Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2021

Tin chuyên ngành
Thứ tư, 03/11/2021, 08:39
Màu chữ Cỡ chữ
Sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 108/KH-TTCP ngày 13/01/2021 của Thanh tra Chính phủ tổ chức triển khai phong trào thi đua năm 2021, Kế hoạch số 22/KH-CTĐ ngày 22/10/2020 về phát động phong trào thi đua và Giao ước thi đua năm 2021 của Cụm Thi đua Thanh tra các tỉnh miền Tây Nam sông Hậu; Giao ước thi đua năm 2021 của Khối Thi đua số 1 của tỉnh, trong 6 tháng đầu năm, Thanh tra tỉnh đã tổ chức triển khai quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ, của Ủy ban nhân dân tỉnh, của Cụm, Khối thi đua về phát động phong trào thi đua năm 2021.

Lãnh đạo Thanh tra các tỉnh ký kết giao ước thi đua - Ảnh: TV

Đồng thời, xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2021, kế hoạch xây dựng và nhân điển hình tiên tiến, tổ chức đăng ký thi đua cho các cá nhân và tập thể trong đơn vị; chỉ định Khối trưởng, Khối phó Khối thi đua các phòng thuộc Thanh tra tỉnh, chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2021.

Trong 6 tháng đầu năm, Thanh tra tỉnh triển khai 1/3 cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2021 và 02 cuộc thanh tra đột xuất; kết thúc 02 cuộc, kết luận 01 cuộc. Nội dung thanh tra tập trung vào các lĩnh vực: Việc chấp hành pháp luật trong thực hiện Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại Sở Tài nguyên và Môi trường; công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; công tác quản lý, sử dụng tài chính tại Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và các chi nhánh trực thuộc; thanh tra đột xuất đối với việc áp dụng trình tự, thủ tục thanh quyết toán dịch tả lợn Châu Phi tại huyện Hồng Dân và cuộc thanh tra đột xuất việc chấp hành pháp luật tại Ủy ban nhân dân huyện Hòa Bình theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ban lãnh đạo Thanh tra tỉnh tham gia cùng Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức 14 ngày tiếp 105 lượt; Thanh tra tỉnh tiếp 27 lượt công dân với 54 người, trong đó Chánh Thanh tra tỉnh tiếp 08 lượt với 19 người; nhận và xử lý 36 đơn (12 đơn khiếu nại, 03 đơn tố cáo và 21 đơn kiến nghị, phản ánh). Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết 2/5 đơn khiếu nại, trong đó có 01 vụ qua đối thoại, tuyên truyền, vận động đương sự rút đơn chấm dứt khiếu nại. Ngoài ra, Thanh tra tỉnh còn tham mưu kiểm tra, rà soát, đề xuất giải quyết 20/23 vụ khiếu nại, kiểm tra, rà soát 02 vụ theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ.

Thanh tra tỉnh phối hợp với các ngành tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch và phối hợp tổ chức tiếp công dân góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2021 phục vụ kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X.

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục triển khai Đề án “Tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham giai đoạn 2019-2021”  theo Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 20/01/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội nghị triển khai quán triệt, thực hiện Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế khai tài sản, thu nhập thuộc phạm vi kiểm soát của Thanh tra tỉnh; tổng hợp báo cáo việc tặng quà và nhận quà tặng; báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng phục vụ kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X; tham mưu đôn đốc, chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường triển khai đng bcác gii pp png ngừa tham nhũng như: Ci cách hành chính, tăng cường kỷ cương, kluật hành chính; công khai, minh bch trong hoạt động của cơ quan, tổ chc, đơn v; xây dng, thực hin chế độ, đnh mức, tiêu chuẩn; thc hin quy tắc ứng xử, chuyển đổi vtrí công c...

Thông qua các cuộc họp cơ quan, các buổi sinh hoạt, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thường xuyên giáo dục, nhắc nhở công chức trong đơn vị thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động, tài sản công, tiết kiệm kinh phí hoạt động chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức.

Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho công chức và người lao động thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương tư khóa XII gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Quy tắc ứng xử, quy định của ngành, kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật phát ngôn, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, giữ gìn tư cách, tinh thần trách nhiệm và ý thức xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, chống các biểu hiện tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Thường xuyên phát động các phong trào thi đua yêu nước nhằm phát huy tinh thần thi đua lao động, sáng tạo của công chức và người lao động.

Tăng cường giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ công vụ của cán bộ, công chức nhằm phòng ngừa, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng; đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, công chức triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra, Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 12/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh”, Quy tắc ứng xử của cán bộ Thanh tra; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 23/8/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Đưa cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý, điều hành và thực thi công vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Từ đầu năm đến nay, đã cử 14 lượt công chức tham gia bồi dưỡng quản lý nhà nước, nghiệp vụ thanh tra, lý luận chính trị...

Từ nay đến cuối năm, tiếp tục tổ chức triển khai quán triệt và thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, Nghị quyết Trung ương tư khóa XII về xây dựng Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; Kế hoạch của Bộ, ngành Trung ương, của UBND tỉnh, của Cụm, Khối thi đua phát động phong trào thi đua năm 2021. Phấn đấu Thi đua thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn năm theo kế hoạch đề ra và các công việc đột xuất được giao lập thành tích chào mừng các ngày lế lớn của đất nước; tổng kết, chấm điểm, kiểm tra công tác thi đua theo Kế hoạch của Cụm, Khối thi đua; thực hiện tốt công tác tổng kết kinh nghiệm, tăng cường nghiên cứu khoa học, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn; thực hiện tốt công tác xây dựng ngành; xây dựng cơ quan đoàn kết thống nhất, tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Một số hình ảnh giao ước thi đua - Ảnh: TV

TC

Số lượt xem: 636

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© THANH TRA TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 078, đường Trần Văn Sớm, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.891 - Fax: 02913.823.849 - Email: thanhtratinh@baclieu.gov.vn