Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kế hoạch tinh giản biên chế năm 2022

Tin hoạt động
Thứ năm, 18/11/2021, 15:15
Màu chữ Cỡ chữ
Kế hoạch tinh giản biên chế năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 20/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP; Nghị định số 113/2018/NĐ-CP và Nghị định số 143/2020/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 29/7/2021, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch tinh giản biên chế năm 2022.

Theo đó, việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế nhằm nâng cao trình độ, chất lượng và hiệu quả hoạt động cũng như công tác quản lý, sử dụng đội ngũ công chức và người lao động đảm bảo tinh gọn cơ cấu tổ chức, đúng vị trí việc làm; phát huy năng lực, sở trường, tinh thần trách nhiệm và sự phấn đấu của công chức và người lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; đánh giá, phân loại, đưa ra khỏi biên chế, chấm dứt hợp đồng những người dôi dư, không đáp ứng yêu cầu công việc, không thể bố trí, sắp xếp công tác khác.

Thực hiện chính sách tinh giản biên chế phải đảm bảo nguyên tắc tập trung, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, trên cơ sở rà soát, sắp xếp lại tổ chức và thực hiện đánh giá, phân loại công chức và người lao động; chi trả chế độ, chính sách cho các đối tượng tinh giản biên chế đảm bảo chính xác, đầy đủ, kịp thời, không làm xáo trộn lớn đến tư tưởng, đời sống của công chức và người lao động.

Các trường hợp tinh giản biên chế (điều kiện tinh giản biên chế) theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ; các khoản 3, 4, 5 Điều 1 Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ và khoản 1 Điều 1 Nghị định số 143/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Các trường hợp chưa xem xét tinh giản biên chế theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Chánh Thanh tra tỉnh giao Trưởng phòng, Chánh Văn phòng thuộc Thanh tra tỉnh chịu trách nhiệm triển khai các Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ, ngành Trung ương, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện chính sách tinh giản biên chế và Kế hoạch đến công chức và người lao động thuộc phòng để thực hiện; rà soát, đề xuất kịp thời các trường hợp tinh giản biên chế thuộc phòng trình Chánh Thanh tra tỉnh; Văn phòng tham mưu đối chiếu các trường hợp thuộc diện thực hiện chính sách tinh giản biên chế; tổng hợp danh sách; dự toán kinh phí; giải quyết chế độ, chính sách tinh giản biên chế đúng quy định.

TC

Số lượt xem: 26

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© THANH TRA TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 078, đường Trần Văn Sớm, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.891 - Fax: 02913.823.849 - Email: thanhtratinh@baclieu.gov.vn