Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2021

Tin chuyên ngành
Thứ năm, 01/07/2021, 08:10
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2021

Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nhiều đến hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, phải tạm hoãn hoạt động thanh tra, kiểm tra nhưng công chức và người lao động ngành Thanh tra của tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, phấn đấu, chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ cơ bản đúng tiến độ kế hoạch đề ra, phấn đấu thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Lãnh đạo UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh tiếp công dân - Ảnh: TV

Trong công tác thanh tra đã chủ động triển khai các cuộc thanh tra đúng nội dung, yêu cầu và định hướng, kế hoạch đã được phê duyệt. Qua thanh tra đã phát hiện, kiến nghị chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm kịp thời, đúng quy định pháp luật. Đồng thời, công tác đôn đốc thực hiện các kết luận thanh tra và xử lý thu hồi tài sản vi phạm được quan tâm thực hiện, góp phần chấn chỉnh, khắc phục những bất cập, sơ hở trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành chính sách, pháp luật.

Ngành Thanh tra đã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đồng thời phối hợp với các cơ quan, các địa phương khắc phục, xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tăng cường, ngành Thanh tra của tỉnh đã tham mưu cho Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp nhiều giải pháp và tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nên công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có những chuyển biến tích cực, nhiều vụ việc khiếu nại của công dân, nhất là đơn, thư khiếu nại mới phát sinh được giải quyết kịp thời. Việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, kéo dài được quan tâm thực hiện thường xuyên.

Công tác phòng, chống tham nhũng được tăng cường, các ngành, các cấp quan tâm triển khai thực hiện các giải pháp phòng ngừa. Thanh tra tỉnh đã chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các Sở, Ngành và địa phương xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng ở các cơ quan, địa phương, đơn vị, đặc biệt là tổ chức triển khai quán triệt thực hiện quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngành Thanh tra tổ chức 30 cuộc thanh tra tại 33 địa phương, đơn vị, trong đó có 27/46 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 03 cuộc thanh tra đột xuất. Nội dung thanh tra tập trung vào các lĩnh vực như: Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng tài chính; đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm công; việc chấp hành pháp luật về đất đai; quản lý, sử dụng các khoản thu đầu năm học; thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng… Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm và thu hồi nộp ngân sách được 1.052 triệu đồng.

Thanh tra tỉnh phối hợp với Sở, Ngành, huyện, thị xã, thành phố tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh góp ý dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi); tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Thanh tra các Sở, ngành đã tổ chức 289 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 1.926 tổ chức, cá nhân. Phát hiện 321 tổ chức, cá nhân vi phạm. Ban hành 316 quyết định xử phạt hành chính với số tiền 2.155 triệu đồng, đã thu nộp ngân sách được 2.045 triệu đồng.

Các cơ quan hành chính đã tiếp 1.161 lượt công dân đến yêu cầu, khiếu nại, tố cáo, trong đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức 14 ngày tiếp 105 lượt, Thanh tra tỉnh tiếp 19 lượt công dân, thủ trưởng các cơ quan hành chính tiếp 84 lượt, còn lại các Sở, Ngành, các huyện, thị xã, thành phố tiếp 953 lượt công dân; nhận 596 đơn, trong đó đủ điều kiện xử lý 287 đơn; thụ lý 89 đơn thuộc thẩm quyền (83 đơn khiếu nại, 06 đơn tố cáo).

Ngành Thanh tra của tỉnh đã tham mưu cho Thủ trưởng cơ quan hành chính giải quyết được 63/89 đơn (59/83 đơn khiếu nại, 4/6 đơn tố cáo), đạt tỷ lệ 70,8%, trong đó qua đối thoại, tuyên truyền, vận động, giải thích có 12 vụ việc đương sự rút đơn chấm dứt khiếu nại.

Thanh tra tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021; Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” năm 2021; báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” năm 2020; báo cáo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và Chỉ thị số 44/CT-TTg; tổ chức Hội nghị triển khai quán triệt thực hiện quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

TC

Số lượt xem: 37

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© THANH TRA TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 078, đường Trần Văn Sớm, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.891 - Fax: 02913.823.849 - Email: thanhtratinh@baclieu.gov.vn