Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Giới thiệu
Quá trình hình thành và phát triển (02/07/2020 04:51)

Ngày 01 tháng 01 năm 1997, khi chia tách tỉnh Minh Hải thành hai tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu được thành lập theo Quyết định số 21-QĐ/UB ngày 01 tháng 01 năm 1997 của Ủy ban nhân dân lâm thời tỉnh Bạc Liêu, với cơ cấu tổ chức ngành Thanh tra Bạc Liêu gồm: Thanh tra tỉnh có 03 phòng, 04 thanh tra cấp huyện, 12 thanh tra sở, với điều kiện cơ sở vật chất lúc đầu gặp nhiều khó khăn.

Sơ đồ tổ chức (02/07/2020 04:50)
Quy chế hoạt động (02/07/2020 04:46)
Chức năng nhiệm vụ (02/07/2020 04:43)

1. Thanh tra tỉnh là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© THANH TRA TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 078, đường Trần Văn Sớm, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.891 - Fax: 02913.823.849 - Email: thanhtratinh@baclieu.gov.vn