Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kê khai, công khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai

Tin chuyên ngành
Thứ năm, 18/11/2021, 14:56
Màu chữ Cỡ chữ
Kê khai, công khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai

Nhằm thực hiện nghiêm túc quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai thuộc Thanh tra tỉnh theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ, góp phần phòng, chống tiêu cực, tham nhũng. Đồng thời, tạo điều kiện để công chức và người lao động thực hiện việc giám sát, Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật, ngày 13/3/2021, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch số 13/KH-TTT Kê khai, công khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai thuộc Thanh tra tỉnh.

Theo đó, việc việc kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai thuộc Thanh tra tỉnh được thực hiện kịp thời, chính xác, đầy đủ và quản lý bản kê khai tài sản, thu nhập đúng quy định của pháp luật; việc công khai bản kê khai của người có nghĩa vụ kê khai đảm bảo đúng đối tượng, thời gian và đúng trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật. Tiếp nhận và giải quyết kịp thời các phản ánh của công chức và người lao động về nội dung kê khai tài sản, thu nhập.

Kê khai lần đầu năm 2020 trước ngày 25/3/2021; kê khai lần đầu các năm tiếp theo trước ngày 31 tháng 12 hằng năm; kê khai hằng năm trước ngày 31 tháng 12; kê khai bổ sung trước ngày 31 tháng 12 của năm có biến động về tài sản, thu nhập; kê khai phục vụ công tác cán bộ.

Việc kê khai lần đầu, kê khai hằng năm và kê khai phục vụ công tác cán bộ được thực hiện theo Mẫu bản kê khai và Hướng dẫn việc kê khai tại Phụ lục I được ban hành kèm theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ; kê khai bổ sung được thực hiện theo Mẫu bản kê khai và hướng dẫn việc kê khai bổ sung tại Phụ lục II được ban hành kèm theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai được niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan hoặc công khai tại cuộc họp bao gồm toàn thể công chức cơ quan, hoàn thành trước ngày 31/3/2021; các năm tiếp theo trước ngày 31 tháng 12 hằng năm; Bản kê khai tài sản, thu nhập của người dự kiến được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được công khai tại cuộc họp lấy phiếu tín nhiệm; việc công khai chậm nhất 05 ngày kể từ ngày bàn giao bản kê khai cho Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập.

Thời gian niêm yết bản kê khai là 15 ngày. Việc niêm yết được lập thành biên bản, trong đó ghi rõ các bản kê khai được niêm yết, có chữ ký xác nhận của Thủ trưởng cơ quan và đại diện Ban chấp hành Công đoàn.

Trường hợp công khai bản kê khai tại cuộc họp được thực hiện khi có mặt ít nhất 2/3 số người được triệu tập. Người chủ trì cuộc họp tự mình hoặc phân công người đọc các bản kê khai hoặc từng người đọc bản kê khai của mình. Biên bản cuộc họp ghi lại những ý kiến phản ánh, thắc mắc và giải trình về nội dung bản kê khai (nếu có); có chữ ký của người chủ trì cuộc họp và đại diện Ban chấp hành Công đoàn.

TC

Số lượt xem: 391

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© THANH TRA TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 078, đường Trần Văn Sớm, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.891 - Fax: 02913.823.849 - Email: thanhtratinh@baclieu.gov.vn