Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Hội nghị công chức và người lao động Thanh tra tỉnh năm 2020

Tin chuyên ngành
Thứ năm, 02/07/2020, 16:20
Màu chữ Cỡ chữ
Hội nghị công chức và người lao động Thanh tra tỉnh năm 2020

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ, ngày 28/02/2020, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị công chức và người lao động năm 2020.

                                        Đ/c Chánh Thanh tra phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: TV
Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả công tác thanh tra năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ năm 2019; báo cáo công khai tài chính năm 2019; kết quả thực hiện phong trào thi đua năm 2019 và phát động phong trào thi đua năm 2020; kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2019; bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2022 và thông qua Nghị quyết Hội nghị.
Phát biểu tổng kết Hội nghị, Chánh Thanh tra Hồ Hữu Lượng đánh giá năm 2019 mặc dù có nhiều khó khăn, nhưng nhìn chung công chức và người lao động Thanh tra tỉnh vẫn nêu cao tinh thần trách nhiệm, an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan.
Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được đáng ghi nhận, trong hoạt động năm qua vẫn còn một số mặt, lĩnh vực còn hạn chế cần phải chấn chỉnh, khắc phục như báo cáo đã nêu. Đặc biệt là chất lượng công việc, sự đoàn kết, giúp đỡ, xây dựng cơ quan, tổ chức có những mặt và từng lúc còn những vấn đề hạn chế cần phải được quan tâm trong thời gian tới.
Năm 2020, công chức và người lao động Thanh tra tỉnh tập trung và phấn đấu thực thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ, lập thành tích chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước, đặc biệt là Kỷ niệm các ngày lễ lớn, Đại hội thi đua yêu nước các cấp, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đối với ngành là Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống.
Năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch thanh tra 05 cuộc thanh tra hành chính và 02 cuộc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng. Đồng thời, chuẩn bị mọi điều kiện để thực hiện thanh tra theo chỉ đạo và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm hoặc theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Hoạt động thanh tra phải đảm bảo bao quát và đánh giá đúng thực chất vấn đề, giúp cho đối tượng thanh tra phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế, sai sót. Thực hiện nghiêm túc thời hạn thanh tra, hạn chế gia hạn thời gian thanh tra. Kết luận, kiến nghị thanh tra chặt chẽ, khách quan và có tính khả thi, đúng pháp luật. Thực hiện nghiêm túc giám sát hoạt động các Đoàn thanh tra để phòng ngừa tiêu cực trong nội bộ ngành.
Theo dõi và thực hiện nghiêm túc các kết luận thanh tra, xử lý sau thanh tra kể cả thu hồi tiền, tài sản cho Nhà nước cũng như xử lý số cán bộ thiếu sót, sai phạm. Đôn đốc, kiểm tra và tổ chức thực hiện các biện pháp để thực hiện kết luận thanh tra đảm bảo thu hồi đạt từ 90% trở lên giá trị tài sản được phát hiện sai phạm trong năm 2020; đạt từ 60% giá trị tài sản được kết luận từ năm 2019 trở về trước.
Tập trung kiểm tra, đôn đốc công chức thụ lý đơn khiếu nại, tố cáo đúng thời gian quy định, không để tồn đọng. Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết khiếu nại, tố cáo kịp thời, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 90% vụ việc (chỉ tiêu thi đua Cụm là 100%), đặc biệt là đối với những vụ việc tồn đọng, phức tạp.
Làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng.
Thực hiện tốt và nâng cao chất lượng về công tác thông tin báo cáo; tham mưu kịp thời về công tác tổ chức cán bộ. Trong đó chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, quan tâm hơn nữa và nâng cao chất lượng về công tác thi đua, khen thưởng, chú ý bình chọn những tập thể, cá nhân đạt thành tích tiêu biểu, xuất sắc, đảm bảo khen thưởng thực chất, đúng người, đúng việc.
Tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản, kinh phí hoạt động chặt chẽ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đảm bảo cân đối và đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác.
Công chức và người lao động phải thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng; tự soi rọi, tu dưỡng, rèn luyện và giữ gìn phẩm chất, đạo đức, thực hiện tốt văn hóa công vụ, Quy tắc ứng xử, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; kỷ luật phát ngôn; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; giữ gìn tư cách, phong cách người cán bộ, uy tín của cá nhân, của cơ quan và của ngành Thanh tra; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, đối tượng thanh tra trong giải quyết công việc.
Nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc, phải ý thức trách nhiệm với tập thể, vì nhiệm vụ chung của cơ quan, đơn vị, thực hiện nghiêm túc trong công việc được giao; chủ động tham mưu, đề xuất công việc, đặc biệt là phải gương mẫu, giữ gìn tư cách, nêu cao tinh thần đoàn kết vì mục tiêu chung, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh.

                                                       Quang cảnh Hội nghị - Ảnh: TV

Số lượt xem: 355

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© THANH TRA TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 078, đường Trần Văn Sớm, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.891 - Fax: 02913.823.849 - Email: thanhtratinh@baclieu.gov.vn