Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Thanh tra Chính phủ sơ kết 6 tháng đầu năm 2020

Tin chuyên ngành
Thứ tư, 22/07/2020, 16:07
Màu chữ Cỡ chữ
Thanh tra Chính phủ sơ kết 6 tháng đầu năm 2020

Ngày 22/7/2020, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Quang cảnh Hội nghị tại Điểm cầu Bạc liêu - Ảnh: HC


Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chỉ đạo Hội nghị, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì Hội nghị, dự Hội nghị tại điểm cầu trung tâm còn có Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, đại diện lãnh đạo Bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các Cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ, Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra, Chánh Văn phòng các Bộ, ngành Trung ương.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vương Phương Nam dự tại điểm cầu tỉnh Bạc Liêu, cùng với Chánh Thanh tra tỉnh, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Chánh Văn phòng, Trưởng phòng, Phó Chánh Văn phòng, Phó trưởng phòng Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố.
Trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành đã triển khai 3.245 cuộc thanh tra hành chính và 73.695 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm về kinh tế 31.149 tỷ đồng, 3.432 ha đất; trong đó kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 13.752 tỷ đồng và 507 ha đất (đã thu hồi 3.699 tỷ đồng, 83 ha đất); xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 17.397 tỷ đồng, 2.925 ha đất; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 805 tập thể và 12 cá nhân; ban hành 46.795 quyết định xử phạt vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân với số tiền 4.225 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý 41 vụ, 46 đối tượng. Tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 1.858 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra. Qua đôn đốc, các cơ quan chức năng đã thu hồi 1.470 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 58,3%), 83 ha đất; xử lý hành chính 288 tổ chức, 1.174 cá nhân; khởi tố 01 vụ, 01 đối tượng.
Cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 165.198 lượt công dân với 134.277 vụ việc; có 1.642 đoàn đông người; xử lý 80.301 đơn đủ điều kiện xử lý trong tổng số 141.494 đơn đã tiếp nhận; có 27.602 đơn khiếu nại, 14.318 đơn tố cáo với 13.889 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính; đã giải quyết 9.904/13.889 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.
Ngành Thanh tra tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Các bộ, ngành, địa phương đã mở 13.772 lớp cho 581.639 cán bộ, nhân dân; xuất bản 231.221 đầu sách, tài liệu tuyên truyền pháp luật về phòng chống tham nhũng. Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng như: Kiểm tra tại 1.939 cơ quan, tổ chức, đơn vị về công khai, minh bạch, phát hiện 03 đơn vị vi phạm; ban hành 3.556 văn bản, huỷ bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung 478 văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; tiến hành 906 cuộc kiểm tra việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, phát hiện 138 vụ việc vi phạm, 124 người vi phạm, kiến nghị thu hồi và bồi thường gần 18 tỷ đồng; kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức tại 1.734 cơ quan, tổ chức, đơn vị, đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm và xử lý 19 cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; tiến hành chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng của 2.671 cán bộ, công chức, viên chức; xử lý 04 trường hợp người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng.
Qua hoạt động thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo phát hiện 26 vụ, 23 đối tượng tham nhũng và liên quan đến tham nhũng, trong đó: Qua kiểm tra nội bộ phát hiện 04 vụ, 04 đối tượng; qua hoạt động thanh tra đã phát hiện 17 vụ, 17 đối tượng; qua giải quyết khiếu nại, tố cáo phát hiện 05 vụ, 02 đối tượng tham nhũng và liên quan đến tham nhũng.
Nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, ngành Thanh tra tập trung rà soát việc triển khai kế hoạch thanh tra trong 6 tháng đầu năm, đề xuất điều chỉnh kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020 (nếu có); bám sát yêu cầu, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội và chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng Thanh tra Chính phủ để triển khai Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 và xây dựng Định hướng công tác thanh tra năm 2021.
Cơ quan thanh tra, cơ quan được giao chức năng thanh tra chuyên ngành quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ48 về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.
Tập trung kết thúc các cuộc thanh tra đã triển khai theo đúng thời gian quy định; khẩn trương ban hành kết luận các cuộc thanh tra đã kết thúc thanh tra trực tiếp, nhất là các cuộc thanh tra đột xuất theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước các cấp.
Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra, trọng tâm là tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về thực hiện kết luận thanh tra.
Xây dựng Định hướng chương trình thanh tra 2021 bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu về công tác phòng, chống tham nhũng, trong đó tập trung vào lĩnh vực đất đai; xây dựng; cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; đầu tư, mua sắm tài sản công; khai thác tài nguyên, khoáng sản, tránh trùng lắp, chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra và không được gây khó khăn cho sản xuất kinh doanh trong bối cảnh đại dịch Covid-19.
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Tiếp tục triển khai thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, đôn đốc công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo góp phần đảm bảo thành công Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân định kỳ của thủ trưởng các cấp, các ngành; giải quyết kịp thời các bức xúc, phản ánh, kiến nghị của công dân ngay từ khi mới phát sinh.
Tập trung lực lượng khẩn trương kiểm tra, rà soát các vụ khiếu nại, tố cáo Thủ tướng Chính phủ giao. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ.
Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; đồng thời tiếp tục thực hiện Kế hoạch sơ kết Chỉ thị này.
Tăng cường công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị. Kiên quyết xử lý nghiêm, loại ra khỏi bộ máy đối với những cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
Tập trung hướng dẫn Thanh tra các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành; đánh giá thực trạng, dự báo tình hình và đề xuất giải pháp phòng chống tham nhũng trong ngành Thanh tra.
Tiếp tục thực hiện Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm theo Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Thanh tra Chính phủ với các cơ quan liên quan trong việc trao đổi, cung cấp thông tin về các vụ việc tham nhũng.

CQ

Số lượt xem: 200

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© THANH TRA TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 078, đường Trần Văn Sớm, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.891 - Fax: 02913.823.849 - Email: thanhtratinh@baclieu.gov.vn