc do Giám đốc Sở, Thủ trưởng Ban, Ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố giao giao.

Tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, thu hồi nộp ngân sách trên 90% các khoản sai phạm về kinh tế được phát hiện qua thanh tra, xử lý nghiêm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có thiếu sót, vi phạm.

Về thanh tra chuyên ngành, Thanh tra Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, hướng dẫn của Thanh tra Bộ, Ngành và hướng dẫn này, tăng cường tổ chức thanh tra chuyên ngành trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tập trung thanh tra đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn, kỹ thuật, quy tắc quản lý thuộc ngành lĩnh vực quản lý, các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, dư luận quan tâm, các vấn đề gây bức xúc trong xã hội để ngăn chặn, chấn chỉnh, khắc phục, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.

Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ, các văn bản quy phạm pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn, thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 17/9/2014, Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 19/3/2019, Kết luận số 11-KL/TU ngày 07/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 08/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 03/12/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các văn bản chỉ đạo của Bộ, ngành Trung ương, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đề nghị Giám đốc Sở, Thủ trưởng Ban, Ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tổ chức tiếp công dân định kỳ và đột xuất; đôn đốc, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp dân, công tác dân vận, công tác đối thoại trong giải quyết khiếu nại, gắn tiếp công dân với giải quyết khiếu nại, tố cáo; nắm chắc tình hình khiếu kiện đông người và phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng để xử lý kịp thời các tình huống phức tạp.

Tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật, phù hợp với thực tiễn các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh từ cơ sở, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 95%; thực hiện tốt các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 90%.

Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ, của Ủy ban nhân dân tỉnh về kiểm tra, rà soát, có phương án giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, giải quyết căn bản tình hình khiếu nại, tố cáo, nhằm góp phần ổn định chính trị, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, bố trí công chức có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực làm nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và thực hiện đẩy đủ chế độ, chính sách đối với công chức làm công tác này.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Nghị quyết, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, nhất là triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các Nghị định hướng dẫn thi hành, Kết luận Hội nghị Trung ương 5 khóa XI, Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016, Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 và Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 01/7/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, chú trọng giải pháp công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; xử lý nghiêm, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc quy định về kê khai, công khai, kiểm soát tài sản, thu nhập; kiểm soát xung đột lợi ích, phòng, chống tham nhũng khu vực ngoài Nhà nước; thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; xây dựng và thực hiện tốt các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt…

Nâng cao chất lượng hiệu quả trong việc nắm tình hình, phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi tham nhũng, chú trọng xử lý trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra tham nhũng; xử lý những hành vi lợi dụng chống tham nhũng để vu khống, tố cáo sai sự thật; đề xuất khen thưởng, bảo vệ người đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng.

Phối hợp tham mưu đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh kịp thời theo Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Năm 2022, ngành Thanh tra tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 345/CT-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ và Chỉ thị 06-CT/TU ngày 06/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị “Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”, Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra, Thông tư số 01/2021/TT-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân; Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 12/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh”; Quyết định số 2183/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, Quyết định số 2405/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Điều 4 của Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu ban hành kèm theo Quyết định số 2183/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 23/8/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Phát huy vai trò nêu gương, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ được giao và tinh thần phục vụ nhân dân, xây dựng đội ngũ công chức thanh tra kỷ cương, trách nhiệm, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, xây dựng ngành Thanh tra trong sạch, vững mạnh.

Rà soát và có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức làm công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và nâng cao trình độ, kỹ năng lãnh đạo, quản lý; giải quyết đủ và kịp thời các chế độ, chính sách đối với công chức làm công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Phát động các phong trào thi đua yêu nước nhằm phát hiện những điển hình tiên tiến, tiêu biểu để nhân rộng. Động viên, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, khuyến khích tinh thần hăng hái thi đua lao động, sáng tạo, phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành.

TC

Số lượt xem: 816

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© THANH TRA TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 078, đường Trần Văn Sớm, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.891 - Fax: 02913.823.849 - Email: thanhtratinh@baclieu.gov.vn