Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Xử lý chồng chéo kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020

Tin chuyên ngành
Thứ năm, 02/07/2020, 16:17
Màu chữ Cỡ chữ
Xử lý chồng chéo kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra;
Ngày 13/12/2019, Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì tổ chức cuộc họp xử lý chồng chéo kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020.Cùng tham dự có đại diện Ban Giám đốc và Thanh tra các Sở: Công Thương; Giáo dục, Khoa học và Công nghệ; Kế hoạch và Đầu tư; Lao động, Thương binh và Xã hội; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài chính; Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Xây dựng; Y tế; Phó Chánh Thanh tra tỉnh và đại diện các phòng thuộc Thanh tra tỉnh.

Sau khi nghe thông qua kết quả rà soát chồng chéo nội dung, đối tượng thanh tra năm 2020, nhất là đối với doanh nghiệp và ý kiến thảo luận, thống nhất của các thành viên dự họp, Chánh Thanh tra tỉnh kết luận như sau:
Các Sở, ngành căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ quản lý của ngành, địa phương và sự chỉ đạo của Bộ, ngành Trung ươngchủ động phối hợp trong công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, xác định cụ thể phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra, kiểm tra; tăng cường phối hợp tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra liên ngành nhiều nội dung trong một đợt thanh tra, kiểm tra, nhất là đảm bảo việc tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp không quá một lần/năm (trừ trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật), hạn chế sự chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra; nội dung thanh tra giới hạn trong phạm vi quản lý nhà nước được giao cho cơ quan thanh tra, không đưa vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với các cuộc thanh tra, kiểm tra không đúng thẩm quyền, trái với định hướng chương trình thanh tra.
Theo chức năng, nhiệm vụ quản lý ngành, lĩnh vực ở địa phương và theo chỉ đạo của Bộ, ngành Trung ương, nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp để giúp các doanh nghiệp chấp hành nghiêm túc pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn, kỹ thuật, quy tắc quản lý thuộc ngành, lĩnh vực quản lý; kịp thời ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Khi ban hành quyết định thanh tra, kiểm tra theo nội dung, thẩm quyền lĩnh vực quản lý của ngành mình, Chánh Thanh tra Sở (chủ trì) có trách nhiệm thông tin với Thanh tra các Sở có liên quan phối hợp để thống nhất thời điểm công bố quyết định, tổ chức thanh tra, kiểm tra và kết luận thanh tra, kiểm tra. Tổ chức thanh tra, kiểm tra đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, đúng thẩm quyền, đúng nội dung kế hoạch đã được phê duyệt; không mở rộng nội dung (ngoài kế hoạch) trừ trường hợp phát hiện vi phạm pháp luật; hoạt động thanh tra, kiểm tra tuân thủ theo pháp luật; ban hành kết luận thanh tra, kiểm tra đúng thời hạn quy định của pháp luật; nội dung kết luận phải xác định rõ hành vi vi phạm, nguyên nhân, tính chất, mức độ vi phạm, đề xuất biện pháp khắc phục, chấn chỉnh, xử lý đúng pháp luật.
Khi thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, các Sở có thể kết hợp với việc kiểm tra, đánh giá, xếp loại cơ sở kinh doanh hoặc kiểm tra, đánh giá cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, giảm tầng xuất các Đoàn thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Quá trình thanh tra, kiểm tra không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của doanh nghiệp, không gây khó khăn cho doanh nghiệp, giảm thiểu phiền hà cho doanh nghiệp.

Số lượt xem: 1850

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© THANH TRA TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 078, đường Trần Văn Sớm, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.891 - Fax: 02913.823.849 - Email: thanhtratinh@baclieu.gov.vn