Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Ngành Thanh tra: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính

Tin chuyên ngành
Thứ hai, 25/01/2021, 17:25
Màu chữ Cỡ chữ
Ngành Thanh tra: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính

Kết luận Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2020, Chánh Thanh tra tỉnh Bùi Thanh Nguyên đề nghị: “ Công chức ngành Thanh tra nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính”.

Năm 2020, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhất là tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng công chức ngành Thanh tra đã có nhiều cố gắng, quyết tâm thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra. Thực hiện nhiều cuộc thanh tra đột xuất đạt hiệu quả cao, phát hiện và kiến nghị xử lý kịp thời, nghiêm minh; chất lượng, hiệu quả hoạt động thanh tra được nâng lên; công tác giám sát, đôn đốc, xử lý thực hiện các kết luận thanh tra được quan tâm.

Chánh Thanh tra tỉnh kết luận Hội nghị. Ảnh: Vietnt.

Công tác giải quyết khiếu nại có những kết quả đáng kể. Ngành Thanh tra đã tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt tỷ lệ trên 92% số vụ việc thuộc thẩm quyền, đặc biệt là ngành đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền kiểm tra, rà soát, giải quyết một số vụ việc khiếu nại đông người, phức tạp, kéo dài, nhiều vụ việc đã được giải quyết dứt điểm và thông báo chấm dứt thụ lý giải quyết; công tác tham mưu thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đạt nhiều kết quả, góp phần kiềm chế, ngăn ngừa tiêu cực, tham nhũng trên địa bàn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh, phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phục vụ tốt cho Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Năm 2021, là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI của Đảng bộ tỉnh, tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng, Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2012-2026, để phục vụ tốt cho các sự kiện quan trọng của đất nước, Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu ngành Thanh tra phải chủ động triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch thanh tra năm 2021 đã được phê duyệt đảm bảo đúng tiến độ, có chất lượng, hiệu lực, hiệu quả, đúng quy định pháp luật các cuộc thanh tra, kết luận thanh tra đảm bảo khách quan, chính xác, có tính khả thi cao, khắc phục tình trạng kéo dài; Kết luận, kiến nghị xử lý phải kiên quyết, có căn cứ, đúng pháp luật khi phát hiện sai phạm. Tăng cường thanh tra trách nhiệm, thanh tra đột xuất, thanh tra lại khi phát hiện có vi phạm pháp luật thông qua công tác nắm tình hình. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra đạt hiệu quả hơn.

Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 84/NQ-CP của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 120/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

Tiếp tục triển khai quán triệt các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là Nghị định số 124/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại, trong cán bộ, công chức và Nhân dân, nhất là cán bộ làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, tham mưu tốt, đầy đủ và kịp thời, chính xác trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tránh thờ ơ, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của Nhân dân.

Tập trung quyết liệt tham mưu kiểm tra, rà soát, chủ động đề xuất các giải pháp để giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài, góp phần ổn định tình hình, phục vụ tốt cho công tác điều hành phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Trước mắt là phải phối hợp cùng với các cấp, các ngành giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Tết; phục vụ tốt cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, rà soát việc triển khai thực hiện các kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, không để tồn đọng, gây bức xúc cho người dân.

Quan tâm tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định hướng dẫn thi hành theo Đề án của Chính phủ và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, nhất tham mưu triển khai thực hiện kịp thời Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng nhất là biện pháp công khai minh bạch, dân chủ trong hoạt động cơ quan.

Tăng cường công tác phối hợp với các ngành, các cấp, nhất là các cơ quan trong Khối Nội chính, các cơ quan ký kết liên tịch, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố các ngành chức năng, đặc biệt là các cơ quan Đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan Báo, Đài trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Tiếp tục đề xuất, kiến nghị cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm củng cố, kiện toàn, bổ sung công chức ngành Thanh tra của tỉnh đủ số lượng. Đề nghị Sở, ngành, địa phương quan tâm, kịp thời kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan Thanh tra, cả về cơ sở vật chất, phương tiện làm việc, giải quyết kịp thời các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức làm công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Công chức ngành Thanh tra phải chấp hành kỷ luật, kỷ cương, tuân thủ thứ bậc hành chính; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện và gương mẫu về phẩm chất, lối sống, có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy, khách quan, trung thực, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nói không với tiêu cực, tham nhũng, chấp hành nghiêm túc Quy tắc ứng xử, xây dựng ngành Thanh tra trong sạch, vững mạnh.

TC

Số lượt xem: 1571

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© THANH TRA TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 078, đường Trần Văn Sớm, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.891 - Fax: 02913.823.849 - Email: thanhtratinh@baclieu.gov.vn