Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 04 khóa XII

Tin hoạt động
Thứ tư, 03/11/2021, 16:35
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 04 khóa XII

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóatrong nội bộ”, Thanh tra tỉnh quan tâm thường xuyên tổ chức triển khai cho công chức, người lao động cơ quan học tập, quán triệt Nghị quyết, quy định, kế hoạch của Đảng, Nghị quyết của Chính phủ, các văn bản của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Để triển khai thực hiện Nghị quyết, cấp ủy cơ quan Thanh tra tỉnh đã ban hành các văn bản để tổ chức thực hiện, cụ thể như: Kế hoạch số 48/KH-CBTTT ngày 12/12/2016 của Chi bộ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Kế hoạch số 13-KH/CBTTT ngày 03/4/2017 của Chi ủy Thanh tra tỉnh về việc tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 06/7/2016 của Tỉnh ủy về nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ năm 2016 đến năm 2020; Kế hoạch số 11-KHH/CBTTT ngày 10/4/2017 của Chi ủy Thanh tra tỉnh, về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Kế hoạch số 14-KH/CBTTT ngày 09/4/2018, thực hiện chuyên đề học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng.

Thường xuyên nghiên cứu, rà soát các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng để đóng góp ý kiến xây dựng các quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh về kiểm soát việc thực thi quyền lực của các cơ quan hành pháp. Hằng năm, Thanh tra tỉnh tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo công khai, minh bạch, góp phần xóa bỏ những tiêu cực trong cơ chế “xin - cho”, “duyệt – cấp”; xóa bỏ “lợi ích nhóm”, “sân sau”,  trục lợi trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, vốn đầu tư, đất đai, quản lý và sử dụng biên chế... chuyển mạnh từ thanh toán tiền mặt sang thanh toán không dùng tiền mặt.

Quan tâm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thường xuyên cập nhật, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố, rà soát, chuẩn hóa các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và thuộc ngành, lĩnh vực; hoàn chỉnh quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, chuyển đổi vị trí công tác của công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng phục vụ, giải quyết kịp thời các yêu cầu liên quan đến thủ tục hành chính.

Thanh tra tỉnh ban hành Đề án tinh giản biên chế được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1891/QĐ-UBND ngày 26/10/2015 và Quyết định số 1661/QĐ-UBND ngày 18/9/2017, giai đoạn 2015-2021 tinh giản đạt tỷ lệ 15%. Đồng thời, xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1446/QĐ-UBND ngày 17/8/2017, với 24 vị trí việc làm, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu thực tế của công việc và Đề án vị trí việc làm, Thanh tra tỉnh bố trí biên chế cho từng phòng chuyên môn phù hợp, sắp xếp số lượng cấp phó hợp lý, đúng quy định, đến thời điểm hiện nay không thừa cấp phó.

Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Quy chế làm việc của Thanh tra tỉnh, trong đó quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng thuộc Thanh tra tỉnh, trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương, công chức và người lao động Thanh tra tỉnh, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, đảm bảo thực hiện báo quát, không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ.

Ban hành Kế hoạch số 27/KH-TTT ngày 27/9/2018, thành lập Tổ chỉ đạo  thực hiện Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 18/4/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 12/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh”. Đồng thời, xây dựng kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 76-KH/BCSĐ ngày 20/6/2019 của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Kế hoạch số 102-KH/TU ngày 26/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “thực hiện khâu đột phá về công tác cán bộ và tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm đối với công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang”.

Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công chức chấp hành giờ giấc làm việc, kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử, kỷ luật phát ngôn, văn hóa công vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; lãnh đạo Thanh tra tỉnh đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện nhiệm vụ của các phòng, trong đó đánh giá những nội dung công việc đã thực hiện xong, đang thực hiện, đến hạn, trễ hạn để làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các phòng và lãnh đạo phòng; hằng quý, tổ chức đánh giá, xếp loại công chức và người lao động để phát huy những ưu điểm, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót.

Thực hiện đúng quy định về chế độ tiền lương (nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn), nâng ngạch lương (cử công chức thi nâng ngạch đúng quy định), giải quyết kịp thời, đúng chế độ phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên nghề (Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BNV-BTC ngày 24/12/2009 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính), phụ cấp công vụ (Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Chính phủ), phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với thanh tra viên (Quyết định số 202/2005/QĐ-TTg ngày 09/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ), may sắm trang phục, bồi dưỡng tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo…

Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 25/NQ-CP của Chính phủ, Thanh tra tỉnh đã chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng và ban hành kế hoạch phòng, chống tham nhũng hằng năm; kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức. Từ năm 2017 đến nay, ngành Thanh tra đã tổ chức 104 cuộc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, trong đó Thanh tra tỉnh tổ chức 08 cuộc; qua thanh tra đã kịp thời hướng dẫn, chấn chỉnh các cơ quan, địa phương trong việc thực hiện công khai, minh bạch, chấp hành định mức, chế độ, tiêu chuẩn, thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng.

Xác định Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII có ý nghĩa rất quan trọng, trên cơ sở các văn bản triển khai, chỉ đạo của Chính phủ, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, ban lãnh đạo cùng với cấp ủy Thanh tra tỉnh đã xây dựng Kế hoạch để tổ chức thực hiện. Theo Kế hoạch mỗi công chức, đảng viên đều làm bản cam kết bằng văn bản gửi Chi bộ, Đảng bộ. Bản cam kết nêu cụ thể việc tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, cam kết không có biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa và căn cứ vào đó làm cơ sở kiểm điểm đánh giá, xếp loại cuối năm; thường xuyên giám sát việc thực hiện cam kết của công chức, đảng viên.

Quan tâm thực hiện tốt công tác cán bộ theo quy định, thực hiện đảm bảo các khâu đánh giá, quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo, bổ nhiệm, đề bạt, quản lý, sử dụng công chức. Quan tâm rà soát quy trình giải quyết công việc và xây dựng hoàn thiện quy định để kiểm soát việc thực thi quyền lực; xác định rõ quyền, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong lãnh đạo, quản lý và thực hiện nhiệm vụ được giao. Đảng ủy và lãnh đạo Thanh tra tỉnh đã xây dựng, ban hành quy chế làm việc của Đảng ủy và điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc của Thanh tra tỉnh; quy chế dân chủ cơ sở, Quy chế chi tiêu nội bộ; ban hành các Quy định về chuẩn mực đạo đức cán bộ, công chức Thanh tra tỉnh; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức cơ quan Thanh tra tỉnh; Nội quy cơ quan, Nội quy tiếp công dân; Kế hoạch thực hiện khâu đột phá về công tác cán bộ và tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm đối với công việc của công chức và người lao động… trên cơ sở đó thời gian qua việc lãnh đạo, điều hành cơ bản đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, đổi mới phương thức hoạt động có trọng tâm, trọng điểm, đúng chức năng, quyền hạn theo phân cấp. Nhìn chung công chức, đảng viên của đơn vị có tư tưởng vững vàng, an tâm công tác, có tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ công vụ được giao, mỗi công chức, đảng viên đều ý thức trách nhiệm trong việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống.

TC

Số lượt xem: 40

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© THANH TRA TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 078, đường Trần Văn Sớm, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.891 - Fax: 02913.823.849 - Email: thanhtratinh@baclieu.gov.vn