Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Thanh tra tỉnh hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức và người lao động năm 2015

Thông báo
Thứ năm, 10/12/2015, 08:49
Màu chữ Cỡ chữ
Thanh tra tỉnh hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức và người lao động năm 2015

Ngày 10/12/2015, Thanh tra tỉnh ban hành Hướng dẫn số 31/HD-TTT về đánh giá, phân loại công chức và người lao động năm 2015.

Đối tượng áp dụng là công chức và người lao động cơ quan Thanh tra tỉnh, được đánh giá, phân loại theo một trong bốn mức: Mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo tiêu chí quy định tại Điều 18 Nghị định số 56/2015/NĐ-CP; Mức hoàn thành tốt nhiệm vụ theo tiêu chí quy định tại Điều 19 Nghị định số 56/2015/NĐ-CP; Mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực theo tiêu chí quy định tại Điều 20 Nghị định số 56/2015/NĐ-CP; Mức không hoàn thành nhiệm vụ theo tiêu chí quy định tại Điều 21 Nghị định số 56/2015/NĐ-CP.
Về trình tự, thủ tục đánh giá, phân loại công chức và người lao động:
Đối với các đồng chí trong Ban lãnh đạo Thanh tra tỉnh: Chánh Thanh tra tỉnh, Phó Chánh Thanh tra tỉnh tự ghi Phiếu đánh giá và phân loại công chức năm 2015 (Mẫu số 02 kèm theo); Tổ chức họp Ban lãnh đạo Thanh tra tỉnh cùng với các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương, đại diện Chi ủy, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi đoàn; Chánh Thanh tra tỉnh, Phó Chánh Thanh tra tỉnh trình bày Phiếu đánh giá và phân loại công chức năm 2015 để tập thể thành phần tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến; Chánh Thanh tra tỉnh căn cứ Phiếu đánh giá và phân loại công chức năm 2015 và các ý kiến đóng góp, quyết định đánh giá, phân loại công chức. Chánh Thanh tra tỉnh đánh giá, phân loại các Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Phó Chánh Thanh tra tỉnh (làm nhiệm vụ thường trực) đánh giá, phân loại Chánh Thanh tra tỉnh.
Đối với các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, công chức không giữ chức vụ lãnh đạo và người lao động: Công chức và người lao động tự ghi Phiếu đánh giá và phân loại công chức năm 2015, Phiếu đánh giá và phân loại người lao động năm 2015. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng mẫu số 02, công chức không giữ chức vụ lãnh đạo mẫu số 02a, người lao động hợp đồng mẫu số 02b kèm theo; Các phòng tổ chức họp công chức và người lao động thuộc phòng triển khai Nghị định số 56/2015/NĐ-CP và đánh giá, phân loại năm 2015; Công chức và người lao động trình bày Phiếu đánh giá và phân loại năm 2015 để tập thể thành phần tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến; Trưởng phòng căn cứ Phiếu đánh giá và phân loại năm 2015 và các ý kiến đóng góp, quyết định đánh giá, phân loại công chức và người lao động thuộc phòng. Phó Trưởng phòng đánh giá, phân loại Trưởng phòng hoặc quyền Trưởng phòng.
Tổ chức thực hiện: Các phòng triển khai cho công chức và người lao động ghi Phiếu đánh giá và phân loại năm 2015, tổ chức họp phòng. Gửi các Phiếu đánh giá và phân loại năm 2015, Biên bản họp phòng về Văn phòng trước ngày 20 tháng 12 năm 2015; Văn phòng tham mưu tổ chức họp đánh giá, phân loại công chức năm 2015 đối với Ban lãnh đạo Thanh tra tỉnh. Đồng thời, tham mưu cho Chánh Thanh tra tỉnh đánh giá, phân loại và thông báo kết quả đánh giá, phân loại công chức và người lao động; tổng hợp báo cáo và gửi Phiếu đánh giá và phân loại công chức năm 2015 về Sở Nội vụ trước ngày 25 tháng 12 năm 2015; lưu trữ Phiếu đánh giá và phân loại đúng quy định.

                                                                                                                  VP

Số lượt xem: 84

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© THANH TRA TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 078, đường Trần Văn Sớm, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.891 - Fax: 02913.823.849 - Email: thanhtratinh@baclieu.gov.vn