Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2022

Tin chuyên ngành
Thứ sáu, 12/08/2022, 16:41
Màu chữ Cỡ chữ
Sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2022

Ngày 07/7/2022, Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Đồng chí Lê Tấn Cận, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: HC

Trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành đã triển khai 4.257 cuộc thanh tra hành chính và 77.770 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm về kinh tế 25.022 tỷ đồng, 9.623 ha đất; trong đó kiến nghị thu hồi 10.268 tỷ đồng và 134 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 14.753 tỷ đồng, 9.489 ha đất; ban hành 57.154 quyết định xử phạt vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân với số tiền 4.243 tỷ đồng; kiến nghị xem xét, xử lý hành chính 1.682 tập thể và 2.676 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý 163 vụ, 89 đối tượng.

Trong đó, toàn ngành tiến hành 4.257 cuộc thanh tra hành chính, tổng hợp từ 2.553 cuộc thanh tra đã ban hành kết luận, phát hiện sai phạm về kinh tế số tiền 1.056 tỷ đồng và 9.623 ha đất; trong đó đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 458 tỷ đồng và 134 ha đất; đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý 598 tỷ đồng và 9.489 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính đối với 1.682 tập thể và 2.676 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 38 vụ việc, 26 đối tượng.

Lực lượng thanh tra chuyên ngành tiến hành 77.770 cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của 170.997 tổ chức, cá nhân, phát hiện 63.960 tổ chức, cá nhân có vi phạm với số tiền là 23.965 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 9.810 tỷ đồng; ban hành 57.154 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 4.243 tỷ đồng; xử phạt bằng hình thức khác 3.605 trường hợp (2.692 tổ chức, 913 cá nhân); chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 125 vụ việc, 63 đối tượng.

Cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 158.824 lượt người, với tổng số người được tiếp là 171.781 người về 126.145 vụ việc, có 1.417 đoàn đông người; tiếp nhận 186.824 đơn các loại; đã xử lý 175.493 đơn, có 151.036 đơn đủ điều kiện xử lý; có 10.452 vụ việc khiếu nại, 3.289 vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính nhà nước. Cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã giải quyết 9.865/13.741 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 71,8%. Thông qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi cho nhà nước 3,4 tỷ đồng, 1,6 ha đất; trả lại cho tổ chức, cá nhân 16,9 tỷ đồng, 3,3 ha đất; khôi phục, đảm bảo quyền lợi cho 20 tổ chức, 258 cá nhân; kiến nghị xử lý 279 người; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 13 vụ, 14 đối tượng.

Ngành Thanh tra tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Kết quả kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo, phòng, chống tham nhũng được công bố, công khai theo đúng quy định của pháp luật; các bộ, ngành, địa phương kiểm tra tại 4.538 cơ quan, tổ chức, đơn vị về công khai, minh bạch, phát hiện 67 đơn vị vi phạm; các bộ, ngành, địa phương đã ban hành 7.928 văn bản; huỷ bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung 1.532 văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; tiến hành 1.767 cuộc kiểm tra việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, phát hiện 139 vụ việc vi phạm, 242 người vi phạm, kiến nghị thu hồi và bồi thường 71,1 tỷ đồng. Tổ chức thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội; tiến hành kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức tại 3.782 cơ quan, tổ chức, đơn vị, đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm và xử lý 47 cán bộ, công chức, viên chức vi phạm; các cấp, các ngành đã tiến hành chuyển đổi vị trí công tác đối với 15.330 cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng; số thủ tục hành chính chính công được áp dụng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị là 246.108; số thủ tục hành chính chính công được áp dụng mức độ 3 hoặc 4 tại cơ quan, tổ chức, đơn vị là 459.652; tổng số cuộc kiểm tra, thanh tra việc thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt 249 cuộc; 316.796 người đã thực hiện kê khai tài sản, thu nhập trong kỳ; có 1.601 người được xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập; tiến hành kiểm tra việc thực hiện kê khai, công khai tài sản thu nhập là 3.461 cơ quan, tổ chức, đơn vị; có 22 trường hợp người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, đã xử lý kỷ luật 18 người.

Ngành thanh tra tiếp tục hướng dẫn các cơ quan nhà nước và chỉ đạo cơ quan thanh tra tăng cường việc phát hiện và xử lý tham nhũng. Trong 6 tháng đầu năm 2022, các cơ quan hành chính nhà nước phát hiện phát hiện 30 vụ việc, 40 người. Trong đó, qua hoạt động kiểm tra nội bộ phát hiện 10 vụ, 13 người; qua hoạt động thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 12 vụ, 19 người; qua giải quyết khiếu nại, tố cáo phát hiện 8 vụ, 8 người.

