Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Hướng dẫn bình xét thi đua, khen thưởng năm 2016

Thông báo
Thứ tư, 01/03/2017, 09:05
Màu chữ Cỡ chữ
Hướng dẫn bình xét thi đua, khen thưởng năm 2016

Theo đó, việc bình chọn thi đua, khen thưởng phải đảm bảo tính điển hình tiên tiến, thực chất, sát với kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác được giao của các cá nhân và tập thể. Công chức, người lao động được bình chọn và đề nghị khen thưởng phải xứng đáng với danh hiệu, hình thức được đề nghị khen thưởng. Thành tích khen thưởng phải rõ ràng, cụ thể, thành tích đạt được ở mức độ nào thì khen thưởng ở mức độ đó, tránh tràn lan. Bình chọn thi đua, khen thưởng phải đảm bảo công khai, công bằng, dân chủ trên tinh thần xây dựng, đoàn kết, khuyến khích tinh thần lao động, sáng tạo của các tập thể, cá nhân qua kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, tôn vinh kịp thời những điển hình tiên tiến, những nhân tố tích cực. Việc bình chọn thi đua, khen thưởng phải gắn với việc nhận xét, đánh giá công chức, người lao động cuối năm để đảm bảo tính thống nhất và hợp lý.

Danh hiệu Lao động tiên tiến được xét đối với cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau: Được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, công tác được giao năm 2016, đạt năng suất và chất lượng cao; Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng; Tích cực học tập chính trị, văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ; Có đạo đức, lối sống lành mạnh.
Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở được chọn đối với cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau: Được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, công tác được giao năm 2016, đạt năng suất và chất lượng cao; Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng; Tích cực học tập chính trị, văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ; Có đạo đức, lối sống lành mạnh; Có sáng kiến là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được cơ sở công nhận hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu được áp dụng.
Đối tượng, chỉ tiêu bình chọn danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở không quá 15% theo cơ cấu đối tượng, là người có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong số những người đạt danh hiệu lao động tiên tiến.
Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh được xét tặng cho cá nhân đạt hai tiêu chuẩn sau đây: Có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân ba lần liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; Có thành tích, sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu của cá nhân đó có tác dụng ảnh hưởng rộng trong phạm vi toàn tỉnh và được Hội đồng xét duyệt Khoa học, sáng kiến cấp tỉnh xem xét, công nhận.
Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến được xét tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau: Hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch được giao; Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả; Có trên 50% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu Lao động tiên tiến và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên; Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng.
Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc được xét tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau: Sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước; Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả; Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất 70% cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; Có cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên; Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng.
Chánh Thanh tra tỉnh tặng Giấy khen cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau: Được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2016; Có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
Chánh Thanh tra tỉnh tặng Giấy khen cho tập thể đạt một trong các tiêu chuẩn sau: Có thành tích xuất sắc được bình xét trong phong trào thi đua; Lập được thành tích đột xuất; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng cho cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chưa được Chủ tịch UBND tỉnh, Tổng Thanh tra Chính phủ tặng Bằng khen các năm 2015, 2016, đạt một trong các tiêu chuẩn sau: Có thành tích xuất sắc được bình xét trong các phong trào thi đua do tỉnh phát động hằng năm; Lập được nhiều thành tích có phạm vi ảnh hưởng toàn tỉnh; 02 năm liên tục (2015, 2016) được đánh giá, phân loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có hai sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở.
Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng cho tập thể gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau: Có thành tích xuất sắc được bình xét trong phong trào thi đua; Lập được nhiều thành tích xuất sắc có phạm vi ảnh hưởng trong từng lĩnh vực thuộc bộ, ngành, tỉnh; Lập được thành tích xuất sắc đột xuất có phạm vi ảnh hưởng trong từng lĩnh vực thuộc bộ, ngành, tỉnh; 02 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong tập thể.
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng cho cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đạt một trong các tiêu chuẩn sau: Có thành tích xuất sắc tiêu biểu, được bình xét trong phong trào thi đua do Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương hoặc bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương phát động và tiến hành sơ kết, tổng kết 03 năm trở lên; Lập được nhiều thành tích hoặc thành tích đột xuất có phạm vi ảnh hưởng trong bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương; Đã được được tặng Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương, 05 năm tiếp theo liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 05 sáng kiến được công nhận và áp dụng có hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở.
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng cho tập thể gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết, đạt một trong các tiêu chuẩn sau: Có thành tích xuất sắc tiêu biểu được bình xét trong các phong trào thi đua do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương hoặc các bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương phát động khi tiến hành sơ kết, tổng kết 03 năm trở lên; Lập được thành tích xuất sắc đột xuất, thành tích có phạm vi ảnh hưởng trong bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh; Đã được tặng Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương, 05 năm tiếp theo liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 01 lần được tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương.
Huân chương Lao động hạng ba tặng cho cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đạt một trong các tiêu chuẩn sau: Có thành tích xuất sắc đột xuất hoặc có công trình khoa học, có sáng kiến được Hội đồng khoa học, Hội đồng sáng kiến cấp bộ, cấp tỉnh đánh giá xuất sắc, được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao, thiết thực; Đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 05 năm tiếp theo liên tục lập được thành tích xuất sắc, trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương.
Huân chương Lao động hạng ba tặng cho tập thể gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết, đạt một trong các tiêu chuẩn sau: Lập được thành tích xuất sắc có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong lĩnh vực thuộc bộ, ngành, tỉnh; Có quá trình xây dựng, phát triển từ 10 năm trở lên, trong thời gian đó đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 05 năm tiếp theo liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 lần được tặng Cờ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương hoặc có 01 lần được tặng Cờ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương và 02 Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương.
Về trình tự bình xét thi đua, khen thưởng: Bình chọn danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng lần lượt từ thấp đến cao; bình xét thi đua trước, xét khen thưởng sau; bình chọn cá nhân trước, tập thể sau.
Nhằm phát huy tinh thần lao động, sáng tạo, cố gắng vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, căn cứ vào các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, các tập thể, cá nhân, các Phòng thuộc Thanh tra tỉnh tổ chức cho công chức và người lao động đăng ký thi đua năm 2017, việc đăng ký thi đua phải sát với chức trách, nhiệm vụ của các cá nhân và tập thể.

     TĐKT

Số lượt xem: 198

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© THANH TRA TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 078, đường Trần Văn Sớm, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.891 - Fax: 02913.823.849 - Email: thanhtratinh@baclieu.gov.vn