Thanh tra Chính phủ tập trung triển khai xây dựng các đề án, nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2022 của Chính phủ và Kế hoạch xây dựng thể chế năm 2022 của Thanh tra Chính phủ. Trong đó:

Giúp Chính phủ hoàn thiện dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3; nghiên cứu xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra (sửa đổi); trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;  báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin lùi thời gian trình dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ sau khi Luật Thanh tra (sửa đổi) được thông qua.

Thanh tra Chính phủ triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng Ngành theo kế hoạch. Trong 6 tháng đầu năm 2022 đã tổ chức 24 lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho 2.619 học viên; cấp 746 thẻ thanh tra cho công chức thanh tra tại 04 bộ ngành và 13 tỉnh, thành; công tác thi đua khen thưởng được thực hiện đảm bảo kịp thời, đáp ứng yêu cầu.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Thanh tra Chính phủ đã đảm bảo thực hiện theo đúng tinh thần nghị quyết và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Mặc dù khối lượng công việc nhiều, trong đó có nhiều nhiệm vụ đột xuất nhưng hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ngành luôn được đảm bảo liên tục, thông suốt, đã kịp thời triển khai và cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ đạo của cấp trên trong công tác, phấn đấu hoàn thành mục tiêu thực hiện đúng chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Trong công tác thanh tra, đã khẩn trương tổ chức thực hiện Định hướng chương trình thanh tra năm 2022 ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; linh hoạt thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 đảm bảo thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; kịp thời triển khai các nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC; tập trung thực hiện cuộc thanh tra chuyên đề việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vacxin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 trên phạm vi toàn quốc; tiếp tục thúc đẩy tiến độ, hoàn thiện dự thảo, ban hành, công khai kết luận thanh tra đối với các cuộc thanh tra đã kết thúc thanh tra trực tiếp, nhất là các cuộc thanh tra đã triển khai từ những năm trước chưa ban hành kết luận. Kết quả công tác thanh tra tiếp tục góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đã tập trung đôn đốc việc rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội quan trọng của đất nước.

Trong công tác phòng chống tham nhũng, đã triển khai nhiều nhiệm vụ theo Luật Phòng, chống tham nhũng 2018, nhất là các nhiệm vụ theo Nghị định 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và chỉ đạo, kết luận của Ban chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Kết quả phát hiện số vụ việc tham nhũng và số người đứng đầu bị xử lý trách nhiệm do để xảy ra tham nhũng tăng so với cùng kỳ năm 2021.

6 tháng cuối năm, ngành Thanh tra tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2022 và nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Triển khai kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra theo kế hoạch kiểm tra năm 2022; tăng cường đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra, nhất là các kết luận thanh tra do Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; triển khai thực hiện tổng kết công tác rà soát các cuộc thanh tra thanh tra về kinh tế - xã hội tại địa phương.

Thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến hoạt động thanh tra, nhất là các nghị quyết của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương, đảm bảo các công dân đến Trụ sở đều được tiếp, hướng dẫn theo quy định; xử lý kịp thời các đơn thư; phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng và Tổ công tác của địa phương đảm bảo an ninh, trật tự trên phạm vi cả nước. Chủ động trong việc nắm tình hình khiếu nại, tố cáo để chủ động đôn đốc, phối hợp với địa phương giải quyết, xử lý. Giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; tích cực rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài.

Tham mưu, đôn đốc thực hiện các chỉ đạo, Chương trình, Kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo; triển khai thực hiện Quyết định số 56-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị và Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập (tại Quyết định 390 ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ); hoàn thành việc chấm điểm đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng; tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Thanh tra Chính phủ với các cơ quan liên quan trong việc trao đổi, cung cấp thông tin về các vụ việc tham nhũng.

Tham mưu tổng kết Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020 và Kế hoạch thực thi Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; tham mưu xây dựng dự thảo Chiến lược Quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2030 và kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng. Hoàn thiện chuyên đề của Ban cán sự đảng Chính phủ về thực trạng kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án qua thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ.

Một số hình ảnh tại Hội nghị - Ảnh: HC

TC

Số lượt xem: 473

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© THANH TRA TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 078, đường Trần Văn Sớm, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.891 - Fax: 02913.823.849 - Email: thanhtratinh@baclieu.gov.vn